article banner
Rahapesu seadus

Septembrist lisandub kõigile äriühingutele uus kohustus

Kristel Tiits Kristel Tiits

Septembris jõustub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi rahapesu seadus) muudatus, mille kohaselt on äriühingutel kohustus avalikustada andmed tegeliku kasusaaja kohta.

Seni on tegelike kasusaajate tuvastamise kohustus olnud ainult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks kohustatud isikutel (näiteks audiitorid, advokaadid, jne), kelle jaoks see on üks oma klientide tausta uurimise vahend. Septembris jõustuv seadusemuudatus näeb aga ette kõigile juriidilistele isikutele kohustuse oma tegelikke kasusaajaid teada, sh nende kohta infot avaldada.

Info tuleb esitada äriregistris

Alates 1. septembrist 2018 peavad kõik Eestis registreeritud äriühingud avaldama äriregistris andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. Rahapesu seaduse tähenduses on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt. Otsene omamine tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. Kaudse omamisega on tegemist siis, kui äriühingus omab rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all.

Lihtsa omandistruktuuriga äriühingutele ei too uus kohustus ilmselt endaga kaasa raskusi ega probleeme ning kohustuse täitmine tähendab vaid täiendavat ajakulu. Seevastu keerukama omandistruktuuriga äriühingute puhul, mille omanikering ulatub välismaale, on tegeliku kasusaaja tuvastamine palju keerukam ja äriühingu juhatusele koormav ülesanne.

Esitada tuleb isikuandmed

Äriregistri infosüsteemi kaudu tuleb äriühingul esitada tegeliku kasusaaja kohta andmed: nimi, isikukood ja isikukoodi välja andnud riik,  selle puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik ning andmed tema kontrolli teostamise viisi kohta.

Juhul kui andmed tegeliku kasusaaja kohta muutuvad või ei ole õiged, tuleb äriühingu juhatusel 30 päeva jooksul uued andmed teatada. Kui aga andmed majandusaasta jooksul ei muutu, kinnitab juhatus andmete õigsust majandusaasta aruande esitamisel.

Rahapesu seadusega on ette nähtud  ka vastutus andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest. Lisaks peavad äriühingud dokumenteerima ja säilitama andmed kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks on teinud.

Kuidas uue kohustuse täitmine praktikas toimima hakkab ja kuidas toimub esialgne äriregistri teavitamine ning tuvastamise kohustuse täitmine, selgub seadusemuudatuse rakendumisel. Pärast muudatuse jõustumist on äriühingutel aega reageerida 60 päeva, sest nõutud andmed tegeliku kasusaaja kohta peavad olema äriregistrile edastatud hiljemalt 1. novembriks.