Tehingud seotud isikute vahel on kõrgendatud tähelepanu all

Siirdehindade määramise regulatsioonid ja dokumenteerimise nõuded võivad igas riigis olla mõnevõrra erinevad, kuid nende taustsüsteem on sama – OECD siirdehindade määramise rahvusvahelised suunised. OECD koordineerib riikide rahvusvahelist koostööd võitluses maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.


Üheks selle globaalse koostöö tulemiks on riikide (sh Eesti, Läti ja Leedu) maksuseadustesse kirjutatud põhimõte, et ettevõtjad, kes teevad tehinguid seotud osapooltega, näiteks samasse kontserni kuuluvate äriühingutega või ettevõtte omanikega seotud isikutega, peavad tehingu hinnad (siirdehinnad) kokku leppima kooskõlas turuväärtuse põhimõttega ja olema valmis seda ka tõendama, sh nõuetekohaselt dokumenteerima.

Teema kõnetab Teid?

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

2021-Merko-Priit Roosimägi_350x350px.pngMerko Ehitus on Tallinna börsil noteeritud kontsern, mille ettevõtted ehitavad hooneid ja rajatisi ning arendavad kinnisvara. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. Pakume nii ehitusprotsessis kui kinnisvaraarenduses terviklahendusi alates ettevalmistusest kuni garantiiajani. Seepärast on meil ka väga suured ootused oma nõustajatele – oluline on meie äri ja tegevusriikide mõistmine ning ootame, et me nõustajad pakuksid meie vajadustele vastavaid ja kõiki vajalikke aspekte arvestavaid pragmaatilisi lahendusi.

Grant Thornton Balticuga 2019. aastal alanud Balti riikide ülene koostöö on keskendunud peamiselt maksude, täpsemalt siirdehindade teemale. Senine koostöö on olnud meeldivalt professionaalne, korrektne ja konkreetne. Meie vajadusi on mõistetud ning neile vastavalt tegutsetud.

Priit Roosimägi
AS Merko Ehitus kontserni finantsüksuse juht

Siirdehindade turuväärtuse määramine

Grant Thornton Balticus teenindavad Teid nii meie maksu- ja õigusnõustamise spetsialistid kui ka finantsnõustajad, kes aitavad Teid kõigis siirdehindadega seotud küsimustes. Töötame Teie ettevõttele või grupile välja .siirdehinna määramise põhimõtted, mis vastavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud meetoditele ja praktikale.

Kui Teie äritegevus toimub erinevates riikides, siis paneme kokku rahvusvahelise nõustajate meeskonna, kelle abiga leiame just Teile sobiva lahenduse.

 • Maksuriskide analüüs ja nõustamine
 • Võrdlusandmete analüüs ja ajakohastamine
 • Nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
 • Maksuriskide analüüs ja nõustamine
  Maksuriskide analüüs ja nõustamine
  Siirdehinnad peavad olema kooskõlas seotud isikute vahelise väärtusahelaga. Aitame välja selgitada ohukohad ning leida lahendused.
 • Võrdlusandmete analüüs ja ajakohastamine
  Võrdlusandmete analüüs ja ajakohastamine
  Siirdehinna turuväärtuse leidmiseks tuleb kasutada ajakohaseid turuandmeid. Kasutame mitmeid rahvusvahelisi andmebaase, et selgitada Teie ärimudelile vastavad võrdlusandmed siirdehinna määramiseks.
 • Nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  Nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  Aitame siirdehindu planeerida või reorganiseerida kavandatavate tehingute korral.

Siirdehindade dokumenteerimine

 • Siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
 • Lepingute koostamine
 • Abi siirdehindade revisjonidega
 • Siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  Siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  Siirdehindade dokumentatsiooni eesmärk on tõendada, et seotud osapoolte vahelised tehingud on kooskõlas turuväärtuse põhimõttega. Koostame siirdehindade dokumentatsioone kooskõlas siseriiklike õigusaktidega ning rahvusvaheliste OECD juhistega.
 • Lepingute koostamine
  Lepingute koostamine
  Aitame Teil seotud isikute vahelisi õigussuhteid kohaselt reguleerida vastavalt ettevõtte kehtivale või planeeritavatele siirdehinnapoliitikale.
 • Abi siirdehindade revisjonidega
  Abi siirdehindade revisjonidega
  Aitame Teid kõikide küsimustega, mis puudutavad siirdehindade maksurevisjone. Nõustame ja kaitseme Teie huve maksuameti kontrolli korral.

KLIENT KIIDAB

2021-Artem Umanets-ria.com-350x350px.pngRIA.com Marketplaces on väga kiiresti kasvav rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte ning seetõttu vajame maksu- ja finantsnõustamises partnerit, kes on kursis rahvusvahelise maksustamise reeglitega ning suudab orienteeruda ka intellektuaalse vara temaatikas.

Õnneks oleme Grant Thornton Balticu näol leidnud väga pädeva nõustaja, kellega oleme koostööd teinud alates 2019. aastast. Grant Thorntoni maksu- ja finantsnõustajad on tegelenud meie ettevõtte väärtuse hindamise ja siirdehindade dokumentatsiooni koostamisega. Viimase puhul oli tarvis dokumenteerida ja kontrollida grupi siirdehindade vastavust turuväärtusele OECD rahvusvahelise standardi järgi. Kuna meie äri alus on tarkvaratehnoloogia ja intellektuaalne vara, siis oli see Grant Thornton Balticu nõustajate jaoks keskmisest keerukam ülesanne, kuid nad said tööga kvaliteetselt ja tähtajaks valmis.

Tahaksin eraldi välja tuua ülimeeldiva suhtluse – Grant Thornton Balticu töötajad on väga asjalikud, sõbralikud ja viisakad suhtlejad, kellega on alati meeldiv koostööd teha.

Artem Umanets
Ria.com tegevjuht

 

Grant Thornton Balticu meeskond:

 • Väärtuse hindamine: Ants Ansper, juhtiv finantsnõustaja
 • Siirdehindade dokumentatsioon: Marko Rebane, juhtiv maksu- ja finantsnõustaja

Siirdehinnad Balti riikides ja Skandinaavias

Eestis, Lätis, Leedus ja Skandinaavia riikides tegutsevate ettevõtete jaoks loome nõustajate meeskonna, kes tunneb peensusteni just ülalnimetatud riikide siirdehindade reegleid. Lühikese ülevaate siirdehindade temaatikast leiate ka meie brošüürist [ 936 kb ] (inglise keeles).

Võtke ühendust meie Baltikumi ja Põhjamaade spetsialistidega

Eesti siirdehindade regulatsiooni ülevaade

Juhendi lugemiseks klõpsake eraldi igal alamlõigul:

Sissejuhatus
Üldine õiguslik raamistik
 • Turuväärtuse põhimõtte järgmise kohustus seotud isikute vahelistes tehingutes on kehtestatud tulumaksuseaduse §-s 8. Siirdehinna regulatsioon kohaldub maksumaksja tehingutele nii Eesti seotud isikust ettevõtetega kui ka piiriüleste tehingute korral (nt tehing kontserni tütarettevõttega välisriigis).
 • Rahandusministeeriumi 10.11.2006 määrus nr 53 „Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse määramise meetodid” sätestab siirdehindade ja seotud osapoolte vaheliste tehingute määramise ja dokumenteerimise üksikasjaliku õigusraamistiku.
 • Rahandusministeeriumi määrus nr 53 kohaldamisel on soovitatav järgida OECD siirdehindade määramise rahvusvahelisi suuniseid, kuivõrd need suunised ei ole määrusega vastuolus.
 • Maksuhalduri nõudmisel tuleb siirdehindade dokumentatsioon Maksu- ja Tolliamet esitada 60 päeva jooksul.
 • Seotud isikute vahelise tehingu hinna (siirdehind) erinevus omavahel mitteseotud isikute vaheliste sarnaste tehingute väärtusest (tehingu turuväärtus) maksustatakse tulumaksuga määras 20/80, millele lisandub 0,06% intressi päevas, arvutatuna alates maksukohustuse tekkimisele järgnevast päevast.
 • Suurkontserni riikidepõhise aruande (CbC report) esitamise regulatsioon on Eestis  kehtiv alates 2017. aastast.
Siirdehindade metoodikad
 • Eesti aktsepteerib kõiki standardseid siirdehindade määramise meetodeid: sealhulgas võrreldava hinna meetodit, edasimüügi hinna meetodit, kulupõhist meetodit, jagatud kasumi meetodit ja tehingupõhise tootluse meetodit. Lisaks lubab seadus kasutada alternatiivseid meetodeid, kui eeltoodud meetodeid ei saa tehinguga seotud asjaolude tõttu usaldusväärselt rakendada.
Enesehinnang
 • Maksumaksja on kohustatud avalikustama (igakuiselt esitatavates maksudeklaratsioonides), kui maksumaksjale on teada, et tehingu hind seotud isikuga erineb selle turuväärtusest, ja maksma tulumaksu siirdehinna ja turuhinna erinevuselt (maksumäär 20/80). Üldteave seotud osapooltega tehtud tehingute kohta tuleb avalikustada majandusaasta aruandes, mis koostatatakse kuue kuu jooksul alates ettevõtte majandusaasta lõpust.

Siirdehindade dokumenteerimine
Dokumentatsiooni koostamise kohustus
 • Siirdehindade dokumentatsioon koosneb kolmest osast: põhitoimikust, kohalikus toimikust ja riikidepõhisest aruandest (CbC report).
 • Detailse siirdehinna dokumentatsiooni (põhitoimik ja kohalik riigipõhine toimik) koostamise nõu laieneb järgmistele isikutele:
  • residendist krediidiasutusele, kindlustusseltsile ning väärtpaberibörsil noteeritud äriühingule;
  • kui tehingu üheks osapooleks on madala maksumääraga territooriumil asuv isik;
  • residendist äriühingule, kellel on töötajaid arvestatuna koos seotud isikutega 250 või rohkem või kelle tehingueelse majandusaasta käive koos seotud isikutega oli 50 miljonit eurot või rohkem või kelle konsolideeritud bilansimaht oli 43 miljonit eurot või rohkem;
  • mitteresidendile, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ja kellel on töötajaid arvestatuna koos seotud isikutega 250 või rohkem või kelle tehingueelse majandusaasta käive koos seotud isikutega oli 50 miljonit eurot või rohkem või kelle konsolideeritud bilansimaht oli 43 miljonit eurot või rohkem.
 • Kui eeltoodud nõuded ei ole täidetud, peab maksumaksja dokumenteerima tehingud seotud isikutega vastavalt tavapärastele majandustehingute dokumenteerimise nõuetele, kuid peab siiski olema võimeline tõendama siirdehinna vastavust turuväärtusele.
 • Maksuhalduri nõudmisel tuleb siirdehindade dokumentatsioon Maksu- ja Tolliamet esitada 60 päeva jooksul.
 • 2017. aastal kiitis Eesti parlament heaks seaduse, millega kehtestati üle 750 miljoni euro suuruse konsolideeritud tuluga rahvusvahelistele ettevõtetele riikidepõhine aruandluskohustus (Country-by-Country Reporting (CbCR)) .
Siirdehinna dokumentatsiooni sisu
 • Maksumaksjad, kellele kohaldub detailse siirdehinna dokumentatsiooni koostamise nõue, peavad maksuhaldurile tema nõudmisel esitama dokumendid, mis jagunevad järgmiselt:
  • rahvusvahelist kontserni puudutavad dokumendid, mis moodustavad põhitoimiku;
  • Eesti residendist juriidilise isiku või Eestis püsiva tegevuskoha kaudu tegutseva mitteresidendi ning tema tehtud tehingute kohta käivad dokumendid, mis moodustavad riigiomased dokumendid.
 • Rahandusministeeriumi 10.11.2006 määrus nr 53 kohaselt võib põhitoimiku koostada kontserni iga tegevusharu kohta eraldi ja see peab sisaldama järgmist teavet:
  • kontserni äritegevuse ülevaadet, milles kirjeldatakse ka äristrateegias eelmise majandusaastaga võrreldes aset leidnud muutusi;
  • kontsernisiseste omandisuhete kirjeldust (ema-, tütar- ja sidusühingute skeem) ning kontserni liikmete tegevuse ülevaadet, eelmise majandusaasta jooksul kontserni struktuuris ja kontserni liikmete tegevuses toimunud muutuseid;
  • üldist teavet kontrollitud tehingutes osalevate sidusettevõtjate ja kontrollitud tehingute kohta – tehingute liiki (materiaalne või mittemateriaalne vara, teenused) ning tehingute väärtusi;
  • kontrollitud tehingute raames täidetud ülesannete ja võetud riskide ülevaadet ning eelmise majandusaastaga võrreldes aset leidnud muutuseid;
  • ülevaadet kontsernile kuuluvast mittemateriaalsest varast;
  • kontserni siirdehindade turuväärtuse määramise poliitika kirjeldust;
  • kulude jagamise kokkulepete ja siirdehindu käsitlevate eelotsuste nimekirja.
 • Riigiomased dokumendid täiendavad põhitoimikut ja need peavad sisaldama järgmist teavet:
  • maksumaksja tegevuse kirjeldust, mis kajastab ka äristrateegias eelmise majandusaastaga võrreldes aset leidnud muutusi;
  • maksumaksja tehtud kontrollitud tehingute kirjeldust – kaupade müügimahtu ja osutatud teenuste väärtust, üüritud ja renditud varade mahtu, mittemateriaalse vara kasutamisest ja üleandmisest saadud tulu, laenudelt saadud ja makstud intressi, muutuseid kauplemistingimustes ja olemasolevate kokkulepete muudatusi;
  • kontrollitud tehingute ja võrreldavate tehingute analüüsi – vara ja teenuste kirjeldust, tegevusanalüüsi, tehingutingimusi, majanduslikke tingimusi, äristrateegiaid, võrreldava tehingu andmetes tehtud korrigeerimisi;
  • selgitust siirdehindade määramise meetodi või meetodite valimise põhjuste ja kasutamise viisi kohta;
  • võimaluse korral asjaomaseid siseseid ja väliseid võrdlusandmeid ning viiteid võrreldavate tehingute allikatele.
 • Eesti põhi- ja riigiomase dokumendi nõuded vastavad olulises osas OECD standarditele, kuigi kehtiva määruse regulatsioon ei peegelda kõiki OECD soovitusi ja suuniseid, mis on 2017. aasta juhendmaterjalis vastu võetud.
 • Nõutavate dokumentide hulk ja detailsus peab vastama konkreetse tehingu asjaoludele ja tehingu hinnale ning need peavad olema piisavad tõendamaks siirdehinna vastavust turuväärtusele.
 • Kui dokumendid on koostatud võõrkeeles, võib maksumaksja maksuhaldurile esitada võõrkeelsed dokumendid. Maksuhaldur võib aga nõuda dokumentide tõlkimist eesti keelde, määrates tõlke esitamiseks mõistliku tähtaja.
 • Maksumaksjal on õigus esitada lisaks koostatud siirdehinna dokumentatsioonile ka täiendavaid dokumente juhul, kui need tõendavad, et siirdehind vastab turuväärtusele.
Kõrgendatud riskiga tehingud
 • Maksuametite siirdehindade kontrolli ressurss on eeldatavasti suunatud sinna, kus riigil on maksutulust ilmajäämise risk suur.
 • Sellise riski esinemise indikaatoriteks enamasti näiteks seotud osapoolte suured tehingumahud, tehingute regulaarsus, pidev ettevõtte kahjumi raporteerimine või finantsnäitajate oluline erinevus võrreldavate ettevõtete või majandusharu keskmisega võrreldes.
 • Samuti teatud tüüpi tehingud (nt finantstehingud, maksed intellektuaalse omandi kasutamise eest, juhtimisteenused, ettevõtte võõrandamine, kulude jagamis kokkulepped), seotud osapoole asukoht madala maksumääraga jurisdiktsioonis, ettevõtte kõrge laenukoormus, aga ka maksumaksja puudulik siirdehindade dokumentatsioon ja koostöövalmidus, mis viitab läbimõeldud siirdehindade poliitika puudumisele organisatsioonis.
Maksukohustus ja trahvid
 • Seotud isikute vahelise tehingu hinna (siirdehind) erinevus omavahel mitteseotud isikute vaheliste sarnaste tehingute väärtusest (tehingu turuväärtus) maksustatakse tulumaksuga määras 20/80, millele lisandub 0,06% intressi päevas, arvutatuna alates maksukohustuse tekkimisele järgnevast päevast.
 • Dokumentatsiooni tähtajaks esitamata jätmise eest on võimalik määratav rahatrahv juriidilise isikule 3200 eurot. Maksumaksjat võib valeandmete esitamise eest karistada ka kriminaalmenetluse korras rahatrahviga kuni 16 miljonit eurot.
Siirdehindade eelkokkulepped ja vaidluste lahendamine
 • Eestis puudub siirdehinna eelkokkulepe sõlmimise võimalus maksuhalduriga (Advanced Pricing Arrangements)
 • Kui siirdehind erineb turuväärtusest ning maksuhaldur kasutab tulumaksu määramisel turuväärtust, tekib seotud isikute topeltmaksustamine. Topeltmaksustamist saab kõrvaldada, kui maksuhaldur korrigeerib vastavalt ka teise tehingupoole kasumit.
 • Taotlus topeltmaksustamise kõrvaldamiseks tuleb esitada kolme aasta jooksul alates esimesest teatest tegevuse kohta, mille tulemuseks on või võib olla topeltmaksustamine.
 • Rahvusvahelise topeltmaksustamise kõrvaldamise menetluse algatab maksuhaldur Euroopa Liidu liikmesriigi maksuhalduriga seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni 90/436/EMÜ alusel või kolmanda riigi maksuhalduriga, kui Eesti on sellise riigiga sõlminud välislepingu, mis sätestab teabevahetuse ja vastastikuse kokkuleppe menetluse võimaluse.
Maksuskeemidest teavitamine (DAC6 direktiiv)
 • Maksuskeemide alase teabevahetuse direktiiviga (EL) 2018/822 (nn DAC6 direktiiv) kehtestati kohustus teatada maksuhaldurile piiriülestest skeemidest, mis võimaldavad  agressiivset maksuplaneerimist,  vara  tegeliku  kasusaaja  peitmist  või raskendavad  pangakontode alast teabevahetust. Skeemidest peavad teada andma isikud, kes need oma äritegevuse raames on välja on töötanudv või osalenud nende väljatöötamisel.
Võtke meiega ühendust

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00

O
otame teid Finesti ärimaja
3. korrusel.
Sisenemine Rimi
pöörduksest vasakule jäävast
uksest, kus asuvad liftid või
parkimismaja kolmandalt
korruselt.