Auditi tulemusena saavutatakse kindlustunne, kas projekti teostamisega seotud kulud on olnud sihipärased, abikõlblikud ja nõuetele/regulatsioonidele vastavad ning tuginevad läbiviidud tegevustele.

Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata rahastatud projekti elluviidud tegevuste kooskõla projekti taotluse, fondi eeskirjade ja eesmärgiga ning projekti raames välja makstud ja deklareeritud kulude vastavust fondi ning siseriiklike õigusaktide ja –juhistega. Projektiauditi raames hinnatakse üldjuhul:

 1. Kas projekt vastab valikukriteeriumidele,on ellu viidud vastavalt toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimimisele, kasutusele ja eesmärkidele seatud tingimustele;
 2. Kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja raamatupidamise aruannetele ja raamatupidamise algdokumentidele;
 3. Kas projekt on rakendatud ning kulud deklareeritud vastavalt EL, fondi ning Eesti siseriiklikele õigusaktidele ning juhistele:
 4. Kas on olemas piisav kontrolljälg;
 5. Kas projekti rakendamisel puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused

Toodud nimekiri ei ole lõplik ja täieneb oma detailsuses sõltuvalt konkreetsest projektist.

Meie kogemustepagasisse kuuluvad projektiauditid väga erinevate EL rahastusallikate osas:

Struktuurifondide projektiauditid

Euroopa Territoriaalse Koostöö Programmidest

 • Eesti-Läti
 • Eesti-Läti-Venemaa
 • Central Baltic IVA
 • Baltic Sea Region
 • URBACT
 • ESPON
 • INTERACT
 • INTERREG IVC

Üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ fondid

 • Pagulasfond
 • Tagasipöördumisfond
 • Välispiirifond