article banner
Töötamise register

Muudatused töötamise registri täitmisel

Autor: Kaili Kallastu

2019. aasta tõi kaasa mõned muudatused töötamise registri täitmisel. Lisaks senistele andmetele tuleb töötamise registris üldjuhul märkida ka tööaja määr, ametinimetus ning töökoha aadress. Erandite kohta, mil neid andmeid pole vaja märkida, leiab informatsiooni maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Täiendavate andmete kogumisel on kaks eesmärki:

1) koguda tõhusamalt palga- ja tööjõuandmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat;

2) töötamise andmeid saaks kasutada kavandataval registripõhisel rahvaloendusel. Kuna tegemist on statistika tarbeks kogutava informatsiooniga, siis on selle esitamisele seatud teatud piirangud.

Tööaja määr

Alates jaanuarist märgitakse tööaja määr töötamise registrisse ning seda ei kajastata enam TSD-l. Vaikimisi on tööaja määraks 1. Kui tööaja määr pole 1, tuleb tööaja määr eraldi sisestada ning see peab jääma vahemikku 0,01–1.

Olemasolevate töötajate puhul kantakse arvust 1 erinev tööaja määr töötamise registrisse automaatselt novembri TSD-lt. Seega tuleb üle vaadata hiljem tööle asunud töötajate kohta tehtud kanded.

Ametinimetus

Ametinimetus valitakse viieastmelisest klassifikaatorist. Neli esimest taset on kohustuslikud, kuid viimasel tasemel on võimalus sisestada ametinimetus vabatekstina, kui seda klassifikaatorist ei leia.

Ametinimetuse sisestamisel tuleb tähelepanu pöörata konkreetse ametikoha töö sisule. Kui ametinimetus on küll õige, kuid töö sisu erineb, tuleks eelistada uue ametinimetuse sisestamist.

Kui mõnele töötamise kandele on ametinimetus sisestatud, tekib kiirvalik kõige rohkem kasutatud ametinimetustest. See peaks hõlbustama tulevikus kannete tegemist.

Töökoha aadress

Igale registreeritud töötamisele tuleb lisada ka töökoha aadress. Sarnaselt ametinimetusele tuleb ka töökoha aadress valida klassifikaatorist.

Konkreetse töökohaga töötajate puhul ei ole töökoha aadressi määramine keeruline, kuid küsimusi võib tekkida nn liikuvate töötajate puhul, nagu näiteks müügiesindajad, ehitajad, transporditöölised. Valdavalt on sellisel juhul töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse. See ei tähenda tingimata tööandja juriidilist aadressi, kui töötaja tegevust juhitakse näiteks mõnes teises asulas asuva esinduse kaudu.

Üks erand on ehitus, mille puhul loetakse töökoha aadressiks ehitusobjekti aadressi, kui objekti kavandatav kestus on vähemalt kaks aastat ja ettevõte annab objektil tööd vähemalt 50 inimesele. Väiksemahuliste objektide puhul kehtib eelmainitud üldreegel.

Teine erand on haldus- ja abitegevused. Töötamise aadressiks on kliendi aadress, kui tegemist on vähemalt kaheaastase või tähtajatu lepinguga ning alltöövõtjale on kliendi aadressil eraldatud alaliseks kasutamiseks ettenähtud ruumid. Lühemate lepingute puhul on töötamise aadressiks tööandja tegutsemiskoht.

Viiteid töökoha aadressi märkimise kohta erinevates valdkondades leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Olulised kuupäevad

Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine on kohustuslik alates 1. juunist. Olemasolevate töötajate andmeid tuleb täiendada hiljemalt 30. juuniks. Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töötamise aadressi ei ole märgitud.

Tutvuge seotud teenustega:

Maksunõustamine