Siseauditi valdkonnas pakume järgmisi teenuseid:

  • siseaudiitori funktsioonide täitmine era-, avalikus- ja kolmandas sektoris
  • sisekontrollisüsteemi efektiivsuse hindamine
  • sisekontrolli protseduurireeglite välja töötamise konsulteerimine

Siseaudit ja sisekontrollisüsteemid

Nõustame Teid  sisekontrollisüsteemi ja siseauditi küsimustes ning teeme siseauditeid. Välise partneri kasutamine tagab auditi sõltumatuse ja väldib huvide konflikte organisatsioonis.

Siseaudiitor hindab sisekontrollisüsteemi toimimist. Tõhus sisekontrollisüsteem annab juhtkonnale kindlustunde, et organisatsioon saavutab oma eesmärgid, järgitakse kehtivaid õigusakte ja regulatsioone ning finantsaruanded on koostatud korrektselt.

Siseauditi teenust osutame kooskõlas Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) välja antud siseauditi standarditega ja muude asjakohaste regulatsioonide ning õigusaktidega.

Sisekontrollisüsteemi hindamisel lähtume COSO sisekontrolli kontseptsioonist. Avaliku sektori asutuse kontrollikeskkonna hindamisel võtame täiendavalt aluseks INTOSAI rahvusvahelised sisekontrolli standardid.

  • Meil on rahvusvaheline koostöövõrgustik ning pikaajaline juhtimis- ja kontrollisüsteemide nõustamise ning hindamise kogemus nii avalikus kui ka erasektoris.
  • Meie erialased kogemused ja teadmised siseauditi valdkonnas ning toetus finants- ja ärinõustamise juhtivatelt konsultantidelt võimaldavad meil pakkuda Teile terviklikku siseauditi lahendust.

Siseauditi funktsiooni täitmine

Täidame kas täielikult või osaliselt siseauditi funktsiooni: hindame riske, koostame siseauditi strateegia- ja aastaplaani, teeme vastavus-, tulemus- ja süsteemiauditeid, koostame aruande, kus toome välja tähelepanekud, riskid ja soovitused ning esitleme neid Teie organisatsiooni juhtkonnale.

Avaliku sektori asutustes anname hinnangu majandusaasta aruandele ja tehingute seaduslikkusele.

Nõustamine siseauditi ja sisekontrollisüsteemi küsimustes

Konsulteerime siseaudiitoreid siseauditi funktsiooni ülesehitamisel. Nõustame Teid siseauditi strateegia- ja aastaplaani koostamisel, auditi planeerimisel, tegemisel, dokumenteerimisel ja aruannete kirjutamisel.

Nõustame organisatsiooni juhtkonda toimiva sisekontrollisüsteemi loomisel, mis hõlmab organisatsiooni kontrollikeskkonda, riskide juhtimist, kontrollitegevusi, info- ja kommunikatsioonisüsteeme ning seiret.

Konsulteerime sisemiste protseduuride koostamisel.

Siseauditi teenustest saate lähemalt lugeda siin: