article banner
Raamatupidamise seaduse muudatused

Aastaaruande lisades ja tegevusaruandes avaldatav info

Järg artiklile "Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus muutub lihtsamaks"

Autorid: Mati Nõmmiste; Janno Greenbaum

Mikroettevõtjad peavad raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama üksnes seaduses nimetatud informatsiooni (kuni kolm lisa). Väikeettevõtjatel muutub nõutud raamatupidamise aastaaruande lisade arv, olenevalt ettevõtjast tuleb esitada maksimaalselt kuni üheksa lisa.

Aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluv info (välja arvatud mikro- ja väikeettevõte)

 • Millisest finantsaruandluse standardist lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud?
 • Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.
 • Selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ja nende muutumise kohta aruandeperioodil.
 • Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele aruandeaastal arvestatud tasu ja olulised soodustused (tekkepõhiselt arvestatuna).
 • Töötajatele aruandeaastal arvestatud tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 nimetatud töötamise liikide kaupa (tööleping, võlaõiguslik leping, juhtorgani tasu jne).
 • Ülevaade riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest otseselt või kaudselt raamatupidamiskohustuslasele mitteturutingimustel eraldatud vahenditest, sh saadud riigiabist ja nende kasutamisest;
 • Sihtasutusest raamatupidamiskohustuslase soodustatud isikute nimekiri või viide allikale, kui see teave on avalikust allikast kättesaadav.
 • Mittetulundusühingust raamatupidamiskohustuslase liikmete arv füüsiliste ja juriidiliste isikute kaupa.
 • Muud olulised asjaolud raamatupidamiskohustuslase kohta asjakohase ja tõepäraselt esitatud finantsinfo andmiseks (finantsseisund,  -tulemused ja rahavood).
 • Lisaks esitab raamatupidamiskohustuslane raamatupidamise aastaaruande lisas ülevaate aruandeaastal arvestatud audiitorettevõtja kliendilepingu tasude suurusest, jaotatuna:

1) auditi tasudeks

2) ülevaatuse teenuse tasudeks

3) muude kindlustandvate teenuste tasudeks

4) seonduvate teenuste tasudeks

5) muu äritegevuse, sealhulgas maksunõustamise teenuse tasudeks

Aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluv info (väikeettevõte)

 • Info selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
 • Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.
 • Õiglases väärtuses kajastatavate bilansikirjete hindamise olulised eeldused ning nende kirjete saldode muutuste analüüs.
 • Tingimuslike kohustuste ja eraldiste kogusumma.
 • Tehingud seotud osapooltega (osapoolte kirjeldus, tehingute maht, saldod ja muu teave tehingute kohta, mis on vajalik ettevõtte finantsseisundi mõistmiseks).
 • Väikeettevõtja kohustised, mille täitmise kohta on ettevõtja andnud tagatise, ning antud tagatise liik ja kirjeldus.
 • Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele makstud ettemaksed ja antud laenude summa, sealhulgas laenu tagasimaksmise, mahakandmise või loobumise summa, samuti maksetähtajad, intressimäärad ning muud olulised tingimused.
 • Erakorraliste tulude ja kulude summad ja liigid.
 • Pikaajaliste kohustiste summa, mille tagasimakse tähtajani on jäänud rohkem kui viis aastat.
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara muutuste kirjeldus rühmade kaupa (soetusmaksumus, akumuleeritud kulum ning jääkväärtus perioodi alguses ja lõpus; perioodi jooksul soetatud, müüdud ja üle kantud põhivara; perioodi kulum ja muud muutused).
 • Olulised sündmused pärast bilansipäeva.
 • Potentsiaalsete kohustiste ja varade äriline eesmärk.
 • Keskmine töötajate arv.
 • Konsolideerimisgrupi konsolideeritud finantsaruandeid koostava konsolideeriva üksuse nimi ja registrijärgne asukoht.

Aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluv info (mikroettevõte)

Mikroettevõtja, kes rakendab eelnõus sätestatud mikroettevõtja lihtsustusvõimalust, peab raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustama vähemalt:

 • Tingimuslike kohustiste ja eraldiste kogusumma, sh seotud osapooltega kohustuste saldo.
 • Väikeeettevõtja kohustised, mille täitmise tagamiseks on ettevõtja andnud tagatise ning antud tagatiste liik ja kirjeldus.
 •  Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele makstud ettemaksed ja antud laenude summa, sealhulgas laenu tagasimaksmise, mahakandmise või loobumise summa, samuti maksetähtajad ja intressimäärad ning muud olulised tingimused.

Mikroettevõtja peab lisades avalikustama info oma aktsiate või osadega tehtud tehingute kohta (suured, keskmised ja väikesed ettevõtted toovad selle info välja tegevusaruandes).

 • Võõrandatud ning võõrandamata aktsiate või osade arv, nimiväärtus, nimiväärtuse puudumisel arvestuslik nimiväärtus ja osakaal osa- või aktsiakapitalis.
 • Aktsiate või osade eest makstud tasu.
 • Nende omandamise või tagatiseks võtmise põhjus.

Tegevusaruanne (täiendavad nõuded)

 • Teave välisriigis registreeritud filiaalide kohta.
 • Finantsinstrumentide finantsriskide maandamise eesmärgid ja põhimõtted ning majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutusega seonduvad riskid.
 • Info omandatud või tagatiseks võetud oma osade või aktsiate kohta (sama mikroettevõtete lisades tooduga).
 • Suurettevõtja, kelle töötajate arv on üle 500, peab muu hulgas tegevusaruandes kirjeldama alljärgnevat (kui need on kirjeldatud ühingujuhtimise heas tavas, siis viitena sellele, kui pole, siis peab põhjendama, miks selliseid põhimõtteid pole välja töötatud):

          –  oma ärimudelit

          –  oma tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid

          –  inimressursi juhtimist

          –  inimõiguste järgimist

          – korruptsioonivastast võitlust käsitlevat riskijuhtimist ja selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi, tuues välja olulised mitterahalised tulemusnäitajad

 

 • Suurettevõtja, kelle emiteeritud hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturule, peab ühingujuhtimise aruandes kirjeldama äriühingu juhatuses ja kõrgemas juhtorganis ellu viidavat mitmekesisuspoliitikat ning selle rakendamise tulemusi aruandeaastal. Kui mitmekesisuspoliitikat aruandeaastal rakendatud ei ole, tuleb selle põhjuseid selgitada ühingujuhtimise aruandes.