Teostame tellija soovil konkreetse eesmärgi ja ulatusega auditeid, kontrolle ja analüüse. Eritöödena teostame näiteks:

Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamine

Nõustame tõhusa järelevalve protsessi loomisel - aitame hinnata korruptsiooniriske, kaardistada korruptsiooniriskiga tegevused ning meetmed huvide konflikti vältimiseks ning lahendamiseks.

Tehingu seaduslikkuse või vastavuse kontroll

Hindame nii riigihangete kui ettevõtte hangete/ostude vastavust seadusele, sisekorra eeskirjadele ja heale tavale:

 • kas kõik hanked on läbi viidud ja seda on tehtud kooskõlas riigihangete seadusega ja sise-eeskirjadega
 • kas konkurentsiolukorda kasutatakse efektiivselt ära (nt pakkumiste võtmisel)
 • kas kõigi ostude puhul on tagatud hanke läbipaistvus ja kontrollitavus
 • kas on rakendatud huvide konflikti vältimise meetmeid
 • kas organisatsiooni hangete kord on piisav ja asjakohane ning seda täidetakse

Sisekontrolli teenus

Kontrollime Teie organisatsiooni igakuiseid:

 • sularahakassa tehinguid
 • ostu- ja müügitehinguid
 • majanduskulude sihipärasust
 • huvide konfliktide esinemist
 • nõuete ja kohustuste haldust
 • lepingute sõlmimise protsesse
 • (finants)aruandluse korrektsust ja asjakohasust
 • teisi Teile olulisi finantsarvestuse valdkondi
Valdkonna juht Kai Paalberg

Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor

Kontaktid