article banner
Tulumaks

Astmeline tulumaks vajab tööandja ja töötaja kokkuleppeid

Autor: Sander Adamson

Järgmisest aastast kehtima hakkava uue maksuvaba tulu arvestuse süsteemi rakendamine vajab kompromissi töötaja ja tööandja vahel. Selleks peavad mõlemad pooled aru saama, kuidas uus maksuvaba tulu arvestus neid mõjutab.

Uue maksuvaba tulu arvestamise süsteemi rakendamine ei vaja ainult raamatupidamissüsteemide ümberkohendamist, vaid ka tihedat suhtlust töötajatega. Uus süsteem ei muuda keeruliseks mitte ainult töötaja palgaarvestust, vaid ka töötaja kogu tulu arvestust ja deklareerimist. Ebameeldivate üllatuste vältimiseks peavad tööandjad ja töötajad aru saama, kuidas toimub maksuvaba tulu arvestus. Süsteemist aru saades on võimalik leida kõige mõistlikum maksuvaba tulu arvestamise lahendus, mis sobib nii töötajale kui ka tööandjale.

Kuni 2017. aasta lõpuni on maksuvaba tulu arvestamine lihtne, kõigile kehtib üks ja sama maksuvaba tulu määr. Alates 2018. aastast hakatakse maksuvaba tulu arvestama astmeliselt, vastavalt inimese aastasissetulekule. Ühelt poolt on töötajal raske prognoosida, kui suureks kujuneb kogu tema aastane sissetulek ning teiselt poolt peavad tööandjad igale töötajale arvestama maksuvaba tulu individuaalselt, lähtudes tema palgast. Individuaalne lähenemine muudab palgaarvestuse keeruliseks äriühingutes, kellel on palju töötajad või kelle töötajate töötasud koosnevad põhipalgast ja lisatasudest.

Palgaarvestust mõjutavad ka töötajatele makstavad ületunnitöö tasud ja puhkusetasud, mille tõttu muutub sama brutopalgaga inimeste netosissetulek olenevalt perioodist, millal ületunde tasustati või puhkusetasu maksti.

Mis on aasta keskmine kuusissetulek

Alates 2018. aastast on inimestel, kelle kuu keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot (aastas 14 400 eurot), õigus saada maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Kui inimese kuu keskmine brutosissetulek ületab 2100 eurot, maksustatakse kogu tema tulu, st maksuvaba tulu ei ole. Oluline on täpsustada, et aasta keskmise kuusissetuleku sisse arvestatakse inimese kogu tulu (palk, lisatasud, renditulu, väärtpaberite müügist teenitud tulu, intressitulu, pension jms). Kõigi eelduste kohaselt tekib inimestel, kes teenivad lisaks palgale lisatulu, kohustus füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel täiendavalt tulumaksu tasuda.

Seega muutub raskemaks nii füüsilisel isikul enda aastase maksuvaba tulu arvestamine kui ka tööandjal maksuvaba tulu arvestamine igakuistelt palgamaksetelt. Tööandjal on keeruline nende töötajate maksuvaba tulu arvestamine, kelle kuu keskmine brutosissetulek jääb vahemikku 1200–2100 eurot. Seda seetõttu, et üle 1200 euro teenivatel inimestel väheneb maksuvaba tulu 1 euro võrra iga lisanduva 1,8 euro pealt.

Vältimaks olukorda, kus füüsiline isik saab tuludeklaratsiooni esitamisel lisanduva maksukohustuse tõttu  halva üllatuse osaliseks ja tööandjale tekib liigne administratiivne koormus, oleks mõistlik töötajatega kokku leppida võimalikult ühetaoline lähenemine maksuvaba tulu arvestamisel.

Maksimaalset tulumaksuvaba miinimumi ei pea kasutama

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt arvestatakse inimese igakuiselt töötasult maksuvaba tulu järgmise valemi alusel: 500 – 500 : 900 x (väljamakse – 1200). Seadusandja on jätnud võimaluse arvestada töötajale väiksemat maksuvaba tulu, kuid selle summa peab töötaja ise märkima oma avalduses tööandjale. Väiksema maksuvaba summa kokkuleppimisest saab võita nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik. Kui inimesel jäi eelmistest kalendrikuudest osa maksuvabast tulust kasutamata, toimub tasaarveldus füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Kui inimene töötab mitme tööandja juures, peab ta valima ühe tööandja, kes arvestab talle maksuvaba tulu. Kui inimese töötasu kõigi tööandjate juures ei ületa kokku 2100 eurot kuus, peab inimene kogu maksuvaba tulu arvesse võtmiseks esitama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Inimese aastast maksuvaba tulu hakatakse arvutama järgmise valemi alusel: 6000 – 6000 : 10800 x (tulu summa – 14400). Kui valemi tulem on negatiivne, võrdsustatakse see nulliga.

Soovitused maksuvaba tulu arvestuse lihtsustamiseks

Järgnevalt on välja toodud võimalused, milles töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et vältida täiendavaid administratiivseid kohustusi või olukorda, kus inimesel tekib kohustus pärast tuludeklaratsiooni täitmist täiendavalt tulumaksu tasuda.

1. Üldse mitte arvestada tulumaksuvaba tulu

Üks võimalus 2018. aastal palgaarvestuse lihtsustamiseks on mitte arvestada igakuistelt palgamaksetelt maksuvaba tulu. See tähendaks, et igakuiselt saaks töötajad küll vähem raha kätte, kuid järgmisel aastal saaks suurema maksutagastuse.

2. Tööandja peaks liigitama töötajad vastavalt palgale

Tööandja peaks selekteerima inimesed, kelle:

  • keskmine kuutöötasu jääb alla 1200 euro, 
  • keskmine kuutöötasu on üle 2100 euro
  • keskmine kuutöötasu jääb vahemikku 1200–2100 eurot

Keskmise töötasu arvestusse oleks mõistlik võtta ka aasta jooksul makstavad boonused ja lisatasud. Keskmist kuutöötasu on võimalik arvestada järgmise valemi alusel: (12 x kuupalk + boonused + lisatasud) : 12.

Kui töötaja keskmine kuutöötasu on üle 2100 euro kuus, isegi kui igakuine palk on alla 2100 euro, oleks vaja töötajale selgitada, et igakuise maksuvaba tulu arvestamine tekitab talle kohustuse järgmisel aastal täiendavalt tulumaksu tasuda. Seega oleks lihtsam, kui selliste töötajate puhul ei arvestata igakuiselt maksuvaba tulu.

Näide

Töötaja kuupalk: 1900 eurot.

Tööandja arvestab iga kuu maksuvaba tulu: 500 – 500 : 900 x (1900 – 1200) = 111,11 eurot.

Töötaja aastane boonus detsembris: 3600 eurot (kuna detsembri väljamakse ületab 2100 eurot, ei arvesta tööandja detsembris maksuvaba tulu).

Töötaja keskmine kuutöötasu: (12 x 1900 + 3600) : 12 = 2200 eurot.

Töötaja kohustus järgmisel aasta maksuvaba tulu ümber arvestada: 6000 – 6000 : 10800 x (12 x 2200 – 14400) = –666,67 eurot (kuna tulem on negatiivne, võrdsustatakse see nulliga, mis tähendab, et inimesel ei ole õigust maksuvabale tulule).

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel peab töötaja tulumaksu juurde maksma: 11 x 111,11 x 20% = 244,44 eurot (arvesse ei võeta detsembrit, kus väljamakse on üle 2100 euro).

Töötajate puhul, kelle keskmine kuutöötasu jääb alla 1200 euro kuus, on võimalik arvestada  igakuist maksuvaba tulu 500 eurot. Töötajale peab selgitama, et kui ta töötab ka teise tööandja juures või teenib täiendavat tulu, võib tal tekkida täiendav maksukohustus füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Näide

Töötaja kuupalk: 900 eurot.

Tööandja arvestab iga kuu maksuvaba tulu: 500 eurot.

Töötaja kuupalk teise tööandja juures: 400 eurot.

Töötaja teenib intressitulu iga kuu: 120 eurot.

Töötaja keskmine kuusissetulek: (12 x (900 + 400 + 120)) : 12 = 1420 eurot.

Töötaja maksuvaba tulu aastas: 6000 – 6000 : 10800 x (12 x 1420 – 14400) = 4533,33 eurot.

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks: (12 x 500 – 4533,33) x 20% = 293,33 eurot.

3. Töötajate palgaarvestus, kui nende keskmine kuutöötasu jääb vahemikku 1200–2100 eurot

Keeruliseks muutub maksuarvestus nende töötajate puhul, kelle keskmine kuutöötasu jääb vahemikku 1200–2100 eurot. Eriti keeruline on tööandjatel, kelle palgasüsteem näeb ette tunnipõhist töötasu arvestust või tulemustasu, mille tõttu on igakuine töötasu erinev.

Kui töötaja keskmise kuutöötasu suhtes on palju ebamäärasust, on võimalik kasutada tulumaksuseaduses toodud erandit, kus töötaja saab avalduse alusel paluda tööandjal vähem maksuvaba tulu arvestada. Töötajatel on õigus esitada iga kuu uus avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks, märkides seal eelnevast kuust erineva maksuvaba tulu summa. Oluline on töötajatele selgitada, et mõistlik oleks avaldus kirjutada terve kalendriaasta kohta või kuni järgmise palgatõusuni.

Niisugune kokkulepe on kasulik nii töötajale kui ka tööandjale. Töötajal ei pruugi tekkida kohustust järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta ning tööandjal ei tekiks kohustust iga kuu töötaja maksuvaba tulu arvestust muuta.

Näide

Töötaja kuupalk: 1100 eurot.

Töötaja igakuine lisatasu: 50–250 eurot.

Töötaja aastane boonus detsembris: 1500 eurot (kuna detsembri väljamakse ületab 2100 eurot, ei arvesta tööandja detsembris maksuvaba tulu).

Töötaja maksimaalne keskmine kuutöötasu: (12 x 1100 + 12 x 250 + 1500) : 12 = 1475 eurot.

Töötaja minimaalne keskmine kuutöötasu: (12 x 1100 + 12 x 50 + 1500) : 12 = 1275 eurot.

Kuna aasta alguses ei ole täpselt teada, kui suur on töötaja keskmine kuutöötasu, oleks mõistlik maksuvaba tulu määramisel lähtuda inimese maksimaalsest kuutasust. Avalduses võiks märkida iga kuu maksuvabaks tuluks 500 – 500 : 900 x (1475 – 1200) =  347 eurot.

Kokkuleppel väiksema maksuvaba tulu määramine hõlbustaks raamatupidaja tööd igakuise töötasu arvestamisel ja inimene ei pea järgmisel aastal täiendavalt tulumaksu tasuma, vaid saab arvestamata maksuvaba tulu eest raha tagasi.

Kuidas saab Grant Thornton Baltic abiks olla

Iga äriühingu palgasüsteem on unikaalne, seetõttu ei ole võimalik rakendada kõikidele äriühingutele alates 2018. aastast ühtset tulumaksu arvestamise standardit. Grant Thornton Baltic on meeleldi valmis analüüsima teie palgasüsteemi ja pakkuma välja optimaalse lahenduse just teie äriühingule.

Oleme valmis tutvustama uut süsteemi teie finantsosakonnale ja tegema töötajatele sisekoolituse, et oleks võimalik leida kompromiss, millest võidavad nii töötajad kui ka tööandja. Huvi korral võtke palun ühendust meie maksuspetsialistidega: telefon 626 45 000, e-posti aadress tax@ee.gt.com.