Tulemusauditi käigus uuritakse, kas asutus tegeleb õige asjaga, kas seda tehakse õigesti ja kõige väiksemate kulutustega.

Tulemusauditi eesmärgiks on hinnata, kui säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt kasutab asutus ressursse oma kohustuste täitmiseks.

Tulemusauditi käigus võib hinnata näiteks kas:

  • majandamiskulude tegemisel on otsitud säästlikemaid variante;
  • asutus täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid või kui palju täidetakse ülesandeid, mida asutusele või allüksusele õigusaktidega pandud ei ole ning kas personaliressurss on jaotatud allüksuste vahel proportsionaalselt täidetavate ülesannetega või mitte;
  • asutuse eesmärgid on saavutatud, milline on olnud eesmärkide saavutamise mõju asutusele või miks oodatud mõju ei ole avaldunud ning kas samu eesmärke oleks võinud saavutada ka väiksema ressursikuluga
  • jms