article banner
Käibemaksuseaduse muudatus

Kuidas täita käibedeklaratsiooni lisa INF vormi?

Autor: Tõnis Elling

1. novembril 2014 jõustus käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt peavad kõik käibemaksukohustuslased hakkama käibedeklaratsiooni (KMD) lisal INF deklareerima arveid, kui konkreetse tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. INF vormil tuleb deklareerida nii ostu- kui ka müügiarveid ja nende osas peetakse arvestust eraldi.

Käibedeklaratsiooni ja selle lisavormi INF esitavad käibemaksukohustuslased Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Deklaratsiooni lisa esitatakse elektrooniliselt. Esmakordselt tuleb käibedeklaratsiooni lisa esitada käesoleva aasta 20. detsembriks.

Seadusemuudatuse kohaselt on võimalik lisa INF vormi esitada paberkandjal, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane alla 12 kuu või kui käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse kuni viis arvet. Kehtiva seaduse kohaselt võivad paberkandjal esitada käibedeklaratsiooni isikud, kes on olnud alla 12 kuu käibemaksukohustuslasena registreeritud. Paberkandjal deklaratsioonide saamist püüab maksuhaldur vältida eelkõige andmete töötlemise kiirust arvestades.

Miks ja mida tuleb esitada?

Käibemaksukohustuslased esitavad ostjate ja müüjate lõikes arvete andmed, kui konkreetse tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. Mis tähendab, et INF vormil tuleb deklareerida nii ostu- kui ka müügiarveid ja nende osas peetakse arvestust eraldi.

Juhul, kui maksukohustuslane väljastab tehingupartnerile maksustamisperioodi jooksul kaks arvet, mis kumbki on 600 eurot, siis ka neid arveid tuleb INF vormil deklareerida, sest tehingupartneri arvestuses läheb summa üle 1000 euro.

  • Müügiarved. Deklareerimisele kuuluvad müügiarved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe. Kuna seadusemuudatuse eesmärk on võrrelda Eesti siseseid tehinguid, siis käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata arveid, kui arvel on vaid 0% määraga maksustatav käive. Näiteks kauba ühendusesisene käive või teenused, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti. Deklareerimisele kuuluvad kõik vähemalt 1000 euro suurused arved, kuhu on lisatud 20% või 9% maksumäär, seal hulgas ka KMS § 41, 41¹ ja 42 erikorra alusel esitatud arved.
  • Ostuarved. Samuti tuleb ostupoolelt deklareerida siseriiklikult pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade arvete andmed. Tegemist on 20% maksustatava käibega ja informatsiooni jagamise seisukohast ei oma tähtsust maksutehniline aspekt, et tavapärase müüja asemel lasub käibemaksu tasumise kohustus ostjal.

Arveandmete summeeritud esitamine

Reeglina ei tohi maksukohustuslane tehingupartnerite lõikes neile esitatud arveid summeerida. Kui ühele tehingupartnerile esitatakse ühe maksustamisperioodi jooksul seitse arvet, siis KMD lisa INF vormil tuleb need kõik eraldi arvete lõikes kajastada. Ei tohi seitsme arve summasid kokku liita ja siis ühe reana näidata. Küll aga on selles osas seadusandja näinud ette üleminekuperioodi, mille alusel tohib kuni 2016. aasta 20. jaanuarini esitada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa. Kui arved esitatakse summeerituna, siis tuleb sellekohane märge teha KMD lisa vormi A või B osale.

Käibedeklaratsiooni lisal INF tuleb kajastada:

1. Juriidilisele isikule,

2. füüsilisest isikust ettevõtjale ja

3. riigi-, valla- ja linnaasutusele

väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed.

KMD lisa INF vormi täitmise juhised

Tehingupartneri põhine 1000-eurone piirmäär arvestatakse väljastatud ja saadud arvete osas eraldi. Piirmäär arvestatakse arvete kogusumma alusel, sealhulgas juhul, kui arve sisaldab lisaks 20% või 9% määraga maksustatavale käibele ka 0% maksumääraga käivet või maksuvaba käivet või mittekäivet. Arveid, mis sisaldavad üksnes maksuvaba, 0% maksumäära või mittekäivet, lisa vormil näitama ei pea. Piirmäära arvestatakse eraldi ka arvete ja kreeditarvete osas. Kui tehingupartnerile väljastatakse ühe maksustamisperioodi jooksul arve summas 900 eurot ja kreeditarve summas -500 eurot, siis neid arveid kumbagi KMD lisal kajastama ei pea. Kui aga sama näite puhul on tavalise arve summa 1000, siis tuleb lisal kajastada mõlemad arved. Arvete summad kajastatakse summeeritult, siis tehakse tavaline matemaatiline tehe ja näidatakse KMD lisal 1000-500=500 eurot.

KMD lisa INF vormi parandamine

Kui esitatud vormil jäid mõne arve andmed deklareerimata või mõni rida täideti puudulikult või valesti, täiendatakse vormi puuduvate andmetega ja valed andmed parandatakse ning vorm esitatakse uuesti.

Elektroonilise parandamise korral tuleb vormi täiendada puuduvate andmetega või valed andmed parandada ning seejärel esitada vorm uuesti. Failist laadimise korral tuleb vormi parandamisel kogu deklaratsioon, st nii vorm KMD kui ka vorm KMD INF uuesti esitada.

Paberkandjal lisa esitamisel käib parandamine pisut teistmoodi. Paberkandjal paranduste tegemine ei puuduta küll suurt osa maksumaksjaid, kuid seda on siiski hea teada. Kui esitatud vormil jäid mõne arve andmed deklareerimata või mõni rida täideti puudulikult või valesti, siis paberkandjal paranduse esitamisel tuleb sama maksustamisperioodi kohta esitada uus vorm märkusega “Parandus”.

Vormi parandamisel esitatakse õiged andmed üksnes valesti kajastatud arve andmete kohta. Andmete parandamiseks tuleb valesti kajastatud arve andmed kirjutada vormile esialgsel kujul uuesti, asendades arve andmetes summad nullidega. Õiged arve andmed kõikide veergude kohta kajastatakse uuel real.

Kui esialgselt esitatud vormil kajastati arve ekslikult (ei kuulunud vormil kajastamisele), siis parandamise korral peab selle arve andmete kustutamiseks asendama arve andmetes summad nullidega.

Esialgselt esitatud vormil kajastamata arve andmed esitatakse parandataval vormil uue reana.