article banner
Pakendiaudit

Ettevõtted peavad hakkama pakendiaruandeid auditeerima

Tarmo Rahkama Tarmo Rahkama

1. jaanuarist 2015 jõustuvad pakendiseaduse muudatused, mis puudutavad umbes 3000 ettevõtet. Kui praegu kehtiv seadus ei kohusta pakendiettevõtjat pakendiregistrile esitatavaid andmeid auditeerima, vaid ainult tarbitud pakendite kohta arvestust pidama, siis uuest aastast on pakendiaruande auditeerimine ja seega ka audiitori valimine pakendiettevõtjale kohustuslikud. 

Seega tuleb pakendiettevõtjail (sh neil, kes on taaskasutusorganisatsiooniga liitunud) juba tänavuse kalendriaasta kohta esitada pakendiaruanne koos sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõttega ja teha seda hiljemalt 30. juuniks 2015.

Pakendiseaduse nõuete täitmata jätmine võib ettevõttele kaasa tuua sunniraha ja trahvid. Nende maksimaalne piirmäär suureneb tulevast aastast 10 korda ehk 32 000 euroni ühe rikkumise kohta.

Kes on kes pakendiseaduse mõistes?

Ilmselt tekib paljudel ettevõtjatel küsimus, kas ka mina olen kohustatud pakendiregistrile andmeid esitama ja mida peab nüüd edasi tegema? 

Pakendiseaduse järgi on pakendiettevõtja juriidiline isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtjateks on nii suured tootmisettevõtted toitlustuses või tööstuses kui ka väiksemad ettevõtted, kes pakendavad klientide jaoks erinevaid tooteid kaasa viimiseks näiteks kile- või paberkottidesse. Siia alla kuuluvad ka lillemüüjad, reklaamilevitajad jne. See nimekiri ei ole ammendav ning hõlmab nii suuremaid kui väiksemaid ettevõtteid.

Millised pakendiettevõtted peavad andmeid esitama?

Andmete esitamine pakendiregistrile on kohustuslik kõikidel pakenditega tegelevatel ettevõtetel, kui nende poolt käibele lastud plastist pakendi mass ületab 100 kg ja muust materjalist pakendi mass ületab 200 kg piiri aastas. Kui pakendiseaduses kehtestatud piirmäärad ületatakse, siis on ettevõttel kohustus korraldada pakendite tagasi võtmine müügikohas või selle vahetus läheduses.

Ettevõtetel on võimalik see kohustus eraldi lepingu alusel üle anda taaskasutusorganisatsioonile. Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on korraldada talle kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi. Selle teenuse osutajatena tegutsevad Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pandipakend OÜ ja MTÜ Eesti Pakendiringlus.

Pakendiaruande auditeerimine võtab aega

Sõltuvalt ettevõtte tegevuse mahtudest ja erinevate pakendite arvestuse keerukusest võib pakendiaruande koostamine olla erineva ajamahuga. Pakendiaruande esitamise tähtaeg on sõltumata sellest nii pakendiettevõtjale kui taaskasutusorganisatsioonile sama ehk kuus kuud pärast kalendriaasta lõppu, st 30. juuniks.

Sellega kaasneb halduskoormuse suurenemine, kuna pakendiettevõtjad peavad olema võimelised organiseerima audiitorkontrolli, et esitada taaskasutusorganisatsioonile tähtaegselt auditeeritud pakendiaruanne.

Taaskasutusorganisatsioonidele kehtib endiselt ka uues seaduses nõue korraldada oma klientide aruannete põhjal koostatud koondaruande auditeerimine. Kuna taaskasutusorganisatsiooniga liitunud pakendiettevõtjatel võib kuluda uute nõuete tõttu oma pakendiaruande esitamiseks rohkem aega, siis võib ilmselt esineda olukordi, kus pakendiettevõtjate esitatud pakendiaruandeid ja audiitorite kinnitusi ei jõuta pakendiregistri kehtestatud tähtajaks valmis.

Kindlasti aitab olukorra lahendamisele kaasa pakendiaruandega varakult tegelema hakkamine. Esmalt tuleks pakendiettevõttes veenduda, et kõikide seaduses väljatoodud nõuetega ollakse vastavuses ning seejärel alustada arutelu audiitoriga pakendiaruande auditeerimiseks. Kui selle käigus ilmneb asjaolusid, mis võivad takistada pakendiaruande õigeaegset esitamist, siis saab pakendiregistrile esitada avalduse tähtaja pikendamiseks.

Mida pakendiaruande auditeerimine täpsemalt tähendab ja milliseid ettevalmistusi pakendiettevõte selleks peaks tegema, saab lugeda siit.