Finantsnõustamine

Mis on due diligence?

Marianne Ingermann
Autor:
Marianne Ingermann
insight featured image
Contents

Due diligence ehk hoolsusaudit on ettevõtte või organisatsiooni analüüs, mis valmistab seda ette ostu- või müügitehinguks. Hoolsusauditi eesmärk on kinnitada ostu- või müügitehingus esitatud teabe täpsust ja õigsust.

Tehingus on ostja seisukohast oluline mõista ostetava ettevõttega seonduvaid riske ja tuginedes minevikule osata ette näha ka tulevikku ehk hinnata äri jätkusuutlikkust järgnevatel aastatel. Hoolsusauditi ulatus võib varieeruda, sest sõltub vaadeldava tehingu iseloomust ja eesmärkidest. Due diligence’i kolm peamist valdkonda on maksu-, finants- ja õigusalane, kuid lisaks on võimalik teha põhjalik ülevaatus ka näiteks juhtimis-, turundus-, tootmis- ja IT- valdkonnale, mõistmaks tehinguobjekti äri tervikuna.

Millest due diligence koosneb?

Hoolsusaudit koosneb mitmest osast, millest igaüks annab vastuse erinevatele tehingut puudutavatele küsimustele. Hoolsusauditi väljund kätkeb vastuseid näiteks järgnevatele küsimustele:

  • Millised on tehinguobjekti pikaajalised strateegilised plaanid?
  • Kuidas on tehinguobjekti protsessid korraldatud ning millist mõju sisemised poliitikad avaldavad finantspositsioonile ja -tulemustele ning üleüldisele aruandluse usaldusväärsusele?
  • Milline on tehinguobjekti käibekapitali vajadus tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks?
  • Millised on tehinguobjekti väljavaated ning kas müüja prognoosid on usutavad ja mõistuspärased?
  • Millised riskid võivad müüja senisest tegevusest tulenevalt tehinguobjektile mõju avaldada ning millised võimalikud riskid võivad ostjal esile kerkida peale tehingu tegemist?
  • Millised tegurid avaldavad olulist mõju tehinguobjekti äri hinnangulisele väärtusele?
  • Mis põhjustel senised omanikud on otsustanud ettevõtte müüa?

Kui ostjal on plaan tehinguobjekt liita oma olemasoleva äriga, annab hoolsusaudit ka ülevaate kahe ettevõtte strateegilisest sobivusest ning sünergiatest. Lisaks kõigele eelmainitule pakub due diligence ülevaadet nii ettevõtte intellektuaalomandi kasutamisõigustest, tehnoloogiast, tootmisvõimekusest kui ka juriidilistest ja keskkonnalastest teemadest ning  paljust muust. Hoolsusauditi väljund sõltub suuresti ostjast: kas tegemist on näiteks strateegilise ostja või finantsinvestoriga või kellegi teisega.

Miks on due diligence ostjale oluline?

Due diligence on oluline, sest aitab investoreid tehingute sooritamisel. Vanasõnagi ütleb – ära osta põrsast kotis! Hooldusaudit on justkui investeering, maandamaks oma investeeringu riske. Hooldusaudit kasvatab ostja kindlustunnet, et sooritatud tehing saab olema edukas. Igal alal ei saa olla ise spetsialist, seega pakub due diligence’i tellimine spetsialistidelt ostjatele ajasäästu, sest ei ole vaja uppuda päevadeks või lausa nädalateks keerulistesse aruannetesse, mis lõpuni täielikku selgust ei pruugi tuua. Seevastu hooldusauditis toovad oma ala spetsialistid välja olulisemad tähelepanekud ning võimalused potentsiaalsete riskidega toime tulekuks.

Miks on due diligence müüjale oluline?

Hoolsusaudit ei ole oluline vaid ostja seisukohast, sest müüja jaoks võib hoolsusauditi käigus selguda, et esialgu soovitud müügihind oli liiga madal. Tegemaks kindlaks, et hindamise käigus on jõutud ettevõtte tegeliku väärtuseni on ka müüja jaoks kasumlik tellida ettevõttele hoolsusaudit. Nii saab olla kindel, et kahe silma vahele ei ole jäänud olulisi varasid või ettevõtte väärtusele ei ole olulist mõju avaldanud ühekordsed suured kulutused. Hoolsusauditi oluline osa on meiepoolsed peamised tähelepanekud, mis sisaldavad olulisemate tegevuse aspektide peamisi leide (red flag), ning soovitusi riskide maandamiseks. Tänu lahendustele pakub due diligence ettevõtte omanikule kergemat ning kiiremat võimalust parenduste tegemiseks enne müügitehinguni jõudmist.

Millega arvestada due diligence’i partneri valikul?

Due diligence’i tegija valikul on oluline, et müügiprotsessis valiksite endale partneri, kellel on juba varasem laialdane kogemus, sest suurem kogemuste pagas aitab efektiivsemalt toime tulla eriolukordadega. Potentsiaalset ostu- või müügitehingut ootava ettevõtte murekohad võivad olla erinevad ning seega lisaks laialdasele kogemusele on due diligence’i partneri valikul tähtis kaasatud spetsialistide mitmekesisus. Võtmetähtsusega on usaldus, mis saavutatakse tänu varasematele edukatele töödele, väärt spetsialistidele ning iga kliendi individuaalseid vajadusi arvestavale lähenemisele.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.