article banner
Finantsaruandluse seaduste muudatused

Muudatused teistes seadustes

Järg artiklile: "Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus muutub lihtsamaks"

Autorid: Mati NõmmisteJanno Greenbaum

Audiitortegevuse seadus

2016. aastast tõusevad oluliselt piirmäärad, millest alates on ettevõttele kohustuslik oma aastaaruande koostamisel läbi viia kas ülevaatus või audiitorkontroll. Auditi kohustuse piirmäärasid tõstetakse kaks korda ning ülevaatuse piirmäärasid 1,6 korda. 

TABEL: Uued piirmäärad

Uued piirmäärad

Äriseadustiku muutused

  • Kui ühing kapitaliseerib immateriaalse põhivarana arendustegevusega seotud väljaminekuid ja arendusväljaminekud ei ole täielikult amortiseeritud, ei tohi kasumit jaotada. Välja arvatud juhul, kui reservide, mida on võimalik kasutada kasumi jaotamiseks, ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa on vähemalt võrdne amortiseerimata arendusväljaminekutega.
  • Raamatupidamise seaduse § 29 lõike 4 või 5 kohaselt konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisest vabastatud ühing peab kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates esitama äriregistrile emaettevõtja koostatud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannet ega vandeaudiitori aruannet ei pea äriregistrile esitama, kui emaettevõtja on Eestis registreeritud juriidiline isik.