article banner
OÜ-tamine võetakse teravdatud tähelepanu alla

Uued tuuled juhtimisteenuste maksustamises

Kristjan Järve Kristjan Järve

11. septembril 2015 tegi Riigikohus otsuse nn Sirowa asjas, kus vaidlus puudutas nn OÜ-tamist. Riigikohtu otsus on märgilise tähtsusega ning mõjutab paljude ettevõtete maksuarvestust ja maksukäitumist.

Nagu öeldud, puudutas vaidlus nn OÜ-tamist ehk füüsilistele isikutele kuuluvate OÜ-de kaudu teenuse osutamist. OÜ-tamisena käsitletakse reeglina olukorda, kus äriühingu juhatuse liikmed või juhtivtöötajad ei tööta äriühingus juhatuse liikme lepingu või töölepingu alusel, vaid osutatavad äriühingule teenuseid isiklike OÜ-de kaudu.

Riigikohtu otsusest nr 3-3-1-25-15 tulenevalt on maksuhalduril praegu suuremad õigused lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või töölepinguks.

Siiski ei saa eelnimetatud kohtulahendist teha järeldust, et igasugune teenuse osutamine  OÜ-de kaudu oleks edaspidi välistatud. Samuti toetub Sirowa kohtukaasus spetsiifilistele asjaoludele, mistõttu head õigusselgust OÜ-tamise maksustamise põhimõtetes endiselt veel pole. Viimast on tunnistanud ka maksuhaldur. Kuna kohtumenetluses on lõpusirgel mitmeid sarnaseid kaasuseid, siis seni pidavat maksuhaldur ootama avalikult välja lubatud nõustamise ja juhendmaterjali koostamisega.

Mida saab tänases olukorras öelda?

Kokkuvõttes selgub kohtulahendist, et iseenesest ei ole teenuse osutamine OÜ kaudu töötaja või juhatuse liikme poolt välistatud. Samas tuleb edaspidi väga täpselt analüüsida ja tuvastada, kas OÜ:

  • teenuse vormiline pool on kooskõlas tegeliku sisuga (saadava hüvega);
  • teenus ei kattu sisuliselt töötaja/juhatuse liikme tegevusega (või OÜ-tamisele eelneva tegevusega);
  • teenuse osutamine toimub praktikas nii nagu tavapäraselt käsundile/töövõtule omane (aruandlus ja rohkem tulemuslikkusel ning tegelikel mahtudel põhinev tasuarvestus, mõõdikud, vahendid, alluvussuhe jms). 

Kuidas edasi?

Maksuhaldur on andnud mõista, et nende prioriteet on parem õigusselgus edaspidiseks ehk minevikule ei keskenduta. Isegi juhul, kui selline käsitlus osutub paikapidavaks, siis tasub ettevõtetel endaga seotud sarnased juhtimis- ja muud teenuselepingud uues olukorras kriitilise pilguga üle vaadata.

Täiendava info saamiseks ning lepingutega seotud maksuriskide analüüsimiseks palume pöörduda Grant Thornton Balticu maksu- ja õigusnõustamise osakonna poole e-posti aadressil tax&legal@ee.gt.com.