Jätkusuutlikkus kui kontseptsioon põhineb arusaamal, et keskkonna, ühiskonna, majanduse ja poliitika vahel on tugev vastastikune seos. Ühe valdkonna probleemid võivad üle kanduda teistesse valdkondadesse ja koosmõjus hullemaks muutuda.

Selle asemel et keskenduda üksnes finantstulemustele (kasum/kahjum), juhivad ja mõõdavad sotsiaalselt teadlikud ettevõtjad oma ettevõtteid sageli keskkonna-, sotsiaalse- ja hea juhtimistava meetodeid rakendades. Jätkusuutlikkusega seotud küsimused, millega ettevõtted peavad toime tulema, võivad olla väga erinevad. Näiteks:

  • keskkonnaküsimused – CO2 heide, logistika, tootmine, materjalihange, pakendamine, hanked, energiakasutus, vee- ja jäätmemajandus, varahaldus jne
  • sotsiaalsed teemad – inimõigused väärtusahelas, tarneahela juhtimine, tööhõive liik, töötajate tervis ja ohutus, võrdõiguslikkus ja kaasamine, privaatsus ja andmeturve, kogukondlikud suhted, tootekvaliteet ja -ohutus, müügi- ja turundustavad jne
  • hea juhtimistava – juhtimisstruktuur, ärieetika ja juhtimispõhimõtted, vastavus õigusaktidele, juhtkonna tasustamine, auditid, sisekontrollimehhanismid ja riskijuhtimine jne

2022-green energy-ESG-Grant Thornton Baltic-circle.png

Lisaks jätkusuutliku juhtimise üldisele positiivsele mõjule keskkonnale ja ühiskonnale võib selline lähenemisviis pakkuda erakordseid võimalusi näiteks äritegevuse uuendamiseks, töötajate ja klientide heaolu parandamiseks, sidusa organisatsioonikultuuri väljakujunemiseks, kaubamärgi tugevdamiseks või uute tuluallikate leidmiseks.

Samas võib jätkusuutlikkus olla ka risk. Riskid ohustavad organisatsiooni eesmärkide saavutamist. Riskide esinemissageduse või mõju minimeerimiseks ja riskide realiseerumiseks valmis olemiseks peab riske teadlikult juhtima. Selleks tuleb riske hinnata ja luua riskijuhtimissüsteem.

Grant Thornton Baltic saab oma kliente aidata. Vajadusel loome teie ettevõttele kohandatud süsteemi keskkonna-, sotsiaalse- ja hea juhtimistava jaoks. Samuti aitame lahendada keskkonna, sotsiaalse kapitali, inimkapitali, ärimudeli või juhtimise ja hea juhtimistavaga seotud konkreetseid küsimusi jätkusuutlikkuse valdkonnas, pakkudes selleks järgmiseid teenuseid ja koolitusi:

Saatke oma päring