article banner
Siseaudit

Muutused siseauditi standardites

Siseauditi standardite muudatustega nõutakse siseaudiitorilt veelgi enam.

Alates 1. jaanuarist kehtib siseauditi rahvusvaheliste standardite uus versioon, kus on tehtud olulisi  muudatusi. Nüüd suunatakse siseaudiitoreid veelgi enam lähtuma väliskeskkonna muutustest ning ettevõtte strateegilisest visioonist.

Standardite 1210, 2000, 2100, 2450 ja 2200 muudatuste kaudu oodatakse siseaudiitorilt kutsetöö tegemisel varasemast veelgi enam ettevõttega seotud tegevuste, ühiskonna- ja keskkonnatrendide ning ettevõtet mõjutavate aktuaalsete teemade arvesse võtmist.

Siseaudiitor kui nõuandja

Näiteks on standardi 2000 tõlgenduses välja toodud, et siseaudiitor  lisab organisatsioonile ja selle huvirühmadele väärtust siis, kui võtab arvesse strateegiaid, eesmärke ja riske. Standard 2100 sätestab uues redaktsioonis, et siseauditi usaldusväärsust ja väärtust suurendab see, kui audiitorid on proaktiivsed, nende hinnangud pakuvad uusi vaatenurki ja arvestavad nende tulevikus avalduvat mõju.

Seega on äärmiselt oluline, et siseaudiitor mõistaks ettevõtte tegevusvaldkonda, teaks ja oskaks kaasa rääkida ettevõtte strateegiate planeerimisel ning oskaks välja tuua nendega seotud riske. Seega ei ole enam piisav vaid kindlustandvate auditite tegemine, vaid üha enam oodatakse siseaudiitorilt sisulist nõuandmist strateegilistes küsimustes.

Muudatused ka raporteerimisel

Oluliseks muudatuseks on ka raporteerimise standardi 2060 tõlgenduse täiendus. Nüüd on väga selgelt välja toodud, mida peab siseaudiitor nõukogule raporteerima. Siinkohal tuleb rõhutada, et standard otseselt ei nimeta raporteerimisel asendusvõimalusena auditikomiteele raporteerimist, kuid tulenevalt standardi 1111 uuest rakendusjuhisest asendab auditikomitee nõukoguga otsesuhtlust. Rakendusjuhis toob siinkohal ka välja, et lisaks auditikomitee koosolekutel osalemisele peaks siseauditi juhil olema ka nõukogule võimalik informatsiooni edastada, s.h vähemalt kord aastas nõukogu või auditikomiteega ilma tegevjuhtkonna juuresolekuta kohtuda. Rakendusjuhis toob ka välja, et kui sellist otsesuhtlust nõukogu või auditikomiteega ei ole võimaldatud, tuleb oma informatsioon edastada nõukogule kirjalikult.

Lisaks täiendati kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi standardeid 1300, 1312 ja 1320. Neis täpsustati sõnastusi ja toodi välja kvaliteedihindamise aruandluse struktuuri kirjeldus.

Täpsustusi on ka teistes standardites. Soovitame kõigil siseaudiitoritel nendega tutvuda ning oma protseduurikirjeldused uuendada. Vajadusel tuleks ka auditikomitee ja nõukoguga arutada, kas ja kuidas peaks siseauditi kutsetöö uute standardite valguses organisatsioonis muutuma.

Autor: Siiri Antsmäe