Alates 2024. aasta aruandlusperioodist on suurettevõtted äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi kohaselt kohustatud esitama aruandeid jätkusuutlikkuse põhimõtete ja tulemuste kohta.
Teemad:

2021. aasta aprillis esitas Euroopa Komisjon ettepaneku direktiivi vastuvõtmiseks, millega muudetakse kohustuslikuks äritegevuse keskkonna- ja sotsiaalse mõju kohta aruandluse esitamine ja aruandluse sõltumatu kinnitamine. Direktiivi eesmärk on parandada ettevõtete jätkusuutlikkusega seotud teabe ja läbipaistvuse kvaliteeti. Seeläbi tahetakse toetada üleminekut jätkusuutlikule majandusele kooskõlas Pariisi kliimaleppe ja Euroopa Liidu (EL) rohelise kokkuleppega. Paljude ettevõtete jaoks tähendab äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi väljapakutud ajakava seda, et nad peavad hakkama tegema ettevalmistusi, et 2024. aastaks valmis olla ja direktiiviga sätestatud kohustusi täita.

Kelle suhtes direktiivi kohaldatakse?

Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv on kehtiva kestlikkusaruandluse direktiivi – mittefinantsaruandluse direktiivi – edasiarendus. Mittefinantsaruandluse direktiiv jõustus 2018. aastal ja selle kohaselt peavad enam kui 500 töötajaga avalikku huvi pakkuvad ettevõtted (nt pangad, kindlustusandjad ja avalikult kaubeldavad ettevõtted) esitama aruandeid selle kohta, kuidas nad tegelevad selliste küsimustega, nagu keskkonnareostus, sotsiaalne vastutus, inimõigused ja mitmekesisus.

Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv laiendab oluliselt aruandekohustuslike äriühingute ringi. See hõlmab kõiki noteeritud ettevõtteid ja ka suurettevõtteid, mis vastavad alljärgnevast kolmest kriteeriumist vähemalt kahele:

 • enam kui 250 töötajat
 • netokäive enam kui 40 miljonit eurot
 • varasid enam kui 20 miljonit eurot

Värskeimate teadete kohaselt hakkavad direktiivi nõuded kehtima vähemalt 50 000 ettevõttele, kes Euroopas tegutsevad. Samas Grant Thorntoni hinnangul hakkavad neid nõudeid rakendama ka paljud neist piirmääradest allapoole jäävad ettevõtted. See võimaldab neil vastata oma suurimate klientide ootustele, kes peaaegu kindlasti peavad selle direktiivi kohaseid aruandeid esitama.

Mille kohta tuleb aru anda?

Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi nõuete vorm ja täpsed kriteeriumid on veel väljatöötamisel. Samas on aga tõenäoline, et aruandlus peab sisaldama järgmist:

 • iga-aastane aruanne, milles avaldatakse teavet vähemalt järgmiste ettevõtte jaoks oluliste jätkusuutlikkusega seotud teemade kohta: keskkond, sotsiaalvaldkonna ja töötajatega seotud küsimused, mitmekesisus ettevõtte juhatuses, inimõiguste austamine, korruptsiooni ja pististe vastase tegevusega seotud küsimused;
 • muu avaldatav oluline jätkusuutlikkusega teave peab hõlmama selliseid teemasid, nagu strateegia, juhtimine, põhimõtted, protsessid, süsteemid, peamised tegevusnäitajad, tulemused ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamine.
 • Olulised jätkusuutlikkusega seotud teemad põhinevad kahe olulisuse perspektiivi põhimõttel:
  • milliste jätkusuutlikkuse riskide ja võimalustega võivad kaasneda ettevõtte jaoks olulised finantstagajärjed (nt toorainete puudus või äärmuslikest ilmaoludest põhjustatud tootmiskatkestused, aga ka nt mainekahju)
  • ja millist olulist mõju avaldab ettevõte inimestele ja keskkonnale (nt bioloogilise mitmekesisuse kadu või inimõiguste rikkumised väärtusahelas).
 • Teave ettevõtte pikaajaliste jätkusuutlikkuseesmärkide ja nende suunas tehtavate edusammude kohta (st tulevikku suunatud teave, mitte lihtsalt aruandlusaasta tulemused).
 • Aruandlus on seotud teiste hiljutiste Euroopa määrustega, nt finantsteenuste sektoris jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus ja ELi taksonoomiamäärus.

Lisaks nõutakse aruande piiratud kinnitamist audiitori poolt ja aruande elektroonilisel (XHTML) kujul kättesaadavaks tegemist. Eeldatavalt parandatakse nende nõuetega oluliselt kestlikkusaruannete kvaliteeti ja võrreldavust.

Järgmised sammud

Selleks et valmistuda äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi kohaseks aruandluseks alates 2024. aastast, peaksid ettevõtted juba nüüd tutvuma direktiiviga ja töötama välja oma jätkusuutlikkusstrateegia, et täita direktiivis sätestatud aruandlusnõudeid. Direktiivi nõuetega seotud vajakajäämiste analüüs, et hinnata vajalike muudatuste hulka, on selles protsessis ülitähtis. Ettevõtted peavad oma peamiste tegevusnäitajate, võrdlusandmete ja eesmärkide haldamiseks välja töötama ja rakendama asjakohased põhimõtted, süsteemid ja näitajate raamistiku.

Eeltoodust saate ülevaatliku pildi infograafikult, mille on koostanud Sinzer (Grant Thorntoni Madalmaade liikmesettevõte). Infograafikus on esitatud kokkuvõte mõnedest olulistest tähtaegadest ja nõuete täitmiseks valmistumise sammudest.