Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja kasutavad ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Lähtume oma töös audiitortegevuse seadusest ning rahvusvahelistest kutsetegevuse standarditest.
Meie klientide hulgas on finantssektoris tegutsevad ettevõtted, kohalikud omavalitsused, sihtasutused, riigi osalusega äriühingud jpt.

Saatke oma päring

Siseauditi valdkonnas pakume järgmisi teenuseid:

Siseaudiitori teenus – siseaudiitori funktsioonide täitmine era-, avalikus- ja kolmandas sektoris

Osutame siseaudiitori teenust organisatsioonidele, kes on kas kohustatud või soovivad tagada siseauditi kutsetegevuse oma organisatsioonis:

  • koordineerime organisatsiooni riskide hindamist ja haldamist
  • koostame siseauditi strateegia- ja aastaplaani
  • vastavalt plaanile viime läbi auditeid ning nõuandvaid töid, teeme ettepanekuid tegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks
  • esitleme auditite tulemusi organisatsiooni juhtkonnale
  • seirame soovituste elluviimist
Siseauditite läbiviimine – sisekontrollisüsteemi tõhususe ja vastavuse hindamise auditid

Siseaudit on juhile kõige suuremat kindlustunnet pakkuv teenus. Siseauditi tulemusena anname hinnangu protsessi, sisekontrollisüsteemi vms vastavusele ja tõhususele ning teeme soovitusi parendusteks, et tagada organisatsiooni tegevuse tõhusus ning vastavus õigusaktidele.
Erivaldkondades (näiteks küberturve, andmekaitse) kasutame auditite läbiviimisel valdkonna eksperte, et tagada auditite kõrge kvaliteet.

Nõuandvad tööd sisekontrollisüsteemi tõhustamisel ja hindamisel

Nõuandvad tööd on olemuslikult nõustavad ja nende sisu ning olemus määratletakse kokkuleppel tellijaga. Nõuandvateks töödeks võivad olla näiteks:

  • nõustamine siseauditi funktsiooni ülesehitamisel ning selle täiustamisel
  • nõustame siseauditi strateegia ja aastaplaani koostamisel, auditi planeerimisel, tegemisel, dokumenteerimisel ja aruannete kirjutamisel
  • nõustame organisatsiooni juhtkonda toimiva sisekontrollisüsteemi loomisel, mis hõlmab organisatsiooni kontrollikeskkonda, riskide juhtimist, kontrollitegevusi, info- ja kommunikatsioonisüsteeme ning seiret
  • konsulteerime sisemiste protseduuride tõhustamisel
  • koordineerime organisatsiooni tegevuse enesehindamist
Valitsemise protsesside hindamine

Valitsemise hindamise eesmärk on jõuda järeldusele, kas valitsemise protsessid on piisavalt toetanud organisatsiooni eesmärkide saavutamist ning kas seeläbi on suurenenud huvigruppide usaldus organisatsiooni vastu.
Valitsemise protsessid on muuhulgas strateegilise suuna andmine, riskijuhtimise protsessi rakendamine, eestvedamine ja eetilise kultuuri toetamine, struktuuri, asjakohase tööjaotuse ja reeglistike loomine, ressursside juhtimine, kommunikatsiooni põhimõtete kehtestamine, organisatsiooni tegevuse ja tulemuste analüüs.

detsember 2023

Primero Finance: siseaudiitori valik läks täkkesse

Siseaudiitori teenus

„Meie koostöö Grant Thornton Balticu siseaudiitoritega on kestnud alates 2016. aastast ja on selge, et oma valikuga panime täkkesse,“ kinnitas Primero Finance OÜ tegevjuht Marti Küttis.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Pilk väljastpoolt annab täiendavat kindlust

Siseauditid ESTO AS-is

Finantsteenused on üks rangemini reguleeritud ärivaldkondi. Seega on ootuspärane, et igal finantsteenuse pakkujal peab olema ka siseaudiitor, olgu siis palgalise töötajana või sisseostetud teenusena.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

E-riigi Akadeemia jaoks on siseaudiitor hea kolleeg

Siseauditid E-riigi Akadeemias

Igal aastal üle maailma töös olevad ja erinevate rahastajate toetatud suuremahulised projektid kohustavad E-riigi Akadeemiat (eGA) oma igapäevategevuses järgima organisatsiooni tegevust reguleerivaid õigusakte, samuti organisatsioonis kehtestatud sisekordasid ja protseduure nii projektijuhtimises kui ka finantsarvestuses.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Siseaudiitor aitab hoida ettevõtte usaldusväärsust

Siseauditid Hüpoteeklaen AS-is

Üle 30 töötajaga Hüpoteeklaen AS on alates 2009. aastast Eestis tegutsev krediidiandja, kes väljastab eraisikutele ja ettevõtetele kinnisvara tagatisel laene.

Lugege lähemalt

jaanuar 2023

Estateguru jaoks on siseaudiitor kvaliteedimärk

Siseauditid Estategurus

Aastal 2013 asutatud Estateguru OÜ ühendas need kaks poolt, hakates veebiplatvormil vahendama kiiret ja paindlikku kinnisvaraga tagatud laenukapitali väikeettevõtetele ning kinnisvaraga tagatud investeerimisvõimalusi investoritele.

Lugege lähemalt

mai 2023

Erasmus+: hindame kõrgelt siseaudiitorite koostöövalmidust

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse siseauditid

Grant Thornton Balticu riskijuhtimise ja siseauditi teenuse tiim oli kahel aastal järjest Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse Eesti riikliku büroo programmide sõltumatu auditeerija.

Lugege lähemalt

KLIENT KIIDAB

Siseauditi funktsiooni lõime alguses vaid regulatiivsete riskide maandamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid praeguseks oleme võtnud arvesse ka Grant Thornton Balticuga koostöös tuvastatud äririske, et tagada ettevõtte parem toimimine.

Rasmus Õisma, Montonio Finance OÜ juhatuse liige

Kai Paalberg Grant Thornton Baltic
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg