article banner
Raamatupidamise toimkonna juhendid

Pange tähele muudatusi aastaaruande koostamisel!

Janno Greenbaum Janno Greenbaum

Tänavu 1. jaanuarist kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendid asendavad senise Eesti hea raamatupidamistava Eesti finantsaruandluse standardiga. Seega tuleb 2017. aasta aastaaruannete koostamisel märkida, et need on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (mitte Eesti hea raamatupidamistavaga). Juhendeid kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) analüüs näitab, et nende sisu on suuresti sama, mis varem. Veidi on muudetud RTJ 13 „Likvideerimis- ja lõpparuanded“ ning mõneti ootamatult RTJ 9 „Rendiarvestus“.

RTJ 13 muudatus tähendab, et kui varem koosnes lõpparuanne lõppbilansist ja vara jaotusplaanist, siis nüüd on lõppbilansile lisaks vaja esitada ka kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuse aruanne ja lisad. Mikro- ja väikeettevõtjad võivad täismahus aruande asemel koostada lühendatud aruande vastavalt tavapärasele reeglile.

RTJ 9 muudatus on selline, millest on palju räägitud: enamik seniseid kasutusrente (v.a lühiajalised või väheväärtuslike varade rendilepingud) tuleb kajastada sarnaselt kapitalirendile, aga esialgu on see võimalus, mitte kohustus. Võimalus tähendab, et Eesti ettevõte võib rendiarvestusel kasutada IFRS 16 „Leases“ põhimõtteid. Võimalus on loodud selleks, et IFRS-i rakendava kontserni Eesti tütarettevõtted ei peaks hakkama tegema rentide kohta kontserni tarbeks topelt arvestust.

NB! IFRS-i kasutavatel ettevõtetel on IFRS 16 rakendamine kohustuslik alates 1. jaanuarist 2019 varasema rakendamise võimalusega. RTJ 9 rakendamise aja suhtes mingeid piiranguid ei sea. Küll tuleb IFRS 16 põhimõtete rakendamisel kõigi rakendamise ajal kehtinud lepingute osas teha ümberarvestus. RTJ 9 lõpus on toodud täpsemad üleminekusätted.

Aeg, millest alates tekib kõikidele ettevõtetele kohustus kajastada enamik senistest kasutusrendilepingutest sarnaselt kapitalirendile, on teadmata. See sõltub, kas ja millal IFRS 16 põhimõtted viiakse üle IFRS for SME-sse (väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard). Tõenäoliselt ei toimu see enne kolme aasta möödumist.

Kehtivad RTJ-d leiate: https://www.rahandusministeerium.ee/et/easb/aruandluskorraldus.