article banner
Rahvusvaheline maksustamine

Rahvusvahelise maksuõiguse väljakutsed kohtupraktika näitel

Kristjan Järve Kristjan Järve

Tänavu kevadel langetas Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohus otsuse, millega tunnistati  rahvusvaheliste maksulepingute soodustingimuste ülimuslikkuse mittekehtivus kohaliku tulumaksuseaduse piirangute suhtes kooskõlas olevaks Saksamaa põhiseadusega.

Käesolev juhtum kirjeldab ilmekalt, miks ei saa tänapäeval piiriülestes maksuküsimustes lootma jääda üksnes rahvusvahelise maksuõiguse põhimõtetele – ehk miks tuleks piiriüleste tehingute maksumõjude hindamisse alati kaasata ka konkreetse riigi kohalikku maksuõigust ning kohtupraktikat tundvaid spetsialiste.

Olukord

Kohtuasi puudutas Saksamaa ja Türgi vahelise maksulepingu rakendamist. Täpsemalt ühte Saksamaa inseneri, kes töötas 2004. aastal Türgis. Vastavalt kehtinud maksulepingule ei olnud Saksamaal õigust inimese palgatulu Saksamaal maksustada. Kuid Saksamaa kohaliku seaduse muudatuste (lisatingimuste) tõttu otsustasid Saksamaa maksuamet ja siseriiklik kohus maksulepingu sätted antud olukorras kehtetuks tunnistada (overrule) ning kõnealune palgatulu Saksamaa tulumaksuga maksustada.

Saksamaa Föderaalse Konstitutsioonikohtu otsus

Konstitutsioonikohtu hinnangul on siseriiklike seadustega kehtestatud piirangud (lisatingimused) maksulepingu soodustingimuste rakendamise suhtes kooskõlas Saksamaa põhiseadusega. Kohus õigustas enda otsust seisukohaga, et topeltmaksustamise vältimise lepingutel ning kohalikul tulumaksuseadusel on võrdne prioriteetsus. Seetõttu tuleb õigusliku konflikti (vastuolu) tekkimisel lähtuda siseriiklikust seadusest, kui see on (A) vastu võetud hiljem (lex posterior derogat legi priori ) või (B) sisaldab detailsemaid tingimusi maksusoodustuse rakendamiseks (lex specialis derogat legi generali).

Mida nimetatud otsus Eesti ettevõtjale tähendab?

Saksamaa näitel seadustab see kohtuotsus põhimõtteliselt kõik Saksamaa siseriikliku tulumaksuseadusega kehtestatud hilisemad või detailsemad lisatingimused ning nende ülimuslikkuse maksulepingute soodustuste/vabastuste suhtes (isegi kui sellised tingimused maksulepingutes puuduvad). Selline olukord sunnib kõikide Saksamaa maksulepingu soodustuste/vabastuste rakendamiseks eelnevalt analüüsima ka võimalikke siseriiklikke lisatingimusi. Näiteks kinnipeetava tulumaksumäära vähendamist dividendide ja litsentsitasude väljamaksmisel Saksamaalt või Saksamaa püsiva tegevuskoha tulude maksuvabastust teatud tululiikide osas (aktiivne vs. passiivne). 

Üldistavalt iseloomustab see olukord ka piiriüleste tehingute maksustamise komplektsust ning keerukust laiemalt. Ei piisa üksnes rahvusvahelise maksuõiguse tundmisest, vaid konkreetsete mõjude hindamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks tuleb teha tihedat koostööd ka teiste riikide pädevate nõustajatega.

Grant Thornton Balticul on tänu rahvusvahelisele võrgustikule ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele, mis võimaldab kliendil vähendada maksuriske võõras maksukeskkonnas tegutsemisel. Küsimuste korral pöörduge palun meie maksuosakonna poole telefonil 626 4500 või e-posti aadressil tax@ee.gt.com.