Siiri Antsmäe

Siseauditi valdkonna juht

Siseaudiitorid Tutvu meie siseauditi meeskonnaga Vaadake lähemalt

Ettevõtte omanikud ja juhtkond on huvitatud sellest, et ettevõte oleks edukas, tegevused ja tulemused kontrollitud ning süsteemid toimiksid häireteta. Nende eesmärkide täitmist toetab siseaudit.

Siseauditi teenus on mõeldud eraettevõtjatele, aga ka valitsusasutustele, nende haldusalas olevatele institutsioonidele, kohalikele omavalitsustele, sihtasutustele ja kodanikuühendustele.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • siseaudiitori funktsioonide täitmine avaliku sektori asutustes ja äriühingutes
  • äriprotsesside kaardistamine ja riskide hindamine
  • sisekontrollisüsteemi efektiivsuse hindamine
  • sisekontrolli protseduurireeglite välja töötamise konsulteerimine 

Siseaudit ja sisekontroll

Siseauditi osakond nõustab kliente sisekontrollisüsteemi ja siseauditi küsimustes ja viib läbi siseauditeid. Välise partneri kasutamine tagab auditi sõltumatuse ja väldib huvide konflikte organisatsioonis.

Siseaudiitor hindab sisekontrollisüsteemi toimimist. Tõhus sisekontrollisüsteem annab juhtkonnale kindlustunde, et organisatsioon saavutab oma eesmärgid, järgitakse kehtivad õigusakte ja regulatsioone ning finantsaruanded on koostatud korrektselt.

Siseauditi teenust osutame kooskõlas Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) välja antud siseauditi standarditega ja muude asjakohaste regulatsioonide ja õigusaktidega.

Sisekontrolli süsteemi hindamisel lähtume COSO sisekontrolli kontseptsioonist. Avaliku sektori asutuse kontrollikeskkonna hindamisel võtame täiendavalt aluseks INTOSAI rahvusvahelised sisekontrolli standardid.

  • meil on rahvusvaheline koostöövõrgustik ja pikaajaline juhtimis- ja kontrollisüsteemide nõustamise ning hindamise kogemus nii avalikus kui ka erasektoris
  • meie erialased kogemused ja teadmised siseauditi valdkonnas ning toetus finants- ja ärinõustamise juhtivatelt konsultantidelt võimaldavad meil pakkuda kliendile terviklikku siseauditi lahendust.

Siseaudit

Täidame kas täielikult või osaliselt siseauditi funktsiooni: hindame riske, koostame siseauditi strateegia- ja aastaplaani, viime läbi vastavus-, tulemus- ja süsteemiauditeid, koostame aruande, kus toome välja tähelepanekud, riskid ja soovitused ning esitleme neid organisatsiooni juhtkonnale.

Avaliku sektori asutustes anname hinnangu majandusaasta aruandele ja tehingute seaduslikkusele.

Nõustamine siseauditi ja sisekontrolli süsteemi küsimustes

Konsulteerime siseaudiitoreid siseauditi funktsiooni ülesehitamisel. Nõustame kliente siseauditi strateegia- ja aastaplaani koostamisel, auditi planeerimisel, läbiviimisel, dokumenteerimisel ja aruannete kirjutamisel.

Nõustame organisatsiooni juhtkonda toimiva sisekontrollisüsteemi loomisel, mis hõlmab organisatsiooni kontrollikeskkonda, riskide juhtimist, kontrollitegevusi, info- ja kommunikatsioonisüsteeme ning seiret.

Konsulteerime sisemiste protseduuride koostamisel.

Riskide hindamine

Koordineerime riskide hindamist: viime läbi koolituse riskide hindamise metoodikast, määrame koostöös organisatsiooni juhtkonnaga riskide hindamise töögrupid.

Tuvastame riske nii struktuuripõhiselt kui ka tegevuspõhiselt kolmest aspektist lähtuvalt: esinemise tõenäosus, avaldumise olulisus ja sisekontrollimeetmete olemasolu.  Töö tulemusena esitame aruande ja riski astmete järgi kategoriseeritud riskid koos maandamistegevustega.