article banner
Õigusnõustamine

Võlgade sissenõudmine kriisi ajal

Autor: Edward Otsa

Koroonakriisi tõttu pole mitme sektori ettevõtetel oma käibeprognooside suhtes positiivseid väljavaateid. Seetõttu võib neil tekkida lisamotivatsioon võtta taas ette ebamugav teekond ja alustada vanade võlgade sissenõudmist. Tihti võib tunduda, et ainus tõhus vahend tasumata raha kättesaamiseks on kohtusse hagi esitamine, kuid enne hagiavalduse kirjutamist võiks kaaluda teisi ja vähem kulukaid võimalusi.

Tsiviilkohtumenetluses peab kohus kogu menetluse ajal tegema kõik endast sõltuva, et asi või vähemalt osa sellest lahendataks kompromissiga või muul viisil poolte kokkuleppel, kui see on kohtu hinnangul mõistlik. Võlavaidluste puhul on tavapärane, et kohus suunab pooli ennekõike kohtulikule kompromissile (s.o kohtunik ei tee sisulist otsust, vaid pooled jõuavad kompromissile, mis pannakse kirja ja mille kohtunik kinnitab kohtumäärusega). See tähendab seda, et kui võlausaldaja ei saavuta võlgnikuga kompromissi enne kohtusse pöördumist, peab ta kompromissi saavutamiseks läbirääkimisi pidama kohtus. Sellega kaasnevad täiendavad kulud juhul, kui võlausaldajat esindab kohtus lepinguline esindaja. Sellest tulenevalt on mõistlik ka vähese õnnestumise tõenäosuse korral panustada aega kohtueelsetesse läbirääkimistesse ja mõlemaid pooli rahuldava kompromissi saavutamisse.

Juhul kui dialoog võlgnikuga on saavutatud, võib ilmneda asjaolu, et mittetasumise põhjus on võlgniku kehv finantsseis. Taolisel juhul tuleb hinnata oma valikuid tulenevalt sellest, kas võlgnikul on üldse piisavalt vahendeid, et võlgnevust tasuda. Kui võlgnik küll tunnistab võlga, kuid möönab, et tal ei ole vahendeid võla tasumiseks, tuleb võlgniku finantsolukorda analüüsida ja selle põhjal otsustada, kas võlgniku hagemine on üldse proportsionaalne meede, arvestades kaasnevaid kohtukulusid, sh riigilõivu ning ka ajakulu.

Võla tasumise võib ajatada ja kokkuleppe notaris vormistada

Samas ei pruugi vilets majanduslik käekäik olla püsiv. Seetõttu võib võlgnik vajada täiendavat aega taastumiseks, mille tulemusena võib võlgnevus tasutud saada mitte täna, aga võib-olla poole aasta pärast. Sellest tulenevalt võiks ühe variandina kaaluda ka võla ajatamist pikema perioodi peale, mis kokkuvõttes oleks parem lahendus, kui võlgnevuse n-ö korstnasse kirjutamine. Selleks, et võlausaldajal tekiks kindlus osade kaupa tasutava võlakohustuse täitmise suhtes, oleks mõistlik selline kokkulepe vormistada deklaratiivse notariaalse võlatunnistusena, mis oleks omakorda ka täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku mõistes. Teisisõnu ei pea võlausaldaja kõnealuse võla sissenõudmiseks enam kohtu poole pöörduma, vaid võib notariaalse dokumendi alusel esitada täitmisavalduse täiturile.

Maksekäsu kiirmenetlus sobib väiksemate võlgade korral

Väiksemate võlgade puhul oleks mõistlik kaaluda maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist. Maksekäsu kiirmenetlus on menetlusvorm, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini, väiksema tõendamiskoormuse ja väiksemate kulutustega saada täitedokument ehk maksekäsk. Maksekäsumenetluses on ette nähtud standardne avalduse vorm, tõendeid ei ole vaja avaldusele lisada, kohtuistungit ei toimu ja kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse alates selle saamisest kümne tööpäeva jooksul. Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada nõudeid mitte suuremas summas kui 6400 eurot (sealhulgas kõrvalnõuded, nt intressid ja viivised).

Pankrotimenetlust võib kaaluda suuremate võlgade korral

Juhul kui võlgnikul oli teile teadaolevalt nt kinnisvara ja see on vahetult enne maksejõuetuse väitele tuginemist võõrandatud mõnele lähikondsele (nt sugulasele, perekonnaliikmele või endaga seotud ettevõttele), siis võib kaaluda ka võlgniku suhtes pankrotiavalduse esitamist. Sel moel võib õnnestuda n-ö ära kanditud vara tagasi võita ja selle arvelt oma nõue rahuldatud saada. Siiski tuleb mainida, et taoline protsess õigustab ennast suuremate nõuete puhul, kuna võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tuleb kohtu nõudmisel tasuda menetluskulude katmiseks ettenähtud summa kohtu deposiiti ja finantseerida võimalikke pankrotimenetlusega kaasnevaid kohtuvaidlusi.

Olenemata  sellest, kas olete juba esitanud võlgniku vastu hagi või mitte, võib olla ökonoomsem proovida leida võlgnikuga kontakt ja saavutada lahendus, mis võib hoida kokku raha, kuid kindlasti ka närve. Võlgade sissenõudmisel tuleb arvestada ka nõude aegumise reegleid.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.