Sisekontrollisüsteem on organisatsioonis rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks.

Sisekontrollisüsteem võimaldab tagada:

 • asutuse eesmärkide saavutamise
 • ressursside tõhusa ja ökonoomse kasutamise
 • finantsinformatsiooni usaldatavuse ja integreerituse
 • õigusaktidele vastavuse
 • varade kaitstuse

 Sisekontrollisüsteemi hinnatakse lähtudes 5 komponendist:

 • riskide hindamine
 • kontrollikeskkond
 • kontrollitegevused
 • info- ja kommunikatsioon
 • seire

Sisekontrollisüsteemi olemasolule organisatsioonis viitab näiteks järgmiste tegevuste süsteemne rakendamine:

 • arvete viseerimine
 • saatelehtede vormistamine varade liikumisel
 • hangete komisjonide rakendamine
 • inventuuride läbiviimine
 • ootamatud kontrollid (kütuse mõõtmine, laovarude kontroll, sularahakassa inventuur)

Lühidalt: siseaudit on tegevus, mille käigus hinnatakse ja organisatsioonis sisekontrollisüsteemi olemasolu, tema tõhusust ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Kontrollikeskkond

Kontrollikeskkond on juhatuse ja tegevjuhtkonna suhtumine ja tegevused organisatsioonisiseste kontrollide tähtsustamisel. Kontrollikeskkond tagab distsipliini ja struktuuri oluliste sisekontrollisüsteemide toimimiseks. Kontrollikeskkond sisaldab endas:

 • ausameelsuse ja eetilisuse väärtusi, töötajate käitumisnorme;
 • juhtkonna filosoofiat ja juhtimisstiili;
 • organisatsiooni struktuuri;
 • otsustusõiguse ja vastutuse s.h delegeerimise jaotust;
 • personalijuhtimise poliitikat ja praktikat;
 • personali kompetentsi;

Kontrollikeskkonda saab hinnata kasutades erinevaid meetodeid s.h küsimustikku.