Audiitori poolt valitavad meetodid sõltuvad alati konkreetsest auditist.

Küll aga võib üldistades märkida, et kontrolliprotseduurid, mida auditeerimisel rakendatakse on järgmised: teabe nõudmine (auditi tegemiseks vajaliku dokumentaalse teabe kogumine ja kontroll), seletuse võtmine (auditeeritava asutuse töötajatelt kirjalike ja suuliste vastuste saamine, intervjuud, küsimustikud), vaatlus, analüüside läbiviimine (arvutused), näitajate analüüsimine, vastavuse kontroll (andmebaaside, registrite vastavuse kontroll, tegevuse vastavus protseduuridele jne), võrdlev analüüs, stimulatsioon (nt “kliendiks maskeerumine”), jms.

Meetodeid rakendatakse auditi valimisse kuuluvatel komponentidel.  Valimi koostamine ise on alati keerukas protsess - selgitada kogupopulatsioon, koostada valim representatiivselt ning kasutades hiljem õiget valimi meetodit - eeldab häid teadmisi ning pikemaid kogemusi.

Kõik auditi raames tehtud tegevused tuleb dokumenteerida - planeerimine, kasutatud protseduurid ja meetodid, valimi koostamine, auditi protseduuride läbiviimine ja seda kuni aruande koostamine.

Kõik nõuded auditi läbiviimiseks on toodud IIA Standardites. Iga siseaudiitor peab aga Audiitortegevuse seadusest tulenevalt tegema oma tööd just Standardite nõuetest lähtuvalt.

Artikkel Miks peaks raamatupidaja eelarvestamises osalema? Lugege lähemalt