Maksunõustamine

Kas siirdehinna loogika on paigas ja dokumentatsioon uuendatud?

Eve Lille
Autor:
Eve Lille Grant Thornton Baltic
Artikli teemad

Miks siirdehindadele tähelepanu pöörata? 

Siirdehindadest räägitakse tihti vaid maksuarvestuse kontekstis, kuid tegelikult eeldab siirdehinna määramine strateegiliselt hea eelarve- ja kuluarvestuse süsteemi olemasolu juhtimisaruandluses.

Kui ettevõttes on detailne ja piisav kuluarvestussüsteem välja kujundatud, siis on oluline eeldus siirdehindade kujundamiseks täidetud ning seda eriti teenuste ja kaupadega seonduvates tehingutes, kus selge kulubaas on isegi olulisem kui hinnalisand. Siirdehindade valesti määramisel võib olla märkimisväärne mõju tehinguosaliste finantstulemustele ja seega võivad finantsaruanded nii välistele infotarbijatele kui ka näiteks omanikele anda moonutatud pildi ettevõtte tegelikust tulemist ja seisundist.

Eestis kehtib detailse ja kõikehõlmava siirdehinna dokumentatsiooni koostamise nõue konsolideeritud müügitulu, bilansimahu või töötajate arvu piirmäärade ületamisel. Seejuures tasub arvestada, et Eestis on palju väiksemaid ettevõtteid, mis kuuluvad suurtesse rahvusvahelistesse kontsernidesse ja millele seega laieneb samuti detailse dokumenteerimise kohustus. 

Siirdehinna dokumentatsioon tuleb esitada maksuhaldurile viimase nõudmisel kahe kuu jooksul, kuid kui siirdehindu ei ole jooksvalt ja edasiulatuvalt dokumenteeritud, siis praktika näitab, et tihti kulub esialgse dokumentatsiooni loomisele märkimisväärselt rohkem aega. Seega tekitab see ettevõtte juhile ja raamatupidajale tarbetut ajakulu. Kui tehingute hinnakujundus ei ole kooskõlas turuväärtuse põhimõttega, võib halvemal juhul olla vaja korrigeerida finantsaruandlust või saada maksuotsus, mis lisaks ajakulule tähendab ka rahalist kulu, arvestades, et maksuhalduril on õigus tagasiulatuvaid korrigeerimisi teha kuni kolm aastat tagasi.

Siirdehinna kontrolle tehakse üha sagedamini

Maksuhaldur on viimase paari aasta vältel oluliselt suurendanud siirdehindu puudutavaid maksukontrolle ja seda eriti juhtudel, kus ettevõtted teevad ülepiirilisi tehinguid seotud isikutega.  Ettevõtete majandusaasta aruanded on maksuhaldurile äärmiselt efektiivsed esmase info allikad võimalike seotud isikute vaheliste tehingute tuvastamiseks, mille põhjal on suurem tõenäosus sattuda siirdehinna maksukontrolli. 

Juhul kui Eestis tegutseb rahvusvahelisse kontserni kuuluv tütarühing, mis toimetab kahjumlikult ja majandusaasta aruande seotud osapoolte lisast nähtub, et oluline osa müükidest või ostudest on tehtud seotud osapooltega, siis lähevad igal juhul häirekellad tööle ning võib tekkida kahtlus, et siirdehinna põhimõtted võivad erineda turuväärtuse põhimõttest. Seega tasub olla tähelepanelik ja ennetada võimalikke hilisemaid siirdehinna vaidlusi.

Ettevõtja, pane kindlasti tähele – kui aastaaruandes on näha seotud isikute vahelised tehingud, kuid siirdehinna põhimõtted ei ole selged ja täpselt fikseeritud, siis on mõistlik võtta aega olulisemate tehingu tingimuste kaardistamiseks ning hinnakujunduse paika seadmiseks.

Kuidas olla valmis ootamatuks maksukontrolliks?

Ootamatuteks kontrollideks tasub olla põhjalikult valmistunud – seega on seotud osapoolte vaheliste tehingute hinnakujundus mõistlik läbi mõelda juba enne tehingutesse astumist. Mida keerukama tehinguga on tegemist, seda enam vajab see tähelepanu ja detailide lahti lahti harutamist, et vältida hiljem kulukaid siirdehinna korrigeerimisi.

Kui varasemast on siirdehinna dokumentatsioon olemas, siis tuleks kindlasti üle vaadata selle vastavus praegu kehtiva määruse nõuetele. Eriti puudutab see neid ettevõtjaid, kelle dokumentatsioon on uuendatud enam kui kolm aastat tagasi. Nimelt jõustus Eestis 2022. aasta alguses siirdehindu reguleeriva määruse uus redaktsioon, mis sisaldab oluliselt detailsemaid dokumenteerimise nõudeid näiteks tarneahela kirjeldamisel, finantseerimistehingute kokkulepete turuväärtuse põhimõttele vastavuse tõendamisel jne. Lisaks on dokumentatsiooni uuendamine kriitiline, kui ettevõtte äritegevuses on toimunud suuremad muudatused ja senine kirjeldatud siirdehinna määramise loogika ei pruugi enam vastata tehingute majanduslikule sisule. Seega tekib jällegi risk tagasiulatuvateks korrigeerimisteks. 

Vältimaks asjatuid maksuriske saavad Grant Thornton Balticu spetsialistid Teid toetada siirdehindade planeerimisel, siirdehinna dokumentatsiooni koostamisel ja dokumentatsiooni uuendamisel.