Contents

Vabariigi Valitsus kiitis 12. mail 2022 heaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuse eelnõu, mille alusel muutub kohalikes omavalitsustes siseaudit kohustuslikuks. Vähemalt kord nelja aasta jooksul tuleb teha siseaudit, milles kontrollitakse sisekontrollisüsteemi vastavust esitatud nõuetele. Nimetatud eelnõu suunati edasiseks menetluseks Riigikogule ning muudatused peaksid jõustuma 2023. aasta 1. juunil.

Iga kohaliku omavalitsuse ülesanne on iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest, ning seetõttu on oluline anda ka avalikkusele ja valijatele kindlustunnet, et nendega otsesemalt või kaudsemalt seotud tegevused toimuvad avatult ning on vastavuses reeglistiku ja nõuetega.

Siseauditi kohustuse täitmiseks säilitatakse omavalitsustele vabadus otsustada, kas luua siseaudiitori ametikoht, osta teenust sisse või kombineerida nimetatud variante. Aitamaks otsustada, millist eespool nimetatud valikutest eelistada ning millest valiku tegemisel lähtuda, loe lähemalt siit. Kuidas tegutseda juhul, kui kohalik omavalitsus otsustab luua siseaudiitori ametikoha, loe siit.

Olenemata sellest, millisel kujul otsustab kohalik omavalitsus siseauditi kohustust täita, on siseaudiitori näol olemas täiendavat kindlustunnet pakkuv partner, kes aitab hinnata, kas asutuse tegevus on vastavuses erinevate juhendite, seaduste ja regulatsioonidega ning kas sisemiste protsesside toimimiseks on loodud asjakohased kontrollisüsteemid, mis maandavad tegevusega seotud riske. Tõhusa ja hästitoimiva sisekontrollisüsteemi toel saab organisatsioon paremini saavutada seatud eesmärke ja täita eri huvigruppide ootusi.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.