Lisaks krediidiasutustele ja kindlustusandjatele on siseaudit kohustuslik ka järgmistele selles sektoris tegutsejatele:

 • krediidiandjad ja krediidivahendajad
 • makseasutused ja e-raha asutused
 • fondivalitsejad

Siseaudiitori andmed tuleb Finantsinspektsioonile esitada juba tegevusloa taotlemisel ja sise-eeskirjades tuleb kirjeldada siseauditi korraldus ja toimimine ettevõttes.

Kuna siseaudiitor ei või täita ülesandeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada ettevõttes huvide konflikti, ei ole võimalik luua ametikohta, kus üks töötaja oleks samal ajal nii siseaudiitor kui ka tegutseks muudes valdkondades, sh tehes juhtimisotsuseid. Seetõttu ongi ettevõtjal sisuliselt kaks võimalust – kas palgata siseaudiitor või osta teenus sisse.

Meie siseaudiitorid analüüsivad finantssektori ettevõtetes järgmiseid valdkondi:

 • krediidivõimelisuse hindamise protseduuride vastavus seadusele ja juhenditele, nende täitmine praktikas ning tõhusus
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protseduuride vastavus seadusele ja juhenditele, nende täitmine praktikas ning tõhusus, sh hoolsusmeetmete analüüs, riskihinnangu ja riskiisu analüüs
 • muu krediidi andmise või vahendamisega, investeeringute kaasamise ja haldamisega, makseteenuse osutamisega seotud protsesside auditeerimine
 • infoturbe ja isikuandmete kaitse auditid
 • finantsteenuste reklaami nõuetele vastavuse audit
 • tegevuse edasiandmine või tuginemine kellegi teise tegevusele
 • personalijuhtimine ja personali tasustamine

Lisaks saame siseaudiitoritena nõustada organisatsiooni riskide hindamisel, siseauditi funktsiooni tegevuse kirjeldamisel sise-eeskirjades jpm.

Teema kõnetab Teid? Võtke meiega ühendust!

Placet logoKLIENT KIIDAB

Tänu tähelepanekutele saime oma meeskonnas mitmeidki võimalikke lahendusi arutada ja kindlasti aitab audit meid edasi uute lahenduste välja töötamisel. Grant Thornton siseaudiitoritega oli väga meeldiv ja sujuv koos töötada. Kogu protsess kulges suurepäraselt.

Kadri Erm
Placet Group OÜ
Õigus- ja vastavuskontrolli juht

detsember 2023

Primero Finance: siseaudiitori valik läks täkkesse

Siseaudiitori teenus

„Meie koostöö Grant Thornton Balticu siseaudiitoritega on kestnud alates 2016. aastast ja on selge, et oma valikuga panime täkkesse,“ kinnitas Primero Finance OÜ tegevjuht Marti Küttis.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Pilk väljastpoolt annab täiendavat kindlust

Siseauditid ESTO AS-is

Finantsteenused on üks rangemini reguleeritud ärivaldkondi. Seega on ootuspärane, et igal finantsteenuse pakkujal peab olema ka siseaudiitor, olgu siis palgalise töötajana või sisseostetud teenusena.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

E-riigi Akadeemia jaoks on siseaudiitor hea kolleeg

Siseauditid E-riigi Akadeemias

Igal aastal üle maailma töös olevad ja erinevate rahastajate toetatud suuremahulised projektid kohustavad E-riigi Akadeemiat (eGA) oma igapäevategevuses järgima organisatsiooni tegevust reguleerivaid õigusakte, samuti organisatsioonis kehtestatud sisekordasid ja protseduure nii projektijuhtimises kui ka finantsarvestuses.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Siseaudiitor aitab hoida ettevõtte usaldusväärsust

Siseauditid Hüpoteeklaen AS-is

Üle 30 töötajaga Hüpoteeklaen AS on alates 2009. aastast Eestis tegutsev krediidiandja, kes väljastab eraisikutele ja ettevõtetele kinnisvara tagatisel laene.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Estateguru jaoks on siseaudiitor kvaliteedimärk

Siseauditid Estategurus

Aastal 2013 asutatud Estateguru OÜ ühendas need kaks poolt, hakates veebiplatvormil vahendama kiiret ja paindlikku kinnisvaraga tagatud laenukapitali väikeettevõtetele ning kinnisvaraga tagatud investeerimisvõimalusi investoritele.

Lugege lähemalt

mai 2023

Erasmus+: hindame kõrgelt siseaudiitorite koostöövalmidust

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse siseauditid

Grant Thornton Balticu riskijuhtimise ja siseauditi teenuse tiim oli kahel aastal järjest Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse Eesti riikliku büroo programmide sõltumatu auditeerija.

Lugege lähemalt

Millistel finantssektoris tegutsevatel ettevõtetel peab olema siseaudiitor?
Millised nõuded kehtivad siseaudiitori kvalifikatsioonile ja tegevusele?

Finantssektoris tegutsejad võib jagada nelja gruppi:

 • pangandus ja krediit
 • kindlustus
 • makseteenused
 • investeerimine

Need omakorda jagunevad alagruppideks, kellest igaühele kohaldub erinev seadus ning seadusest tulenevad nõuded siseauditi funktsioonile. Täiendavalt reguleerib siseauditi teenuse osutamist audiitortegevuse seadus, mis määratleb, kes tohib siseaudiitori kutsetegevusega tegeleda.

Täpsema info leiate allpool asuvast tabelist

Lisaks kutsekvalifikatsioonile nõutakse siseaudiitorilt ka laitmatut ärialast mainet, siseaudiitori ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi, kogemusi ja haridust ning kutsealast sobivust. Siseaudiitor ei või täita muid ülesandeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada huvide konflikti.

Lisaks eriseadustele reguleerib siseaudiitoritele esitatavaid nõudeid ka audiitortegevuse seadus, mille järgi peab siseaudiitor oma kutsetegevuses olema objektiivne ja kompetentne, hoidma kutsesaladust, tegutsema nõutava hoolsusega, käituma siseaudiitori kutse kohaselt ning täitma siseaudiitori kutsetegevuse standardeid.

Teil on veel küsimusi?

Võtke meiega ühendust!

 

Tabel 1
Siseauditi kohustus finantssektori ettevõtetes

Turuosalised

Reguleeriv seadus

Siseauditi vajalikkus

Siseauditi üksuse juhile/siseaudiitorile esitatavad nõuded

Pangandus ja krediit

 

 

 

Krediidiasutused (pangad)

Krediidiasutuste seadus, § 59

Kohustuslik

Atesteeritud siseaudiitor

Krediidiandjad

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus, § 45

Kohustuslik

Konkreetset kutsetaset nõutud ei ole

Krediidivahendajad

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus, § 45

Kohustuslik

Konkreetset kutsetaset nõutud ei ole

Kindlustus

 

 

 

Kindlustusandjad

Kindlustustegevuse seadus, § 103

Kohustuslik

Atesteeritud siseaudiitor

Makseteenused

 

 

 

Makseasutused

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus, § 51

Kohustuslik

Atesteeritud siseaudiitor

E-raha asutused

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus, § 51

Kohustuslik

Atesteeritud siseaudiitor

Investeerimine

 

 

 

Fondivalitsejad

Investeerimisfondide seadus, § 349

Kohustuslik, kui see on vajalik ja proportsionaalne

Atesteeritud siseaudiitor

Investeerimisühingud

Väärtpaberituru seadus, § 832

Kohustuslik, kui see on vajalik ja proportsionaalne

Atesteeritud siseaudiitor