Riigikontrolli juhendmaterjalile tuginedes hindame riigihangete vastavust seadusele.

Tavapäraselt hindame:

  • kas kõik riigihanked on läbi viidud ja seda on tehtud kooskõlas riigihangete seadusega
  • kas konkurentsiolukorda kasutatakse efektiivselt ära (nt pakkumiste võtmisel), sh ostude puhul, mis jäävad alla lihthanke piiri
  • kas kõigi ostude puhul on tagatud riigihanke läbipaistvus ja kontrollitavus
  • kas on rakendatud huvide konflikti vältimise meetmeid
  • kas organisatsiooni hangete kord on piisav ja asjakohane ning seda täidetakse