article banner
Raamatupidamise seaduse muudatused

Eesti finantsaruandluse standardiga seonduvad muutused

Järg artiklile: "Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus muutub lihtsamaks"

Autorid: Mati Nõmmiste, Janno Greenbaum

2017. aastal toimub raamatupidamisarvestuse ja aruandluse aluste muutus. Eesti hea raamatupidamise tava asendub Eesti finantsaruandluse standardiga. 

Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Toimkond lähtub iga toimkonna juhendi väljatöötamisel järgmistest põhimõtetest:

  1. juhendi eelnõu on toimkonna veebilehel avalikkusele kättesaadav ja avatud avalikuks aruteluks vähemalt kuus nädalat (endine kord nägi ette kaks kuud)
  2. saadud arvamused ja kommentaarid vaadatakse läbi ning olulisi vastuväiteid ja parandusettepanekuid kaalutakse
  3. kui juhendi eelnõusse tehakse olulisi muudatusi, taasavatakse eelnõu avalikuks aruteluks vähemalt neljaks nädalaks
  4. juhendi eelnõu sisaldab viiteid rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele, millest on selle väljatöötamisel lähtutud
  • Toimkonna juhendi eelnõus võib põhjendatud juhtudel ette näha erisusi rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest nende lihtsustatud rakendamiseks või rakendamata jätmiseks. Erisuste rakendamise korral tuleb erisusi kirjeldada ning põhjendada, miks need on vajalikud.
  • Toimkonna ette valmistatud ja heaks kiidetud toimkonna juhendi eelnõu esitab toimkond valdkonna eest vastutavale ministrile koos kehtestamise ettepanekuga. 
  • Valdkonna eest vastutav minister kehtestab toimkonna juhendi määrusega.
  • Määrus võib toimkonna esitatust erineda vaid ulatuses, mis on vajalik vastavuse tagamiseks Eestis kehtivate õigusaktidega või rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetega.

Muudatused definitsioonides

Vara

– raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu.

Kohustis

– raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.

Omakapital

– jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist.

Tulu

– majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali.

Kulu

– majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või  kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed.