article banner
Konsolideerimine

Konsolideerimise reeglid

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Konsolideerimine on keeruline raamatupidamise toiming ja selle läbiviimisel tuleb jälgida reegleid.

 • Konsolideeritud aruannetes kajastatakse emaettevõtte ja tema tütarettevõtete finantsnäitajaid niimoodi kokkuliidetuna nagu oleks tegemist ühe ettevõttega.
 • Grupisiseste tehingute tulemused ‒ saldod ja tehingud ning realiseerimata kasumid tuleb täielikult elimineerida.

Realiseerumata kasumid-kahjumid tekivad sel juhul, kui grupi üks ettevõte müüb teisele ettevõttele kas kaupu või teenuseid ning kas müüb või ehitab põhivara. Sellisel juhul tuleb lisaks tehingu käibele elimineerida ka tehingu tulemus (kasum/kahjum), sest grupi jaoks on see kasum veel realiseerumata. Siin tasub mainida, et kui me ühel perioodil realiseerumata kasumi elimineerime, siis järgneval perioodil, kui kaup või teenus on grupist välja müüdud tuleb ka korrigeerimine elimineerida.

Kui on toimunud tehinguid grupi sees põhivaradega, peavad vastavalt majandusüksuse printsiibile aruanded kajastama põhivara maksumuses nagu põhivaraga ei oleks tehingut toimunud.

Vajalikud korrigeerimiskanded oleksid:

 • Elimineerida kasum.      
 • Korrigeerida arvestatud kulumit.
 • Nende kahe korrigeerimisega taastatakse kulu grupi jaoks.

Meeles peab pidama seda, et need korrigeerimised tuleb teha, kuni põhivara on täielikult amortiseerunud või realiseeritud grupivälisele ostjale.

 • Konsolideeritud finantsaruannete koostamise aluseks olevad ema- ja tütarfirmade aruanded peavad olema koostatud sama kuupäeva seisuga.
 • Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel tuleb kasutada samasuguseid raamatupidamise põhimõtteid ‒ nii arvestusmeetodeid kui ka hinnanguid.
 • Tütarfirma tegevuse tulemus kajastub konsolideeritud finantsaruannetes alates osaluse omandamise kuupäevast. Osaluse omandamise kuupäev on kuupäev, millal kontroll omandatavate varade ja operatsioonide üle on efektiivselt üle läinud omandajale.
 • Müüdud tütarfirma tegevuse tulem kajastatakse konsolideeritud finantsaruannetes kuni müügi päevani, mis on kuupäev, millal lõppes emafirma kontroll tütarfirma üle.

Tehingud vähemusosalusega 

Tehinguid vähemusosanikuga, mille käigus ettevõte suurendab või vähendab oma osalust tema poolt juba kontrollitavas tütarettevõttes, kajastatakse kui omanike vahelisi tehinguid, mis ei tekita firmaväärtust ega kasumit või kahjumit.

Kõik vahed  ostu- või müügihinna ja vähemusosaluse muutunud bilansilise maksumuse vahel kajastatakse otse omakapitalis. Sellele asjaolule tuleb eriti tähelepanu pöörata ning tehingute puhul selgitada, milline näeb välja omakapital pärast vähemusosaluselt osa soetamist. Kuna võrreldes omakapitali bilansilise maksumusega kajastub enam makstu omakapitali vähenemisena, võib tekkida olukord, kus omakapital ei vasta Äriseadustiku nõuetele või panga laenulepingutes fikseeritud lisatingimused pole enam täidetud.

Mida võiks veel oma töö hõlbustamiseks arvesse võtta?

 • Hea abivahend aruannete konsolideerimiseks on MS Excel.
 • Kuna konsolideerimise ülesande lahendamiseks on vaja palju informatsiooni (ostuanalüüs, eelnevate aastate konsolideerimisel tehtud korrigeerimised jms.) peaks kogu selle info kokku koguma ning seda ka väga pika aja jooksul säilitama, eriti kui see puudutab põhivara.
 • Arvestada tuleb ka seda, et konsolideerimisel tuleb korrigeerimiskanded iga-aastaselt teha nii aruandeaasta kohta kui ka kummulatiivselt eelnevate aastate kohta, sest konsolideeritavates sooloaruannetes neid ei sisaldu.
 • Kõik korrigeerimised võiks teha kahekordse kirjendamise põhimõttel. 

 

Soovite abi või nõustamist konsolideeritud aruande koostamisel? Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt. 

Saatke meile oma päring