Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendiettevõtja (PE) on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

Taaskasutusorganisatsiooni (TKO) ülesanne on korraldada talle kohustused üle andnud PE-te pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine asjakohases ulatuses. Eestis on 4 sarnast organisatsiooni: 
• OÜ Eesti Pakendiringlus 
• MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
• OÜ Eesti Pandipakend 
• OÜ Tootjavastutusorganisatsioon

Pakendiauditi läbiviimise aluseks on pakendiseadus §241, mille kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema PE või TKO pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Seeläbi tagatakse täpsem aruanne ja selle kaudu märgatavalt suurem kindlus tegelikult turule toodud ja taaskasutatud pakendimassi osas.

Pakendiaruande audiitorkontroll on piiratud kindlustandev töövõtt.

Küsige pakkumist pakendiauditile

Töövõtu käigus viiakse audiitorkontroll läbi vastavalt rahvusvahelisele kindlustandvate teenuste standardile ISAE 3000 „Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused“.

Auditi liigina on piiratud kindlustandev töövõtt pakendiettevõtjatel, kelle aruanne ületab 20 tonni. TKO puhul on töövõtu liigiks samuti piiratud kindlustandev töövõtt. Töövõtu käigus viiakse audiitorkontroll läbi vastavalt rahvusvahelisele kindlustandvate teenuste standardile ISAE 3000 „Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused“.

Millal pakendiaudit läbi viia?

Sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte pakendiaruande kohta peab olema väljastatud enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega (1.09). Ettevõtjad, kes on oma pakendikogumise kohustuse üle andnud TKOle, peavad arvestama, et kuna ka TKO peab esitama pakendiregistrisse enda aruanded auditeeritult, tuleb TKOle esitada audiitorkontrolli läbinud aruanne varem (täpse aja määrab TKO). Pakendiettevõtja, kes on saanud viimasele esitatud pakendiaruandele vandeaudiitorilt modifitseerimata arvamuse nii oma pakendiaruande kui ka finantsvõimekuse kohta rakendub vabastus järgnevaks 3 aastaks pakendiaruande auditeerimisest.

Pakendiauditi läbiviimine toimub koostöös meie partner-vandeaudiitoritega.

Küsige pakkumist pakendiauditile