article banner
Juhtimine

Finantsjuht kui ettevõtte digiinnovatsiooni eestvedaja

Autor: Marko Rebane

Tehnoloogiakeskne avatud majandusruum muutub peadpööritavas tempos ja jätkusuutliku konkurentsieelise leidmine on ettevõtjatele üha suurem proovikivi. Kliendid ja andmed on muutumas ettevõtete kõige olulisemaks varaks. See omakorda defineerib oluliselt ümber ka finantsjuhi rolli ja vastutusala.

Grant Thornton LLP ja CFO Researchi koostöös valminud uuring All systems go: CFOs drive path to a digital“ [pdf, 1486 kb] (2019) tõdeb, et arutelude ja plaanide pidamise aeg uudsetesse tehnoloogiatesse investeerimise küsimuses on möödas. Üha enam ettevõtteid mitte üksnes ei suuna rahalisi vahendeid võtmetehnoloogiatesse, vaid arendab ka organisatsioonikultuuri, mis on vajalik muudatuste eestvedamiseks ja jätkamiseks. Prioriteetsemad investeerimissuunad on automatiseerimine ja ärianalüütika.

Ärianalüütika hõlmab kõiki rakendusi, infrastruktuuri, meetodeid ja oskuseid, millega muudetakse äritegevuse käigus kogutud andmed infoks, mis võimaldab juhtidel langetada õigeaegselt tarkasid juhtimisotsuseid.

Uuringu kohaselt investeeris ärianalüütika lahendustesse küsitluse läbiviimise ajal 38% vastanuist, 29% plaanib teha seda järgneva 12 kuu jooksul ja 21% lähima kahe aasta jooksul. Masinõppesse investeerib 30% vastanuist, OCR (optical character recognition) tehnoloogiasse 27% ja tehisintellekti võimalustesse 24%. Sealjuures on nimetatud valdkondades täheldatav oluline kasv võrreldes 2018. aasta küsitluse tulemustega. 

Finantsjuhi uued rollid tehnoloogiaajastul

Kõnealuses uuringus küsitleti kokku 378 finantsjuhti ettevõtetest, kelle käibed jäävad vahemikku 100 miljonit kuni enam kui 20 miljardit dollarit. Vastused peegeldavad olulisi trende finantsjuhtide muutuva rolli kohta digiajastu ettevõtluses.  

  1. Prioriseerides tehnoloogiainvesteeringuid on finantsjuhtidel võimalus olla muudatuste eestvedajaiks. Ligi pooled vastanuist arvasid, et tehnoloogia hakkab lähiaastail mõjutama nende ettevõtte ärimudelit ja tööjõu struktuuri. 87% vastanuist nõustus, et tehnoloogia mõjutab otseselt seda, kuidas nende finantsüksus töötab. Sealjuures näevad paljud, et järgmise aasta jooksul suurendatakse tehnoloogia kasutamist strateegiliselt tähtsate funktsioonide tarvis: nt finantsplaneerimine ja analüüs (30% vastanuist), finantsaruandlus ja kontroll (28% vastanuist), käibekapitali juhtimine (29% vastanuist).  
  2. Finantsjuhtide roll on üha enam organisatsiooniülene, pakkudes üksustele analüütilist tuge ja vastutades tervikpildi eest. See hõlmab koostööd äriüksuste juhtidega ning kõikide operatiivselt ja strateegiliselt tähtsate andmete kaardistamist, kogumist ja mõistmist. Finantsjuhil on eeldatavasti kõige parem vaade ettevõtte andmete infrastruktuurile, mistõttu on ta sobilikus positsioonis, et vastutada andmekeskse organisatsiooni ülesehitamise eest. Rohkem kui kolmandik küsitletud finantsjuhte tõdes, et nende mittefinantsalane raporteerimise funktsioon on viimase kahe aasta jooksul tõusnud 10−25%. 13% vastanuist täheldas 50−100%-list tõusu ja ligi 22% vastanuist 25−50%-list tõusu.   
  3. Finantsjuhtidel on kandev roll ettevõtte innovatsioonistrateegia suunamisel. Vastutades kapitali paigutamise eest, on finantsjuhtide õlul kohustus tagada, et infotehnoloogilised ja muud ressursid on paigutatud efektiivselt ja ettevõttel on piisavalt vahendeid, et innovatsiooni-programmidega edasi minna. Enamik küsitletud finantsjuhtidest (95%) nõustus, et finantsüksusel peaks olema aktiivne roll innovatsiooniks vajalike ressursside planeerimisel. Väitega, et nende ettevõtte finantsjuht toetab aktiivselt ettevõtte innovatsioonikultuuri, nõustus 47% ja täiesti nõustus 46% vastanuist. 

Uus ajastu nõuab uusi oskusi

Tehnoloogiliste uuendustega sammu pidamine ja nende juurutamine ei ole lihtne ülesanne. Finantsjuhid peavad olema avatud mõttemaailmaga, kiired ja vastuvõtlikud eksperimenteerimisele. Andmekeskse organisatsiooni ülesehitamine nõuab koostööd ja aktiivset kommunikatsiooni.

Uute oskuste omandamine on paratamatu, kui eesmärk on tervikpildi mõistmine ja informeeritud otsuste langetamine. Kõige kriitilisema uue vajaliku oskusena näevad eespool viidatud uuringus küsitletud finantsjuhid andmeanalüütikat – seda oskust soovivad arendada üle pooled (55%) vastanuist. Prioriteetseks oskuste pagasiks peetakse veel äristrateegiat (40% vastanuist), ärioperatsioonide juhtimist (35%), tehnoloogia omandamist (33%) ja innovatsiooni/ettevõtlust (31%).   

Need seisukohad hakkavad kindlasti rolli mängima nii töötajate värbamisel, koolitamisel, tasustamisel kui ka motiveerimisel.

Grant Thornton Baltic toetab klientide digiinnovatsiooni

Grant Thornton Baltic ei ole kirjeldatud trendidest puutumata jäänud ja toetab ka oma kliente tehnoloogiliste lahenduste juurutamisel, et muuta nende äri efektiivsemaks ja leida uusi kasvuvõimalusi.  

Ärianalüütika lahenduses kasutame tarkvara Tableau, mis võimaldab andmeid visualiseerides ja analüüsides saada väärtuslikku informatsiooni äriliste otsuste langetamiseks. Andmeallikatena kasutame nii kliendi raamatupidamise, kliendihalduse kui ka muid majandustarkvarasid.

Meie aruandluse lahendus võimaldab muu hulgas:

  • mõõta, jälgida ning prognoosida müügi- ja majandusnäitajaid
  • saada ülevaadet kliendiportfellist ja klientide kasumlikkusest
  • jälgida turunduskampaaniate efektiivsust
  • saada ülevaadet tuludest ja kuludest ning võrdlust eelarvega
  • koostada tulevikuprognoose ja jälgida nende täitumist
  • optimeerida protsesse ning äritegevust
  • tõsta ettevõtte efektiivsust

Täpsema ülevaate ärianalüütika teenusest ja meie ekspertide kontaktinfo leiab Grant Thornton Balticu ärianalüütika ja finantsjuhtimise teenuselehelt.