Hindame nii riigihangete kui ettevõtte hangete/ostude vastavust seadusele, sisekorra eeskirjadele ja heale tavale:

  • kas kõik hanked on läbi viidud ja seda on tehtud kooskõlas riigihangete seadusega ja sise-eeskirjadega
  • kas konkurentsiolukorda kasutatakse efektiivselt ära (nt pakkumiste võtmisel)
  • kas kõigi ostude puhul on tagatud hanke läbipaistvus ja kontrollitavus
  • kas on rakendatud huvide konflikti vältimise meetmeid
  • kas organisatsiooni hangete kord on piisav ja asjakohane ning seda täidetakse