Kvaliteedijuhtimine ja - tagamine on siseaudiitorite igapäevatöö. Seetõttu on meie meeskonnas ka ISO9001:2008 juhtaudiitorid.

Kvaliteedijuhtimine ja - tagamine on siseaudiitorite igapäevatöö. Seetõttu on meie meeskonnas ka ISO9001:2008 juhtaudiitorid.

Siseaudit

Standardi kohaselt tuleb igal sertifitseeritud ettevõttel või asutusel tagada siseauditite läbiviimine sertifitseerimiste vahelisel perioodil. Siseauditite läbiviimisesse on tavapäraselt kaasatud organisatsiooni oma töötajad. Oluline on aga siinkohal, et ka ISO siseauditite läbiviimisel tuleb lähtuda audiitortegevuse seaduses toodud nõuetest ehk siseauditi  aruande allkirjastaja peab omama audiitoritegevuse seaduse nõuetele vastavat siseaudiitori sertifikaati. Nimetatud sertifikaadiks ei ole ISO juhtaudiitori kvalifikatsioon vaid kas avaliku sektori ühingu, avaliku sektori üksuse või atesteeritud siseaudiitori sertifikaat.

Pakume ISO siseauditite osas:

  • siseauditi juhi teenust;
  • eelauditit/protsesside kaardistamist;
  • teie siseaudiitoritele koolitusprogramme;
  • siseauditite läbiviimise teenust.

Siseauditi juhi teenus sisaldab:
• teie siseaudiitorite nõustamine metoodikate, protseduuride, valimi koostamise jms osas auditi läbiviimisel;
• auditi programmi kooskõlastamist;
• auditi käigus auditi tööpaberite ülevaatust ja tagasiside andmist audiitoritele;
• auditi aruande ülevaatust ja kinnitamist;
• tegevuskava koostamisel selle ülevaatust ja kinnitamist;
• vajadusel auditi aruande/tulemuste esitlemist.
 

Eelaudit ja protsesside kaardistamine

ISO sertifikaadi saavutamisele eelneb tavapäraselt suur töö. Kindluse, kas kõik vajalikud protsessid on kaardistatud korrektselt ning katavad kõik vajalikud tegevused ning kas kõik vajalikud protsessikirjeldused on olemas, annab eelaudit.

Eelaudit/protsesside kaardistamine sisaldab tavapäraselt järgmisi tegevusi:
• viiakse läbi intervjuud asjakohaste isikutega, kaardistamaks ISO 9001:2008 mõistes olulised protsessid;
• tutvutakse asjakohaste asutusesiseste kordade ning üldregulatsioonidega, millele peavad organisatsiooni protseduurid vastama;
• viiakse läbi protsesside kaardistamine, mille tulemusel luuakse vooskeemid ja protsesside kirjeldused;
• kaardistatud protsesside aruande eelnõu esitamine koos võimalike muudatusettepanekutega protsesside muutmiseks viimaks need kooskõlla regulatsioonide nõuetega ning saavutamaks eeldust ISO 9001:2008 sertifikaadi saavutamiseks;
• kokkulepitud protsessimuudatuste sisseviimine aruandesse ning lõpparuande esitamine;
• ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi käsiraamatu koostamise koordineerimine ja nõuandev teenus.

Koolitustega saate tutvuda siin.

Konkreetse pakkumuse saamiseks, mis vastab teie organisatsiooni vajadustele, kirjutage meile info@ee.gt.com