article banner
Käibemaksuseaduse muudatus

Milliseid arveid käibedeklaratsiooni lisal ei deklareerita?

Autor: Tõnis Elling

Seoses käibemaksukohustuslastele 1. novembrist 2014 jõustunud kohustusega deklareerida rohkem kui 1000-euroseid arveid, on hea teada ka tehinguid, mida deklareerima ei pea.

Piiriüleseid tehinguid ei deklareerita

KMD lisal INF ei deklareerita 0% maksumääraga käivet. Seda nii siseriikliku 0% rakendamise puhul kui ka näiteks ekspordi ja ühendusesisese käibe puhul.

Piiriüleseid tehinguid ei tule deklaratsiooni lisal kajastada, kuna neid võrreldakse VIES süsteemi kaudu. VIES süsteemis kajastuvad EL liikmesriikide maksukohustuslaste esitatud ühendusesisesed käibe aruanded ning nendel aruannetel deklareeritud andmeid saab selle süsteemi kaudu võrrelda.

Kauba eksporti ei pea samuti deklareerima, kuna kauba võõrandamist ühenduse välisesse riiki deklareeritakse tollideklaratsioonil. Samuti ei ole vajalik esitada arvete andmeid juhul, kui siseriiklike tehingute osas on arvel deklareeritud vaid 0% määraga käive või maksuvaba käive või tehingud, mis ei ole käive, kuna see koormab maksumaksjat proportsionaalselt rohkem kui tõhustab käibemaksukontrolli, sest käibemaksupettused puudutavad enamasti arveid, millel on märgitud käibemaksusumma.

Samuti ei kajastata lisal arveid piiriüleste tehingute kohta, mis kuuluvad Eestis pöördmaksustamisele (ühendusesisene soetamine).

Isikustamata müük ei kuulu deklareerimisele

Füüsilisele isikule (ei ole FIE) väljastatud arveid lisal ei kajastata. Seega jaekaubanduses ei kajastata käibedeklaratsiooni lisal isikustamata müüki. Näiteks kui ostja pole müüja poole pöördunud palvega väljastada arve ettevõtte nimele, võetakse seda kui isikustamata müüki ning selle arve andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata. Oluline on rõhutada, et käibedeklaratsiooni ja selle lisa INF vormi esitamise kohustus on ikkagi ainult käibemaksukohustuslasel.

Seega võib esineda olukord, kus üks tehingu pool näitab oma maksuarvestuses üle 1000 euro suuruseid arveid, kuid teine pool, kes käibemaksukohustuslane ei ole, seda ei tee. Sellised olukorrad nõuavad ilmselt edaspidi maksuhalduri poolset sekkumist ja täiendavat kontrolli. Automaatne võrdlussüsteem peaks välja tooma vea teate ja inimesel tuleb siis üle kontrollida, miks on selline anomaalia tekkinud. Kontrolli poolt oskab kommenteerida kõige täpsemini maksuhaldur, iseasi, kas ja kui palju seda infot maksumaksjatele avaldatakse.

Maksuvaba käive ja mittekäive ei kuulu deklareerimisele

Deklareerimisele ei kuulu maksuvaba käive ja mittekäive (näiteks kahju hüvitamine, leppetrahv jne). Kui aga näiteks 20% maksustatav käive ja maksuvaba käive on ühel arvel, siis arvestatakse 1000 euro piirmäära sisse ka maksuvaba käibe osakaal. See tähendab, et kui maksumaksja väljastab arve, kus on eraldi ridadena toodud 20 protsendiga maksustatav käive 800 eurot ja maksuvaba käive 300 eurot, siis kokku teeb see arve suuruseks 1100 eurot ja seda arvet tuleb KMD lisal INF deklareerida. Kui need summad panna eraldi arvetele sama tehingupartneri lõikes, siis kumbagi arvet deklareerima ei pea.

Reisiteenuste erikorra alusel tehtud arveid ei deklareerita

Reisiteenuse maksustamise erikorra alusel esitatud arveid INF lisal ei kajastata.

Kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus

Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata arvete andmeid, millele seadus kehtestab kutse- või ametisaladuse. Kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus tuleneb vastava valdkonna eriseadusest ja seadusandja on jätnud selle sätte tõlgendamise suures osas maksumaksja enda otsustada. Kui teenuse osutajal on kutse või ametisaladuse hoidmise kohustusest tulenevalt õigus arveid mitte deklareerida, siis see ei vabasta teenuse saajat sama arve deklareerimisest.

Deklareerimisele ei kuulu arved, millel näidatud sisendkäibemaksu ei saa maha arvata

Oluline säte puudutab KMD lisa INF B-osal (ostu deklareerimine) kajastatavat. Nimelt ei kajastata ostu poolel selliseid arveid, millel näidatud sisendkäibemaksu maksukohustuslane maha arvata ei saa. Kui maksukohustuslasel on osaline sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, siis tuleb ostuarveid ikkagi lisa vormil deklareerida.