Contents

Ettevõtete krediidilepingutes on krediidiandjaga üldjuhul kokku lepitud kliendispetsiifilised tingimused ehk eritingimused (covenants). Nüüd, detsembris, on viimane aeg vaadata, kas ettevõte ikka täidab lepingus toodud eritingimusi, eriti arvestades, et ettevõtete finantstulemusi on mõjutanud praegune ülikiire majanduskasv, hinnatõus ja tootmissisendite tarneraskused.

Eritingimused võivad olla näiteks finantsilised eritingimused (DSCR, EBITDA kordajad jne), tegevust kontrollivad (kasumi jaotamise piirangud, varade pantimise keeld, täiendavate võlakohustuste kaasamise piirangud), kuid ka finantsidega otseselt mitte seotud muud eritingimused (juhtkonna ja omanike vahetumise piirang, tegevusalade muutmise piirang) jne.

Millal peab laenu lühiajaliseks klassifitseerima?

Finantsaruandluse standardite kohaselt (RTJ 2 p 19) tuleb juhul, kui ettevõte on rikkunud pikaajalise laenu lepingus sätestatud tingimusi, mistõttu aruandekuupäeval on laenuandjal õigus laenuleping ennetähtaegselt lõpetada, kajastada kogu laenu summa lühiajalise kohustisena. Seejuures on oluline tähele panna, et isegi juhul, kui pärast aruandekuupäeva on laenuandjalt saadud nõusolek, et laenuandja ei kasuta oma õigust laenu ennetähtaegselt tagasi kutsuda, ei ole see aluseks jätta laen täies ulatuses lühiajaliseks ümber klassifitseerimata. Mida sellises olukorras teha? Kui pikaajaline laen näidata kogu summas lühiajalisena, siis muutuvad finantsaruanded oluliselt ja mitte ilusamas suunas!

Laenuandjalt võiks saada kirjaliku nõusoleku

Kõigepealt tuleks prognoosida, kas eritingimused saavad täidetud või mitte. Prognoosimine on üldiselt tänamatu tegevus, ükski asi ei lähe täpselt nii nagu prognoositud. Aga kui prognoosi tulemusena eksisteerib kasvõi õrn võimalus, et eritingimused ei ole täidetud, siis tuleks kohe krediidiandjaga ühendust võtta, olukorda selgitada ja küsida krediidiandjalt kirjalikku kinnitust, et krediidiandja ei kasuta oma õigust krediidilepinguid ennetähtaegselt üles öelda. Kinnituse küsimise juures on oluline silmas pidada kahte asjaolu:

  • kinnitus peab olema saadud krediidiandjalt enne bilansipäeva
    ja
  • kinnitus peab kehtima vähemalt 12 kuud alates bilansipäevast.

Miks need kaks asjaolu on olulised?

Kui saadate pangale oma finantsaruanded alles peale bilansipäeva ja nendest ilmneb, et eritingimused pole täidetud, ei aita enam panga kinnitus, et nad aktsepteerivad rikkumist ega kutsu laenu ennetähtaegselt tagasi, sest tekkepõhiselt ei eksisteerinud sellist kinnitust bilansipäeva seisuga. Kui kinnitus saadakse enne bilansipäeva, kuid see ei kehti 12 kuud, siis peab hindama, kas on võimalik, et eritingimusi rikutakse ka hiljem. Sageli on siiski nii, et n-ö üleöö eritingimustega kooskõlla ei jõuta ja rikkumisi võib ka hiljem olla, mistõttu on vaja saada pangalt 12 kuud kehtiv kinnitus, et nad oma ennetähtaegse tagasikutsumise õigust ei kasuta.

Kuna krediidiandjalt vastuse saamine võib aega võtta, siis ongi praegu viimane aeg selle teemaga tegelemiseks.