Arenevas ärikultuuris pööratakse üha enam tähelepanu just valitsemisele – kuidas me organisatsiooni juhime, on see pädev ja asjakohane ning kooskõlas hea juhtimistavaga; kas riskijuhtimisega tegeletakse, et tagada omanikule kindlustunne.

Valitsemine (governance) sisaldab erinevaid komponente:

  • riskijuhtimist
  • sisekontrollisüsteemide ülesehitust ja toimimist
  • omanike ja juhtkonna eestvedamist ning suhtumist (tone at the top)

Valitsemine, riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteem on omavahel tihedalt seotud. Valitsemine on strateegilise suuna andmine ja eesmärkide saavutamise jälgimine. Valitsemise kaudu määratleb omanik koostöös juhtkonnaga raamistiku (protseduurid, poliitikad, struktuuri, väärtused jne), mille abil eesmärkide saavutamine tagatakse.

Pakume valitsemise hindamiseks järgmisi teenuseid: