Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja kasutavad ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Siseauditi funktsiooni eesmärgid saab kokku võtta ka järgmiselt: 

  • Analüüsida riske, mis võivad mõjutada asutuse tegevuse ja selle sisekontrollisüsteemi efektiivsust ning määrata saadud tulemuste alusel kindlaks oma siseauditialase tegevuse prioriteedid ja koostada tööplaanid
  • Tuvastada asutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatud juhtimis- ja kontrollimeetmed, hinnata nende tulemuslikkust, säästlikkust ja efektiivsust ning avaldada arvamust nende piisavuse, töökindluse ja vajalikkuse kohta
  • Teavitada juhtkonda oma tähelepanekutest ja järeldustest ning vajadusel anda soovitusi olukorra parandamiseks, juhtimis- ja kontrollimeetmete täiustamiseks või uute rakendamiseks

Siseaudit - kellele ja milleks

Avalik sektor - Juhtide ülesandeks on tagada sisekontrollisüsteemide toimimine. Selleks luuakse vajadusel siseauditi üksus või tellitakse siseauditi teenust sisse. Kindlasti oleks asutusele parim valik oma siseaudiitori värbamine. Häid töötajaid on aga raske leida. Lisaks on Audiitortegevuse seadusega sätestatud sertifikaadinõuded muutnud sobiva töötaja leidmise veelgi raskemaks.
Siseaudiitorite värbamisel tuleb arvestada Audiitortegevuse seaduses kehtestatud nõudeid. Siseaudiitor lähtub oma tegevuses rahvusvahelistest siseauditi standarditest ja tegevusjuhistest, eetika koodeksist (IIA), Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud siseaudiitori tööd reguleerivatest juhendmaterjalidest ning muudest siseaudiitori tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

Erasektoris tingib siseauditifunktsiooni rakendamise või teenuse sisseostmise tavapäraselt kas juhtkonna tahe või konkreetne olukord, mille lahendamiseks vajatakse siseauditi teenust. Olgu see siis konkreetse auditi läbiviimine, riskide hindamine, protsesside kaardistamine,  siseauditialane nõustamine vms. Ka erasektoris peab siseaudiitor kutsetegevusega tegelev isik vastama Audiitortegevuse seaduses toodud nõuetele.

Artikkel Oma siseaudiitor või siseauditi teenus väljast? Loe lähemalt
Artikkkel Kvaliteedijuhtimis-süsteem – uhke paber seinal? Lugege lähemalt