Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendiettevõtja (PE) on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

Taaskasutusorganisatsiooni (TKO) ülesanne on korraldada talle kohustused üle andnud PE-te pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine asjakohases ulatuses. Eestis on 4 sarnast organisatsiooni: 
• MTÜ Eesti Pakendiringlus 
• MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
• OÜ Eesti Pandipakend 
• OÜ Tootjavastutusorganisatsioon

Pakendiauditi läbiviimise aluseks on pakendiseadus §241, mille kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema PE või TKO pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Seeläbi tagatakse täpsem aruanne ja selle kaudu märgatavalt suurem kindlus tegelikult turule toodud ja taaskasutatud pakendimassi osas.

Pakendiaruande audiitorkontroll on piiratud kindlustandev töövõtt.

Küsige pakkumist pakendiauditile

Ülevaade tingimustest, millisel juhul milline kontroll tellida, on toodud alloleval joonisel. Töövõtu käigus viiakse audiitorkontroll läbi vastavalt rahvusvahelisele kindlustandvate teenuste standardile ISAE 3000 „Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused“.

Joonis 1. Pakendiaruande auditi erisused sõltuvalt organisatsioonist ja kriteeriumist. 

Organisatsiooni liik

Kriteerium (maht aastas)

Aruande saaja

Auditi liik

PE

> 5 tonni

Pakendiregister

Põhjendatud kindlustandev töövõtt

PE

> 100/200 kg < 5 tonni

Pakendiregister

Piiratud kindlustandev töövõtt

PE

Üle andnud TKO’le

TKO

Piiratud kindlustandev töövõtt

TKO

 

Pakendiregister

Põhjendatud kindlustandev töövõtt

PE – pakendiettevõtja 

TKO – taaskasutusorganisatsioon

Auditi liigina PE ja >5 tonni on piiratud kindlustandev töövõtt; kuni 5 tonni ja pakendiregistrile aruanne ei ole auditi kohuslane; kuni 5 tonni ja kohustused üle andnud TKO-le ei ole samuti auditi kohuslane. TKO puhul on töövõtu liigiks samuti piiratud kindlustandev töövõtt.

Millal pakendiaudit läbi viia? Sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte pakendiaruande kohta peab olema väljastatud enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega (1.09). Ettevõtjad, kes on oma pakendikogumise kohustuse üle andnud TKOle, peavad arvestama, et kuna ka TKO peab esitama pakendiregistrisse enda aruanded auditeeritult, tuleb TKOle esitada audiitorkontrolli läbinud aruanne varem (täpse aja määrab TKO).

Pakendiauditi läbiviimine toimub koostöös meie partner-vandeaudiitoritega.

Küsige pakkumist pakendiauditile

Tarmo Rahkama
Partner, auditijuht, vandeaudiitor
Tarmo on pikaajalise kogemusega auditijuht, kes peab audiitori tööd põnevaks ja rutiinivabaks. Tarmo tuli Grant Thornton Balticusse auditi assistendina tööle 2007. aastal. Mõne aasta pärast sai temast auditijuht, 2013. aastast on ta vandeaudiitor ning 2020. aasta sügisel sai Tarmo Rahkama Grant Thornton Balticu partneriks.
Tutvuge Tarmo Rahkama CV-ga
Tarmo Rahkama
Partner, auditijuht, vandeaudiitor
Tarmo Rahkama