article banner
Elektrooniliselt osutatav teenus

Kuidas erikorda rakendada?

Autor: Tõnis Elling

Maksukohustuslane, kes soovib erikorda rakendada, või ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes soovib end erikorra alusel Eestis registreerida, esitab maksuhalduri veebilehel elektroonse portaali kaudu selleks avalduse.

Eestis registreeritud maksukohustuslasele erikorra rakendamiseks eraldi registreerimisnumbrit ei anta. Ühendusevälise riigi isikule, kes soovib rakendada erikorda Eestis, antakse maksukohustuslasena registreerimise number.

Erikorda hakatakse rakendama maksukohustuslase poolt erikorra rakendamiseks maksuhaldurile avalduse esitamisele või ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isiku registreerimisele järgneva kvartali esimesest päevast. Seega rakendatakse erikorda üldjuhul sellest teavitamisele või ühendusevälise riigi isiku registreerimisele järgneva kvartali esimesest kuupäevast. Kui erikorraga hõlmatud teenuseid on hakatud osutama varem, on maksukohustuslasel võimalik hakata erikorda rakendama enne erikorra rakendamisest teavitamisele järgneva kvartali esimest kuupäeva. Sellisel juhul algab erikorra rakendamine erikorraga hõlmatud teenuse osutamise päevast, tingimusel et maksukohustuslane ja ühendusevälise riigi isik on esitanud KMS-i § 43 lõikes 4 nimetatud avalduse hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Erikorra lõpetamine

Erikorda rakendav isik teatab maksuhalduri veebilehel elektroonse portaali kaudu erikorraga hõlmatud teenuste osutamise lõpetamisest, oma tegevuse muutmisest selliselt, et ta enam erikorda rakendada ei saa ja KMS-i § 43 lõikes 4 nimetatud avalduses esitatud andmete muutumisest muudatuse kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erikorra rakendamise lõpetamisest juhul, kui isik jätkab erikorraga hõlmatud teenuse osutamist ühenduses, tuleb teatada maksuhaldurile vähemalt 15 päeva enne selle kvartali lõppu, mil ta kavatseb lõpetada erikorra rakendamise.

Maksuhaldur lõpetab maksukohustuslase suhtes erikorra rakendamise või kustutab registrist ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isiku, kui:

  1. isik on teatanud, et ta ei osuta enam erikorraga hõlmatud teenuseid;
  2. isik ei ole kaheksa järjestikuse kvartali jooksul erikorra alusel maksustatavaid teenuseid osutanud või tal ei ole enam täidetud erikorra rakendamise tingimused;
  3. isik on korduvalt jätnud erikorra rakendamiseks kehtestatud nõuded täitmata;
  4. isik jätkab erikorraga hõlmatud teenuste osutamist, kuid on maksuhaldurile teatanud erikorra rakendamise lõpetamisest.

Maksuhaldur saadab erikorda rakendavale isikule erikorra rakendamise lõpetamise otsuse elektroonselt. Otsus jõustub otsuse saatmise päevale järgneva kvartali esimesel päeval. Kui erikorra rakendamise lõpetamine on seotud ettevõtte asukoha või püsiva tegevuskoha muutumisega, jõustub otsus selle muutuse kuupäeval.

Käibedeklaratsioon esitatakse kord kvartalis

Erikorda rakendav isik esitab maksuhalduri veebilehel elektroonse portaali kaudu iga kvartali kohta erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsiooni. Erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioon esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Erikorda rakendav isik on kohustatud tasumisele kuuluva käibemaksusumma tasuma käibedeklaratsiooni esitamise kuupäevaks.

Kui erikorraga hõlmatud teenuste eest on tasutud muus valuutas kui euro, siis erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioonis vajalike andmete väljendamiseks eurodes kohaldatakse deklareerimisperioodi viimasel päeval kehtinud Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi.

Erikorda rakendav maksukohustuslane ei või erikorraga hõlmatud teenuse tarbeks teises liikmeriigis kauba soetamisel või teenuse saamisel tasutud käibemaksu oma tasumisele kuuluvast käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvata, kuid tal on õigus see asjaomase liikmesriigi maksuhaldurilt tagasi küsida.

Sarnaselt 2014. aasta lõpuni kehtivas regulatsioonis sätestatuga ei saa ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes on valinud erikorra kasutamise, määrata endale maksuesindajat. Sätte aluseks on direktiivi artikkel 204.