article banner
Majandustegevuse seadus

Muutub firma registreerimise ja tegevusloa taotlemise kord

1. juulil 2014 jõustuv majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsÜS) puudutab suurt osa ettevõtjaid, sest toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise ning väljastamise korras.

Uus seadus muudab senikehtinud majandustegevuse registris registreerimise ja tegevusloa taotlemise korda – muutub registrile teabe edastamise viis ja kaob regulaarselt uuendamisele kuuluv majandustegevuse registri registreering senisel kujul. Registrile info edastamiseks luuakse nn ühtse kontaktpunkti põhimõte – see tähendab, et ettevõtja soovi korral toimub kogu suhtlemine ametiasutustega vaid ühe kontaktpunkti kaudu, kas siis portaali eesti.ee või ettevõtjaportaali kaudu.

Majandustegevus on edaspidi jaotatud kaheks

Peamiseks ettevõtjaid puudutavaks muutuseks on asjaolu, et 1. juulist 2014 jaotatakse majandustegevus kaheks:

Teatamiskohustusega majandustegevus:

  • selline majandustegevus, mille puhul ei ole vaja vastavast ametkonnast tegevusluba taotleda, vajalik on vaid majandustegevuse teate esitamine registrile. Teate esitamata jätmine ei ole majandustegevuse alustamist välistav asjaolu, kuid võib kaasa tuua ettekirjutuse ja sunniraha;
  • erinevalt senisest majandustegevuse registri (MTR) registreeringust ei pea uue seaduse kohast majandustegevuse teadet regulaarselt uuendama, piisab ühekordsest teate esitamisest majandustegevuse alustamisel;
  • paljud senised tegevusvaldkonnad, mis praegu vajavad MTR registreeringut tegevuse alustamise eeldusena, muutuvad teatamiskohustusega tegevusteks MsÜS mõttes (näiteks alkoholi ja tubakatoodete müük, reisi- ja majutusteenuste osutamine, sideteenuse osutamine, toidu tootmine, töötlemine ja turustamine jms).

Loakohustusega majandustegevus:

  • loakohustusega majandustegevuse puhul on tegevuse alustamise eeldusena vajalik tegevusluba ning ilma selleta ei ole lubatud vastavat majandustegevust alustada;
  • uue seaduse kohaselt on tegevusload üldjuhul tähtajatud ning hetkel kehtivad tähtajalised tegevusload, mis uue seaduse kohaselt peaksid olema tähtajatud, muutuvadki uue seaduse jõustumisel tähtajatuteks.
  • kui enamasti muutub regulatsioon vabamaks, s.t paljude tegevusalade puhul tuleb edaspidi vaid registrile teade esitada, siis üks valdkond, mis seni vajas vaid MTR registreeringut, vajab uue seaduse jõustumisel tegevusloa taotlemist – see valdkond on usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine (s.h äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine,  tegutsemine juhatuse liikmena äriühingus, asukoha või tegevuskoha aadressi kasutamise võimaldamine jms.).

Kas Teie ettevõte peaks esitama täiendavaid andmeid või tegevusloa taotluse?

Ettevõtjatel on oluline teada, et vastavalt uue seaduse üleminekusätetele muutuvad seni majandustegevuse registri seaduse alusel registreeritud ettevõtjad uue seaduse jõustumisel teatamis- või loakohustusega tegevusalal tegutsevateks ettevõtjateks. Juhul, kui uue seaduse kohase teatamiskohustuse täitmiseks peab esitama täiendavaid andmeid võrreldes senikehtinud MTR registreeringus sisalduvate andmetega või kui loakohustuse täitmiseks peab esitama täiendavaid andmeid või läbima täiendava eelkontrolli võrreldes senikehtinud MTR registreeringus sisalduvate andmetega, tuleb ettevõtjal esitada need andmed või taotlus tegevusloa saamiseks 30 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumisest, s.t  tänavu juuli jooksul.

05. juunil võeti Riigikogus vastu seaduse muudatus, kus muuhulgas pikendatakse antud üleminekuperioodi 120 päevale. Käesoleva artikli avaldamise hetkeks ei ole Vabariigi President vastavat seadusemuudatust veel välja kuulutatud, kuid eeldatavasti teeb seda lähipäevil.

Muudatuste valguses on ettevõtjal oluline teada, millisesse valdkonda tema majandustegevus kuulub, s.t kas see on uue seaduse kohaselt teatamiskohustusega või loakohustusega majandustegevus ning kas on vaja oma majandustegevuse registreeringu või tegevusloa säilitamiseks lisaandmeid esitada või mitte. Grant Thornton Rimessi spetsialistid aitavad hea meelega neile küsimustele vastuste leidmisel ning vajadusel ka vastavatele ametkondadele pöördumiste koostamisel ning edastamisel.