article banner
Maksud

Kauaoodatud muudatused maksuseadustes

Riigikogus läbis esimese lugemise tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) ja sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) muutmise eelnõu 302 SE. Eelnõu käsitleb viit olulist muudatust TuMS-is ja SMS-is.

  • Töötaja tervise edendamisega seotud kulude hüvitamine ja maksustamine.
  • Pensioni täiendava maksuvaba tulu suurendamine 2832 euroni aastas.
  • Tavaametniku, abipolitseiniku ja vabatahtliku päästja teatud toetuste maksuvabastus.
  • Infovahetus Eesti residentidele teistes EL-i riikides maksvate intresside kohta.
  • Teise ja kolmanda haiguspäeva eest haigushüvitise maksmine.

Järgnevalt anname ülevaate kahest olulisemast muudatusest, mida plaanitakse eelnõuga rakendada.

Alates 1. jaanuarist 2017 on plaanis võimaldada tööandjal maksta haiguslehe alusel sotsiaalmaksuvaba hüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100 protsenti töötaja keskmisest palgast. See tähendab, et tööandjal ei tekiks kohustust vigastuse või haigestumise puhul teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist maksta, vaid tal oleks võimalus seda maksta ja teha seda sotsiaalmaksuvabalt.

Alates 1. jaanuarist 2018 planeeritakse anda tööandjale võimalus maksuvabalt hüvitada või tasuda töötaja eest kindlaksmääratud kulutused töötaja tervise edendamiseks 100 euro eest kvartalis. Maksuvabastuse piirmäär on ette nähtud töötaja kohta ega ole üle kantav tööandja teistele töötajatele ega teistesse arvestusperioodidesse (nt järgmisse kvartalisse).
Näiteks kui tööandjal on kümme töötajat, kuid vaid kaks neist on tervise edendamiseks kulutusi teinud, ei saa ülejäänud kaheksa töötaja piirmäära eelnimetatud kahe töötaja heaks kasutada.

Sportimis- ja liikumispaiga all mõistetakse avalikke ning ettevõttesiseseid spordiklubisid, mille kasutamisega seotud kulud kantakse töötaja eest või hüvitatakse töötajale kuludokumendi alusel. Ettevõttesisese spordiklubi all mõeldakse ka näiteks töötajate loodud mittetulundusühingut, mille töötajate makstavate liikmetasude arvelt kantakse liikmete sportimiskulud.

Maksuvabade kulude loetelu on piiratud eelnõus loetletud kuludega. Kui tööandjal on näiteks kokkulepe spordiklubiga või kui töötajad kasutavad ettevõttesisest spordiklubi, tuleb tööandjal kindlaks määrata töötajad, kes seda võimalust kasutavad ning vastavalt töötajate arvule arvestada maksuvabastuse piirmäära. Kui tööandja arvestab maksusoodustust töötaja nõusolekuta, maksustatakse konkreetse töötaja kohta kasutatud summa erisoodustusena.

Praegu kehtiva korra alusel maksustatakse tervise edendamisega seotud kulud alljärgnevalt:

  1. Hüvitamine töötaja kuludokumendi alusel – käsitletakse erisoodustusena, st maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga.
  2. Hüvitamine palga osana – arvestatakse ja peetakse kinni palgamaksud. Siin tuleb meeles pidada, et tegemist ei ole  töö eest makstud tasuga, ja see tasu ei lähe keskmise töötasu arvestamise sisse.

Eelnõu 302 SE ja seletuskirja leiab siit.