Aruande eesmärgiks on anda objektiivne ja õigeaegne informatsioon ning soovitused juhtkonnale, et neil oleks võimalik teha õigeid otsuseid.

Lõpparuanne esitatakse faktivigade kontrolliks auditeeritavale, kes tuvastab kontrolli käigus faktid, mis ei ole õiged.  Antud protsessi eesmärk on selgitada, kas siseaudiitor on kõike korrektselt mõistnud. Seejärel esitatakse auditeeritavale lõpparuande eelnõu, millele auditeeritav koostab omapoolse vastuse, kus toob välja oma arvamuse, omapoolsed selgitused ja vastulaused ning rakendatavad meetmed aruandes toodud puuduste osas. Auditeeritava arvamus lisatakse lõpparuandele.  Seejärel koostab siseaudiitor auditi lõpparuande ning esitab selle auditeeritavale ning vajadusel juhtkonnale/nõukogule.

Hinnangute andmisel lähtutakse auditi esmärgile vastuse andmisele. Tihti kasutatakse hinnangu andmisel ka kategoriseeritud hinnangut. Viimase korral on ette määratud kategooriad ja vastavad kriteeriumid, millal tuleb vastav hinnang anda. Sagedamini kasutatakse taolist hinnanguandmist EL fondidega seotud auditites.