Maksud

Ehitusettevõtjad, kas olete kursis olulise seadusemuudatusega?

Jaana Sild Grant Thornton Baltic
Autor:
insight featured image
Contents

Alates 1. oktoobrist kehtivad maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on ehitusettevõtetel kohustus registreerida ehitusobjekt ja ehituse töövõtuahel Maksu- ja Tolliameti töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemis.

Peamine seadusemuudatusega kaasnev aruandluskohustus on peatöövõtjatel, kuid see ei piirdu ainult nendega – aruandluskohustus hõlmab tegelikult kõiki ehitusettevõtteid, kes tegelevad suuremate ehitustöödega. 

Muudatuste eesmärk on suurendada ehitussektori maksukuulekust – MTA andmetel põhjustas sektor 2020. aastal ümbrikupalga maksmise tõttu maksukahju 14,3 miljonit eurot ja laekumata käibemaksu tõttu 13,7 miljonit eurot. Lisaks soodustab seadusemuudatus töökeskkonna nõuete täitmist ja reguleerib välismaalaste Eestis töötamist. 

Registreerimise kriteeriumid

Registreerimiskohustus rakendub ehitusobjektidele, mille ehitamist alustatakse 1. oktoobrist 2023, või pooleli ehitusobjektidele, mille eeldatav valmimistähtaeg on hiljem kui 1. oktoobril 2024.  

Proportsionaalsuse huvides on kehtestatud ka lisakriteeriumid. Registreerida tuleb ainult suurema mahuga ehitusobjektid, mis vastavad ühele kahest alltoodud kriteeriumist:

  • Ehitusobjektil tehtavate tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ja objektil on korraga tööl vähemalt 20 inimest (nt kui ehitus kestab 31 päeva ja esimesel 30 päeval on ehitusplatsil korraga 5 töötajat, kuid viimasel päeval 20, siis vastab objekt kriteeriumile).
  • Ehitusobjekti tööde eeldatav kestus on pikem kui 500 täistööpäeva (ei ole oluline, mitu inimest korraga ehitusplatsil töötab). 

Töövõtuahela registreerimine

Peatöövõtja on kohustatud esitama vähemalt kolm päeva enne ehitustööde alustamist e-MTA keskkonnas andmed ehitatava ehitise ja ehitustööde kohta ning tööde tellija andmed. Kuna MTA-l on ligipääs ehitisregistrisse, siis on andmed juba valdavalt eeltäidetud ja peatöövõtja peab kinnitama nende õigsust. 

Kõikidel ehitusettevõtetel (ka peatöövõtjal) on kohustus esitada andmed tema tehtavate ehitustööde kohta ja tema alltöövõtja(te) andmed, mis tähendab, et iga tasandi töövõtjal on kohustus registreerida enda palgatud alltöövõtjad. Andmed tuleb esitada esimesel võimalusel enne ehitustööde alustamist. 

See tähendab, et peatöövõtja registreerib ehitusobjekti ja esitab enda alltöövõtja andmed. Alltöövõtja on omakorda kohustatud registreerima enda palgatud alltöövõtjad ja nii edasi, kuni joonistub välja terviklik töövõtuahel.  

Töötamise kestuse registreerimine

Seadusemuudatuse alusel peavad kõik ehitusobjektil viibivad töötajad registreerima oma objektile saabumise ja sealt lahkumise aja. Aeg registreeritakse elektrooniliselt, kasutades spetsiaalseid MTA partneri (Hansab AS) väljastatud kiipkaarte või muud registreerimissüsteemiga ühildatavat tuvastusvahendit (nt mobiilirakendus).

Elektrooniline süsteem peab MTA-le automatiseeritult edastama:

  • iga inimese eelmisel päeval ehitusplatsil viibitud summeeritud aja,
  • kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga inimese ehitusplatsile sisenemise ja sealt lahkumise kellaajad sekundi täpsusega.

Peatöövõtja peab tagama, et ehitusobjektil kasutatakse nõuetekohast elektroonilist registreerimissüsteemi ja selle andmed edastatakse MTA-le. Seda saab peatöövõtja eelkõige reguleerida alltöövõtjatega sõlmitud lepingute abil. Kõikidel ehitusettevõtetel on kohustus tagada, et nende poolt ehitusplatsile lubatud inimesed fikseerivad oma tööaja nõuetekohaselt.  

Nõuded laienevad kõigile ehitusplatsile lubatud inimestele, sh külalistele ja teistele, kes viibivad ehitusplatsil, kuid tööd ei tee. Erandiks on transporditöölised, kelle sisenemist ja lahkumist eraldi registreerima ei pea, eeldusel, et nad ei osale ehitamises.

Kohustuste täitmatajätmisel näeb seadus ette sunniraha kuni 3300 eurot (kuni 1300 eurot esimesel korral ja kuni 2000 eurot teisel korral) ning väärteomenetluse võimaluse, kuid esialgu on MTA järelevalve pigem suunatud koolitamisele ja muudatuste juurutamisele, mitte sanktsioneerimisele. 

Kiipkaartide tellimine 

Tööaja registreerimiseks vajalikud kiipkaardid peab tellima tööandja spetsiaalsest Hansabi tellimiskeskkonnast (https://helk.hansab.ee/). Ettevõtete juhatuse liikmetele on loodud automaatne ligipääs tellimiskeskkonda ning peale sisselogimist saavad nad määrata isikud, kes peale nende võivad ettevõtte nimel kaartide tellimusi esitada. Tellimusi saavad esitada ettevõtete juhatuse liikmed või nende poolt volitatud isikud.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.