Vastavusauditi eesmärgiks on analüüsida ja hinnata asutuse tegevuse vastavust püstitatud eesmärkidele, kooskõlastatud protseduurireeglitele, eeskirjadele ja juhenditele ning kehtivatele seadustele ja teistele õigusaktidele.

Vastavusauditi käigus võib hinnata näiteks:

  • hangete läbiviimise vastavust riigihangete seadusele;
  • riigivaraga tehtud tehingute vastavust riigihangete seadusele ja muudele õigusaktidele;
  • töötasu maksmise vastavust avaliku teenistuse seadusele ja muudele õigusaktidele;
  • teenistujate lähetusse saatmise korraldust ja selle vastavust õigusaktidele;
  • jms.