Audiitorkontroll

Vaadake üle, kas peate tellima audiitorkontrolli

Praegu on kasulik meelde tuletada auditeerimiskohustuse tingimused, et 30. juuni lähenedes ei tekiks ootamatusi aastaaruannete esitamisel. Aktsiaseltside korral neid enamasti ei teki, sest aktsiaseltside auditeerimine on Eestis kohustuslik. Seega puudutab teema eelkõige osaühinguid.

Osaühingu raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduse või osaühingu põhikirjaga. Audiitortegevuse seadus eristab veel omakorda auditi ja ülevaatuse kohustust. Kohustusliku ülevaatuse võib alati põhjalikuma kontrolli eesmärgil asendada auditiga, kuid vastupidi mitte.

Raamatupidamise aastaaruande audit on sõltumata mahtudest kohustuslik:

  • igale aktsiaseltsile,
  • riigi raamatupidamiskohustuslasele,
  • kohaliku omavalitsuse üksusele,
  • avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale,
  • äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses,
  • sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.