Projektide nõustamine

Nõustame kliente Euroopa Liidu ja teiste riikide välisabi taotlemisel, kasutamisel ja finantsaruannete koostamisel. Hindame välisabi kasutamist korraldavate ja järelevalvet tegevate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide vastavust toetusfondi määrustikus sätestatud nõuetele. Viime läbi auditeid, mis on kooskõlas välisabi andja määratud reeglite ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega.

Juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit

Hindame juhtimis- ja kontrollisüsteemide vastavust akrediteerimise tingimustele, koostame aruande, kus toome välja mittevastavused ja parendamisettepanekud.

Kuludokumentide audit

Hindame, kas projekti vahenditest välja makstud summad on kulutatud vastavalt välisabi andja kinnitatud toetusprogrammi haldusnormatiividele. Koostame aruande või väljastame sertifikaadi vastavalt projekti toetuslepingus esitatud standardsele auditeerimisaruandele või sertifikaadile.

Konsultatsioon

Nõustame välisabi taotluse koostamisel, vahendite nõuetekohasel kasutamisel ja dokumenteerimisel, finantsaruannete koostamisel.

Konsulteerime välisabi kasutamist ja järelevalvet korraldavate asutuste juhtkonda juhtimis- ja kontrollsüsteemide akrediteerimise kriteeriumitele vastavusse viimisel.

Saatke oma päring