article banner
Maksumuudatused

Maksumuudatused 2014

Alanud uus aasta on toonud kõige muu uue kõrval kaasa ka muudatusi maksuseadustes. Toome välja olulisemad muudatused ning hindame eelseisvaid reforme. Järgnev kokkuvõte annab lisaks ülevaatele ka vastuse küsimusele, kas jõustunud muudatused suurendavad ettevõtjate maksu- ja halduskoormust.

Tulumaksuseaduse olulisemad muudatused

Mitteresidendile makstav intress

Jõustunud muudatuse kohaselt ei maksustata Eestis enam mitteresidendi tuluna intressi osa, mis oluliselt ületab turutingimustel sarnastelt võlakohustustelt makstava intressi summat võlakohustuste tekkimise ja intressi maksmise ajal. Nimetatud summa maksustatakse väljamaksja tasandil siirdehinna sätete alusel.

See tähendab, et kui enne 2014. aastat tuli mitteresidendile (nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule) makstavalt turuväärtust ületavalt intressi osalt tulumaksu kinni pidada, siis nüüd on turuväärtust ületav intressi osa maksustatav siirdehinna reeglite alusel. Ehk siis tulumaksu kinnipidamise kohustuse asemel tuleb intressi väljamakse tegijal arvestada tulumaksu maksmise kohustusega. Lisaks puudub võimalus rakendada maksulepingust tulenevat soodusmäära ning intressisaajal ei ole võimalik Eestis makstud tulumaksu välisriigis arvesse võtta.

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral

2014. aastast tõusis pensioni maksuvaba tulu 2520 euroni aastas. Muudatus puudutab riikliku pensioni saajaid, kes esitavad oma füüsilise isiku tuludeklaratsiooni 2014. aasta eest 2015. aasta kevadel. Muudatus on tehtud selleks, et keskmine pension oleks tulumaksuvaba.

Topeltmaksustamise vältimise lepingud (maksulepingud)

01.01.2014 rakendus Eestil topeltmaksustamise vältimise leping järgnevate riikidega: Küpros, Türkmenistan, Bahrein, Mehhiko, Tai, ja Usbekistan.

Sotsiaalmaksuseadus

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 320 eurot, mis rakendus jaanuaris 2014 arvestatavatele summadele ning mis kuuluvad deklareerimisele 10.02.2014.

Kogumispensionide seadus

Aastatel 2014-2017 kehtib maksemäär 3% (riik lisab 6%) nendele, kes esitasid kogumispensioni makse määra ajutise tõstmise avalduse hiljemalt 2013. aasta septembris. Neile, kes avaldust ei esitanud, kehtib maksemäär 2%. Seega tuli jaanuaris 2014 arvestavatelt summadelt kontrollida töötaja kogumispensioni maksemäära. Kõige lihtsam viis maksemäära kontrollimiseks on kasutada pensionikeskuses toodud kogumispensioni päringut. 

Käibemaksuseadus

Eeldusel, et Riigikogus menetluses olevad käibemaksuseaduse muudatused võetakse vastu, jõustuvad 01.03.2014 järgmised muudatused:

  • laiendatakse tax free müügi tõendamise võimalusi, mis tähendab, et ühendusevälisest riigist pärit isikul on tax free kauba ostmist võimalik tõendada lisaks tolli paberil olevale kinnitusele ka elektroonilise tõendiga.
  • muutub elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse (nt internetiteenus) osutamise koha määratlemine.
  • Euroopa Liidu välisest riigist posti teel saadetavale kohvile ja teele sätestatakse koguseline piir.

Presidendi poolt väljakuulutamata käibemaksuseaduse eelnõu, millega plaanitakse kehtestada kohustus deklareerida 1000 euro piiri ületavad müügi- ja ostutehingud, on uuesti päevakorras. Muudetud eelnõu kohaselt tuleb sarnaselt eelmise eelnõuga deklareerida 1000 euro piiri ületavad tehingud (nii müügid kui ka ostud).

Deklareerimise kohustusest pääsevad isikud, kellele laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. See tähendab, et andmeid ei pea esitama näiteks advokaadid ja notarid. Eelnõusse lisati rakendussäte, et kuni 31.12.2015. aastani võib ühe kuu jooksul esitatud arvete summa tehingupartneri lõikes kokku liita ning eksisteerib võimalus esitada käibemaksudeklaratsiooni lisas kõikide arvete andmed. Käibemaksukohustuslastel tuleb kõnealuse muudatuse osas olla tähelepanek, kuivõrd hetkel planeeritakse seaduse jõustumist oktoobrist 2014.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

1. jaanuarist tõusis tubakaaktsiis keskmiselt 6% ja alkoholiaktsiisi keskmiselt 5%.

Tallinna reklaamimaks

Meeldetuletuseks! Reklaamimaks Tallinnas on kohalik maks, mis ei mõjuta ainult Tallinnas registreeritud ettevõtteid, vaid kõiki, kes tegutsevad Tallinnas ja eksponeerivad teavet Tallinnas. Maksukohustuslane on nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Reklaamimaksu kohustust ei tekita majandus- ja kutsetegevuse koha tähistamine.

Reklaami maksukohustuse, mis tekkis maksustamisperioodi eest kuni 31.12.2013, halduriks oli Tallinna Ettevõtlusamet. Alates 01.01.2014 haldab Tallinna reklaamimaksu osaliselt ka maksu- ja tolliamet. See tähendab, et maksukohustuse kohta, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1.01.2014, tuleb esitada maksu- ja tolliametile maksudeklaratsioon, kas:

  • e-maksuameti/e-tolli kaudu www.emta.ee • digiallkirjastatult e-posti aadressil pohja@emta.ee
  • posti teel aadressil Lõõtsa 8, 15176 Tallinn
  • MTA teenindusbüroodes

Deklaratsioon tuleb esitada elektroonselt, kui reklaamimaksuobjekte on rohkem kui kümme.

Reklaamimaksu deklareerimise sisulise õigsuse kontroll ning deklareerimata maksu sissenõudmine jääb endiselt Tallinna Ettevõtlusameti pädevusse.

Märkus! Kalendriaasta esimese deklaratsiooniga valitakse maksustamisperiood, mida kalendriaasta jooksul enam muuta ei saa. Maksustamisperioodi saab muuta järgneval kalendriaastal. Reklaamimaks peab olema deklareeritud ja tasutud hiljemalt perioodi esimesel päeval.

Maksukorralduse seadus

01.01.2014. aastast alates vähendati sissenõutava maksusumma sundtäitmise aegumistähtaega nii deklaratsiooni kui ka haldusakti (nt korraldus, otsus) alusel seitsmelt aastalt viiele aastale.

Kavandatav töötajate register, mille jõustumise korral tuleb tööandjal maksuameti e-keskkonnas töötaja registreerida juba enne esimest tööpäeva, on hetkel ootel. Planeeritav muudatus peaks vastuvõtmise korral jõustuma 1.07.2014.

Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et jõustunud maksumuudatused puudutavad nii maksumäärasid kui ka muid maksudega seotud aspekte, kuid need ei tekita töökorralduslikus mõttes olulisi muudatusi maksumaksjale. Samas planeeritavate muudatuste jõustumise korral suureneb teatud juhtudel ettevõtjatel administratiivkoormus, mistõttu soovitame muudatusteks valmistuda juba enne nende jõustumist.

Täpsema info saamiseks või muudatuste rakendusküsimuste korral saate abi Grant Thornton Rimess OÜ maksunõustamise osakonnast.

Kui teil on maksunõustamise valdkonna uudiste kohta küsimusi, siis palume need saata e-posti aadressile tax@ee.gt.com