Konsolideerimist ei maksa karta

Ettevõtte laienemisel, olgu siis uute tütarettevõtete asutamise või mõne konkurendi ostmise tõttu, tuleb raamatupidamises varem või hiljem kokku puutuda konsolideerimisega.

Konsolideerimine on oluline raamatupidamisprotsess, mis hõlmab ema- ja tütarettevõtete ehk konsolideerimisgrupi (edaspidi „kontsern”) finantsandmete kokku liitmist selliselt, nagu oleks tegu ühe suure ettevõttega.

Konsolideeritud aruandlus ei ole vajalik ainult aastaaruande ja finantsauditi jaoks. Kontserni raamatupidamise koondandmeid on mõistlik vaadata ka jooksvalt, võimaldades saada selgema ülevaate kogu ärist tervikuna ja teha kvaliteetsemaid juhtimisotsuseid.

Konsolideerimiskohustus tuleneb raamatupidamise seadusest ja seaduses on toodud ka erandid, kellele konsolideerimiskohustus ei laiene. Näiteks olukorras, kus Eesti ettevõttest kuulub enam kui 90% Poola emaettevõttele ning Eesti ettevõtte ja tema tütarettevõtete andmed konsolideeritakse Poolas, siis Eesti ettevõte on Eestis konsolideerimisest vabastatud.

Saatke oma päring

Miks peaks konsolideerima?

Ka siis, kui seadusest tulenevat konsolideerimiskohustust ei ole, võib ettevõte ka vabatahtlikult oma finantsandmeid konsolideerida. Konsolideeritud aruanded loovad kontserni finantsandmetest selgema ja läbipaistvama tervikpildi ning võivad äratada nii mõnegi investori huvi Teie ettevõtte vastu, sest aruanne kajastab üksnes neid tehinguid, mis on tehtud kolmandate osapooltega ning näitavad ettevõtte iseseisvat ja sõltumatut majandustegevust.

Konsolideerimine võib olla ajamahukas, sest ühtse aruandluse koostamiseks on vaja koguda ja töödelda suurt hulka finantsandmeid erinevatest allikatest ning tihti ka erinevatest raamatupidamise tarkvaradest, kus raamatupidamise algne seadistus ei ole samadel alustel.

Konsolideerimise võib teha keerukaks ka mitmetasandiline kontserni struktuur ja kontserni ettevõtete hulk. Kui siia lisada veel erilaadsed ja spetsiifiliste tingimustega omavahelised tehingud, nõuab see raamatupidajalt või finantsjuhilt märkimisväärset eelnevat kogemust ning häid teoreetilisi teadmisi.

Teeme Teie eest ajamahuka ja keerulise konsolideerimise

Grant Thornton Balticus töötavad raamatupidajad ja finantsnõustajad, kellel on pikaajaline kogemus konsolideerimisgruppide raamatupidamise korraldamisel ja korrastamisel.

Saame Teid aidata nii konsolideerimiseks vajalike andmete kogumisel, konsolideerimistabelite koostamisel kui ka konsolideerimise protsessi efektiivsemaks muutmisel.

  • Koostame konsolideeritud finantsaruandeid kliendilt saadud info põhjal.
  • Hindame ettevõtte praegust konsolideerimisprotsessi.
  • Abistame finantsauditi raames konsolideeritud aruande koostamisega.
  • Aitame üles ehitada süsteemi, mis võimaldab raamatupidajatel jooksvalt efektiivselt finantsandmeid konsolideerida.

Saatke oma päring

Lähtuvalt raamatupidamise seaduse §-st 29 ei pea konsolideerima:

  1. Väike konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa väikeettevõttele kehtestatud tingimusi, milleks on varad 4 mln eurot, müügitulu 8 mln eurot ja töötajate arv 50.
  2. Konsolideeriv üksus, kelle konsolideeritud näitajad, millest pole maha arvatud omavahelisi tehinguid, ei ole suuremad kui väikese konsolideerimisgrupi bilansimahu ja netokäibe näitajad, millele on lisatud 20%.
  3. Konsolideeriv üksus, kelle konsolideeritavate üksuste bilansimahud kokku ei ületa 5% konsolideeriva üksuse bilansimahust ja müügitulu ei ületa 5% konsolideeriva üksuse müügitulust.
  4. Äriühing, kelle aktsiad või osad kuuluvad täielikult või vähemalt 90% ulatuses Euroopa Liidus registreeritud konsolideerivale üksusele, kes on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande.

Need on enamlevinud näited eranditest, millele tuginedes ei ole koostatud konsolideeritud aruannet. Konsolideerimise erandite täielik nimekiri on toodud raamatupidamise seaduse §-s 29. 

KLIENT KIIDAB

Professionaalne ja pühendunud töö

Meie koostöö Grant Thornton Balticuga sai alguse 2021. aastal, mil mul oli vaja abi konsolideeritud aastaaruande koostamisel ja konsolideerimisprotsessi korraldamisel. Wildixi grupis on 11 tütarettevõtet, mis asuvad seitsmes riigis. Konsolideerimise protsess on seetõttu keeruline. Meie oma raamatupidajatel ei jätkuks igapäevatöö kõrvalt konsolideerimiseks aega ja neil pole sellega ka kogemust.

Grant Thornton Balticu raamatupidamise projektijuhi Triinu Randmäe abiga juurutasime uue konsolideerimistarkvara ja saime konsolideerimise protsessi korda. Triinu Randmäe tõi endaga kaasa erakordse professionaalsuse, oskuslikkuse ja pühendumuse, mis olid selgelt märgatavad igas tööetapis. Tema tähelepanu detailidele, põhjalikkus ja avatud suhtlus tagasid selle, et kogu protsess kulges sujuvalt ja tõhusalt. Tänu tema hoolsale tööle on meie aastaaruanded selged, täpsed ja esinduslikud. Oleme tõeliselt õnnelikud ja tänulikud, et saime sellise suurepärase spetsialistiga koostööd teha.

See kogemus kinnitas meile, et otsus valida partneriks Grant Thornton Baltic oli õige, sest teid iseloomustab professionaalsus, kvaliteet ja valmisolek anda nõu väga mitmekesistel teemadel. Meie koostöö algas ju raamatupidamise alal, aga hiljem oleme palunud ka maksualast ja juriidilist nõu, sh töösuhete kohta, ning iga kord oleme saanud adekvaatset ja kiiret abi. Tunnustan kogu teie meeskonda kvaliteetse töö eest ja ootan huviga meie jätkuvat koostööd.Wildix logo

Andrei Katsuba
Wildix OÜ finantsjuht

Tellige meie uudiskiri

Selleks et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigel ajal infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest maksu-, õigus- ja muudes äritegevuses olulistes valdkondades, tellige meie uudiskiri.