Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja kasutavad ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Lähtume oma töös audiitortegevuse seadusest ning rahvusvahelistest kutsetegevuse standarditest.
Meie klientide hulgas on finantssektoris tegutsevad ettevõtted, kohalikud omavalitsused, sihtasutused, riigi osalusega äriühingud jpt.

Saatke oma päring

Siseauditi valdkonnas pakume järgmisi teenuseid:

Siseaudiitori teenus – siseaudiitori funktsioonide täitmine era-, avalikus- ja kolmandas sektoris

Osutame siseaudiitori teenust organisatsioonidele, kes on kas kohustatud või soovivad tagada siseauditi kutsetegevuse oma organisatsioonis:

  • koordineerime organisatsiooni riskide hindamist ja haldamist
  • koostame siseauditi strateegia- ja aastaplaani
  • vastavalt plaanile viime läbi auditeid ning nõuandvaid töid, teeme ettepanekuid tegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks
  • esitleme auditite tulemusi organisatsiooni juhtkonnale
  • seirame soovituste elluviimist
Siseauditite läbivimine – sisekontrollisüsteemi tõhususe ja vastavuse hindamise auditid

Siseaudit on juhile kõige suuremat kindlustunnet pakkuv teenus. Siseauditi tulemusena anname hinnangu protsessi, sisekontrollisüsteemi vms vastavusele ja tõhususele ning teeme soovitusi parendusteks, et tagada organisatsiooni tegevuse tõhusus ning vastavus õigusaktidele.
Erivaldkondades (näiteks kürberturve, andmekaitse) kasutame auditite läbiviimisel valdkonna eksperte, et tagada auditite kõrge kvaliteet.

Nõuandvad tööd sisekontrollisüsteemi tõhustamisel ja hindamisel

Nõuandvad tööd on olemuslikult nõustavad ja nende sisu ning olemus määratletakse kokkuleppel tellijaga. Nõuandvateks töödeks võivad olla näiteks:

  • nõustamine siseauditi funktsiooni ülesehitamisel ning selle täiustamisel
  • nõustame siseauditi strateegia ja aastaplaani koostamisel, auditi planeerimisel, tegemisel, dokumenteerimisel ja aruannete kirjutamisel
  • nõustame organisatsiooni juhtkonda toimiva sisekontrollisüsteemi loomisel, mis hõlmab organisatsiooni kontrollikeskkonda, riskide juhtimist, kontrollitegevusi, info- ja kommunikatsioonisüsteeme ning seiret
  • konsulteerime sisemiste protseduuride tõhustamisel
  • koordineerime organisatsiooni tegevuse enesehindamist
Valitsemise protsesside hindamine

Valitsemise hindamise eesmärk on jõuda järeldusele, kas valitsemise protsessid on piisavalt toetanud organisatsiooni eesmärkide saavutamist ning kas seeläbi on suurenenud huvigruppide usaldus organisatsiooni vastu.
Valitsemise protsessid on muuhulgas strateegilise suuna andmine, riskijuhtimise protsessi rakendamine, eestvedamine ja eetilise kultuuri toetamine, struktuuri, asjakohase tööjaotuse ja reeglistike loomine, ressursside juhtimine, kommunikatsiooni põhimõtete kehtestamine, organisatsiooni tegevuse ja tulemuste analüüs.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.

KLIENT KIIDAB

Siseauditi funktsiooni lõime alguses vaid regulatiivsete riskide maandamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid praeguseks oleme võtnud arvesse ka Grant Thornton Balticuga koostöös tuvastatud äririske, et tagada ettevõtte parem toimimine.

Rasmus Õisma, Montonio Finance OÜ juhatuse liige

Kai Paalberg
Tallinn, Eesti
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Tallinn, Eesti
Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).
Avage Kai Paalbergi CV
Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg