Contents

Töötajad on iga ettevõtte kõige tähtsam vara, millele ehitatakse üles konkurentsieelised, samas on töötajad ka üks suuremaid kulusid. Iga ettevõtte juhil tasub mõelda, kas teeme kõik võimaliku selle investeeringu hoidmiseks ja kas suudame oma inimeste potentsiaali maksimaalselt kasutada?

Kiiresti muutuv maailm meie ümber nõuab ettevõtetelt paindlikku suhtumist ja pidevat kohanemist kliendi muutuvate vajaduste ning soovidega. Kui eeldame, et personalijuhtimises toimivad endiselt vanad järeleproovitud käitumismustrid, suhtumised ja lahendused, siis on  ettevõttel oht muutuda tööturul järelejooksjaks ajal, mil õppimisvõimelisemad organisatsioonid napsavad parimad töötajad oma tänapäevasema töökeskkonna, inimesi väärtustava töökorralduse, arenguvõimaluste ning suurepärase töötajakogemusega.

Nii nagu klientidele parima toote või teenuse pakkumiseks tuleb kaasas käia pidevalt muutuvate turunõudmistega, kehtib sama ka organisatsioonisisese töökorralduse ja töökeskkonna puhul, mis on olulised, et suuta värvata ja hoida parimaid inimesi.

Personalijuhtimise funktsioon nüüdisaegses ettevõttes saab panustada ettevõtte käekäiku toimivate ja inimsõbralike protseduuride ning tööelu korraldusega. Nii saab personalijuht olla ettevõtte jaoks ühtaegu sisulist väärtust loov strateegiline partner ja  personaliosakond ettevõtte muudatustega sujuvamat kohanemist võimaldav tugiüksus. Tänapäevases organisatsioonis on personalijuht ettevõtte juhile sama oluline koostööpartner kui seda on finantsjuht, müügi- või tootmisjuht. Just personalijuht toob organisatsiooni uusi praktikaid, lahendusi ja võimalusi ning aitab panustada ettevõtte kasvu olemasolevate inimeste hoidmise ja arendamise ning uute motiveeritud inimeste kaasamise kaudu.

Ise teha või sisse osta?

Suurtes ettevõtetes on tihti väga heal tasemel korraldatud personalitöö, millega väiksematel ettevõtetel on keeruline võistelda. On tõsi, et väiksemal ettevõttel pole alati mõistlik ja võimalik omale suurte kogemustega personalijuhti palgata. Sellisel juhul teevad personalitööd jõudumööda juhid ise või on operatiivsed ja hädavajalikud personalijuhtimise tegevused jagatud erinevate töötajate vahel.

Vahel eeldatakse, et väiksema kogemusega personalispetsialisti palkamine lahendab automaatselt ka ettevõtte strateegilise personalijuhtimisega seonduvad kitsaskohad. Napi kogemusega või operatiivsete administreerivate tegevuste jaoks palgatud personalispetsialisti teadmistest võib aga jääda väheks, et juhtida näiteks juhtkonna soovitud väärtuste sõnastamise protsesse, korrastada parimate praktikate kohaselt ettevõtte protseduure, värvata talente erialaspetsiifilistele ametikohtadele, juhtida inimeste arendamise protsesse või viia läbi sisekoolitusi.

Personalitöö teenuseid on võimalik edukalt sisse osta täpselt ettevõttele vajalikus mahus ja variatsioonis. Ettevõtte juht vajab selleks vaid sobivat konsultatsiooniettevõttest partnerit, keda kaasata ja usaldada.

Administreerimise vaatenurk

Personalitöö kui tugiteenuse sisseostu esmane põhjus võib olla soov leida rohkem aega põhitegevusele keskendumiseks ning vabaneda mahukatest administreerivatest tegevustest ja ülesannetest, mis ei kajastu otseselt ettevõtte tuludes, küll aga on hädavajalikud usaldusväärsuse säilitamise ning kahjude vältimise seisukohast.

Korrektse personaliarvestuse eesmärk võib küll esmapilgul olla vaid ettevõtte riskide minimeerimine ja seadusandlusest tulenevate nõuete korrektne ning ajakohane täitmine, kuid see pole vaid seadusest tulenev vajadus.

Korrektsed dokumendid ja töösuhted näitavad töötajatele, et ettevõte suhtub oma inimestesse lugupidavalt, on vastutustundlik tööandja ning väärtustab oma inimesi parimal viisil.

Personalijuhi teenus võib hõlmata iga ettevõtte jaoks esmavajalikke operatiivse personalijuhtimise valdkondi, nagu töötajatega seotud dokumentatsiooni korrastamine ja administreerimine, sealhulgas töölepingute ja ametikirjelduste koostamine, töölepingute muudatused ning korrektsed lõpetamised. Personalijuhi teenuse raames on võimalik koostada töökuulutusi ning organiseerida töötajate värbamist ja sisseelamise korraldamist tänapäevasel viisil, et tagada parim kandidaadi ja töötaja kogemus.

Talendijuhtimise vaatenurk

Just inimesed on need, kes teevad ettevõttest ettevõtte. Inimeste oskused, teadmised ning koostöö ja maksimaalse panustamise soov on võtmetegur ettevõtete kasumlikkuse saavutamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel, olles kaalukeeleks, mis eristab üht ettevõtet teisest.

Hästi korraldatud personalitöö ja paremini reguleeritud töökeskkond mõjutavad positiivselt töötajate rahulolu ja lojaalsust, toetab organisatsiooni püsivust ning ettevõtte tulemuslikkust.

Personalijuhi teenuse raames saab koordineerida ja läbi viia koolitusi, juhtida töötajate arendamise tegevusi, koostada töökorralduse protseduure, nõustada ning konsulteerida juhte nii tööseadusandlusega seotud küsimustes kui ka personalijuhtimise parimate praktikate asjus ja teha kõiki muid tegevusi, mida personalijuht organisatsioonis teeks.

Teenuse kohandatavus

Kuna pole olemas kahte ühesugust ettevõtet, siis kohandatakse personalitöö teenused rätsepatööna just vastavalt iga ettevõtte individuaalsetele ärivajadustele ja eelarvele.
Oma soovidest ja ettevõtte vajadustest tuleb täpselt rääkida ning selle järgi, kust king pigistab, saab ka personalitöö eesmärgid ja tegevused paika panna. Isegi kui vajaduste sõnastamisel hätta jäädakse, saab kogenud personalijuht parimate praktikate alusel soovitusi tehes organisatsiooni arendamisele proaktiivselt kaasa aidata.

Personalitöö teenuse osutamise kokkuleppeid on võimalik üles ehitada nii tunni-, päeva-, kuu- kui ka projektipõhiselt. Vahel võib olla personalijuhi teenust vaja ajutise lahendusena, kui olemasolev töötaja on ettevõttest lahkunud, kuid uus inimene pole veel alustanud. Vahel võib aga väiksema ettevõtte personalijuhil või spetsialistil nappida kogemust mõne suurema projekti edukaks läbiviimiseks.

Personalijuhi teenuse sisse ostmine annab ettevõttele katkestusteta teenuse, sest ka teenust pakkuva personalijuhi puhkuse, haiguse või koolituste ajal on asendaja ning know-how kättesaadavus tagatud. Jäävad ära ka ettevõtte otsesed ja kaudsed töösuhtega kaasnevad kulutused töötasule, koolitustele, töökohale ning tervisekontrollidele.

Ekspertiisi kaasamine

Tänapäevased personalifunktsioonid on spetsialiseerunud ja reglementeeritud suurema hulga seaduste ja regulatsioonidega kui iial varem. Personalitöö teenuse pakkuja teeb oma tööd efektiivselt ja tõhusalt, hoiab oma töötajad kursis pidevalt muutuvate seadustega, aitab vähendada äririske, sest professionaalsetel teenusepakkujatel on tagatud pidevad koolitused enese muutuvate seadustega kursis hoidmiseks.

Ka väikese koormusega personalijuhi teenust sisse ostes saab juht võimaluse kogenud personalijuhi kui oma valdkonna eksperdi ja partneri kaasamiseks, kes mõtleb kaasa ka strateegiliste personalijuhtimise tegevuste asjus. Ükski ettevõte, kes väärtustab oma inimesi, ei peaks leppima halvasti korraldatud või hoopis korraldamata personalitööga. Iga ettevõtte edu alus on rahulolevad töötajad, toetav ja innustav keskkond ning läbimõeldud ja hästi korraldatud protseduurid.

Tõhusate personaliprotsesside tulemus on pühendunud töötajad. Pühendunud töötajad tõstavad ettevõtte tulemuslikkust ja tootlikkust, klientide rahulolu ja ettevõtte mainet. Pühendunud töötajad on ettevõtte vara, kes loovad oma tegevusega kvaliteedi, millest saab konkurentsieelis.

Personalijuhi teenus annab ka väikese või keskmise suurusega ettevõtete juhtidele võimaluse hästi organiseeritud personalitööks, mis on konkurentsieelis sõjas talentide pärast.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.