article banner
TÖÖ- JA PUHKEAJASEADUS

Töötamine jõulupühade ajal toob topelttasu

Kristel Tiits Kristel Tiits

Mõne nädala pärast saabuvad jõulud ei tähenda kõigi töötajate jaoks mitmepäevast puhkust, vaid paljud meist töötavad ka pühade ajal. Seetõttu on praegu õige aeg vaadata üle reeglid, mis kehtivad riigipühadel töötamise korral.

Kas ja millal on töötajal lühendatud tööpäev või õigus vabale päevale? Millised on erandjuhud? Arusaamatuste vältimiseks tasub tööandjal mõelda sellistele olukordadele varakult.

Enne jõululaupäeva kolm tundi lühem tööpäev

Vastavalt töölepingu seaduse (TLS) §-le 53 peab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendama kolme tunni võrra. Tööpäeva peab lühendama olenemata töötamise vormist (kas täis- või osaline tööaeg või summeeritud tööaeg). See tähendab, et seaduses toodud juhtudel on tööaja lühendamine tööandjale kohustuslik.

Kui lühendada ei saa, tuleb ületunnitöö tasustada

Töötaja tööpäeva tuleb lühendada ka olukorras, kus tööprotsess on katkematu, näiteks ei ole võimalik kaubandusettevõtet või tehases tootmisliini kolm tundi varem sulgeda. Seega kui töö iseloomust tulenevalt on tööandjal siiski vaja, et töötaja töötaks tavapärase arvu töötunde või vastavalt graafikule, tuleb sõlmida sellekohane kokkulepe. Sellisel juhul on viidatud kolm tundi ületunnitöö, mis tasustatakse kas vaba aja andmisega samas ulatuses või rahalise hüvitusega (1,5 kordne töötasu).

Riigipühal töötaja saab kahekordse tasu

Töötajatele, kelle terve tööpäev või graafikujärgse tööaja töötunnid langevad riigipühale, tuleb TLS-i § 45 lg 2 kohaselt maksta kahekordset töötasu. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et kahekordse tasu asemele hüvitatakse riigipühal töötamine töötajale  vaba ajaga, mille eest makstakse tavapärast töötasu.

Oluline on teada, et olukorras, kus töötaja tööpäev langeb riigipühale, tuleb töötajale tasuda riigipühal tehtud töö eest kahekordselt. Summeeritud tööaja arvestuse korral võib, aga ei pruugi riigipühal töötamine tekitada ületunnitööd, sest üle- ja alatunnid selguvad summeerimisperioodi lõpus.

Näide: töötaja töötab 24.–25. detsembril täistööajaga kaheksa tundi, mille eest makstakse kokkulepitud töötasu. Riigipühal töötamise hüvitamiseks on pooled aga kokku leppinud, et seda ei hüvitata rahas (topelttasu), vaid riigipühal töötatud aeg antakse 27.–28. detsembril graafikujärgsetel tööpäevadel tasustatud vabade päevadena.

Riigi- ja rahvuspühad on 12 päeval aastas

Riigipühade loetelu on esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse §-s 2. Peale riigipühade makstakse sama seaduse § 4 lõike 2 järgi kahekordset tasu ka rahvuspühal (24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev).

Riigi- ja rahvuspühad, mis on puhkepäevad ja mille puhul makstakse kahekordset tasu, on:

1. jaanuar – uusaasta;

24. veebruar – Eesti Vabariigi iseseisvuspäev;

suur reede (liikuv püha);

ülestõusmispühade 1. püha (liikuv püha);

1. mai – kevadpüha;

nelipühade 1. püha (liikuv püha);

23. juuni – võidupüha;

24. juuni – jaanipäev;

20. august – Eesti taasiseseisvumispäev;

24. detsember – jõululaupäev;

25. detsember – esimene jõulupüha;

26. detsember – teine jõulupüha.